Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred vrati so dvojni prazniki, zato smo vam v dvojni številki Tednika pripravili še več zanimivega branja, predvsem pa praktičnih davčnih in računovodskih napotkov, ki vam bodo v pomoč pri vsakodnevnem reševanju poslovnih primerov. Prihaja najlepši mesec v letu in v njem bomo izvedli spletni davčni paket z najaktualnejšimi davčnimi spremembami. Spremljajte najave, ne zamudite te izjemne ugodnosti in se pravočasno prijavite, saj je število udeležencev omejeno!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/16, 25. april 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo nas v primeru Tečajne razlike pri posojilih na bilančni presečni dan opozarja, da tečajnih razlik ni mogoče odložiti v prihodnje leto prek postavk časovnih razmejitev.

 
Davčne novosti

Predstavljamo davčni primer iz sodne prakse: Uporaba osebnega službenega vozila v privatne namene, ko je davčni organ fizični osebi odredil plačilo prispevkov in dodatne dohodnine, zaradi neurejene evidence in neverodostojnih potnih nalogov.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev plovil tujcev

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 14. aprila veljajo spremembe Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012, ki so posledica prilagoditve spremembam Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2007-2013. Novela vključuje spremembe predpisov EU in natančneje opredeljuje postopek določitve števila živali, ki spadajo v čredo namenjeno reji telet za prirejo mesa, če je čreda na posameznem kmetijskem gospodarstvu mešana.

• Ustavno sodišče je izdalo odločbo o ugotovitvi, da so prvi do deseti odstavek 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in 2. člen Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-O), kolikor se nanaša na navedene določbe, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Iz določb 76. člena URS izhaja pravica sindikatov, da se v imenu delavcev, ki se vanje združujejo, s predstavniki delodajalcev prostovoljno avtonomno kolektivno pogajajo in sklepajo kolektivne pogodbe o socialnih in ekonomskih vprašanjih, povezanih z delovnimi razmerji, kar pomeni, da je možna tudi sklenitev kolektivne pogodbe, čeprav ji nasprotuje reprezentativni sindikat, ki edini združuje javne uslužbence iz posamezne dejavnosti ali poklica javnega sektorja. Glede na ugotovitveno naravo odločbe je zahtevan dvoletni rok za odpravo protiustavnosti, do takrat pa se omenjene določbe ZSPJS in Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) z aneksi še vedno uporabljajo.

• Izdano je bilo novo Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, ki velja od 17. aprila in podrobneje določa obliko, vsebino, način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o razvrstitvi finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah bank in hranilnic. Poročilo se v obliki treh obrazcev (RAZ-1, RAZ-2 in REZ) prvič uporabi za izdelavo poročila za mesec april 2012.

• Po novem 25.a členu Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic banka, ki v postopku izterjave oceni, da finančno sredstvo, merjeno po odplačni vrednosti, ne bo več povrnjeno in so izpolnjeni pogoji za odpravo pripoznanja po smernicah MSRP, odpiše in ga do pridobitve pravne podlage za zaključek postopka izterjave v višini dolgovanega zneska vodi v zunajbilančni evidenci. Ko banka pridobi pravnomočni sklep sodišča o končanju stečajnega postopka, prisilne poravnave, ustavitve postopka izvršbe ali ko gre za upravičen sklep uprave in je postopek izterjave zaključen, pa banka ukine zunajbilančno evidenco o odpisanih finančnih sredstvih.

• Spremembe Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov na novo določajo organe za izvajanje predpisov pri varstvu potrošnikov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V povezavi s spletnima seminarjema o predvidenih spremembah računovodenja lizinga - za najemojemalce in najemodajalce, predstavljamo prvi del članka pooblaščene revizorke Silve Koritnik Rakela o računovodenju prodaje in povratnega najema (angl. Sale and Lease Back).

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi I U 428/2011 poudarilo, da je potni nalog listina, ki služi kontroli obračuna potnih stroškov in mora zagotavljati, da na njegovi podlagi strokovno usposobljene osebe, ki v poslovnih dogodkih niso sodelovale, jasno in brez dvomov spoznajo naravo in obseg poslovnih dogodkov. Vsebina listin v konkretnem primeru ni bila sporna, a vseeno potni nalogi ne predstavljajo verodostojne listine v smislu SRS 21 in SRS 39, zato tudi ne morejo biti podlaga za knjiženje odhodkov, to narekuje 11. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1).

 
Pomembno iz rokovnika

Do 30. aprila morajo zavezanci poročevalci preko aplikacije na spletni strani AJPES predložiti poročilo POSL-P/ČL.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 19 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec februar znaša 1.523,11 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.532,81 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite kratkega brezplačnega spletnega seminarja:

Mag. Tanja Urbanija: Zadnja DDV sprememba in kdaj se DDV lahko odbija – četrtek, 24. maj 2012 – od 13:00 do 14:00.

Mag. Barbara Guzina: Predvidene spremembe davčne zakonodaje in že spremenjeni pravilnik o transfernih cenah – četrtek, 31. Maj 2012 – od 13:00 do 14:00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Poznavanje računalniških orodij ni nikoli odveč in opozarjamo na seminar Podpora poslovnemu odločanju z Microsoft Excelom.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.