Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

31. marec ni le skrajni čas za oddajo zaključnega računa, temveč je to tudi skrajni rok za predložitev odmere letnega dopusta zaposlenim. V današnjem Tedniku opozarjamo tudi na druge aktualne članke, pa tudi na Pojasnilo DURS s tematiko, ki smo jo jeseni tudi predstavili v spletnem seminarju, katerega posnetek si lahko ogledate že danes. V zvezi s tem vas tudi vabimo k ogledu in prijavi na spletne seminarje, ki smo jih napovedali za april in maj. Želimo vam lepo pomlad!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/12, 28. marec 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Inštitut za računovodstvo nas v mnenju Amortiziranje rabljenega osebnega vozila napotuje, da podjetje za poslovne namene izbere tisto metodo, ki najbolj ustreza pričakovanemu vzorcu uporabe bodočih gospodarskih koristi.

 
Davčne novosti

Velja opomniti, da pravica do uveljavljanja odbitka vstopnega DDV velja le za tovorna vozila za opravljanje dejavnosti z ustrezno klasifikacijo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnilo v zvezi z obdavčitvijo odvetniških storitev

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 17. marca se uporablja Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki ureja vrsto in višino denarnih prejemkov oseb, upravičenost do povračila stroškov zdravniškega pregleda in povračila stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu, izbor zunanjih izvajalcev aktivnosti programov ter vključitev v aktivnosti aktivne politike zaposlovanja. Pri tem pravilnik omogoča, da se vsa omenjena izplačila izplačujejo na transakcijski račun upravičencev, v nasprotnem primeru pa se izplačilo denarnih prejemkov in stroškov zadrži do pridobitve številke transakcijskega računa s strani upravičencev, vendar največ šest mesecev. Vse do sedaj sklenjene pogodbe o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja se vodijo in zaključijo po prejšnjem pravilniku.

• Odslej veljajo spremembe Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), po katerih se mora Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) pred glasovanjem na skupščinah uskladiti z resornimi ministrstvi, brez predhodnega soglasja vlade pa lahko samostojno razpolaga z naložbo do pet milijonov evrov. Ministrstvo ocenjuje, da je ta začasna rešitev nujna, ker bodo v naslednjih mesecih potrebne pomembne odločitve glede dokapitalizacije bank in reševanja podjetij v težavah.

• Po dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve je upravičenec do dodelitve ali povečanja vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je investiral v sektor govedoreje (biki in voli) in s tem povečal število govedi na kmetijskem gospodarstvu, če je bila investicija začeta v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2008 in dokončana do 31. decembra 2011. Upravičenci vložijo zahtevek skupaj z dokazili najpozneje do 31. maja 2012 na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

• Od 31. marca se uporabljajo spremembe Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za banke in hranilnice, ki določajo, da v primeru, ko dolžnik več kakor 90 dni zamuja s plačilom katere koli pomembne kreditne obveznosti do banke, šteje le-ta za pomembno, če vse kreditne obveznosti v zamudi posameznega dolžnika presegajo 2 % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 evrov, vendar niso manjše kot 200 evrov. Pri tem je črpana izpostavljenost dolžnika seštevek črpanih zneskov po posameznih pogodbenih postavkah finančnih sredstev (brez delnic, deležev in dolgoročnih naložb v kapital).

• Po spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice se z dopolnitvijo 2. člena šteje za zapadlo postavko posamezna izpostavljenost, pri kateri dolžnik zamuja s plačilom celotne izpostavljenosti ali njenega dela, ki presega 2 % črpanega zneska te izpostavljenosti ali 50.000 evrov, vendar ni manjši kot 200 evrov, za več kakor 90 dni. Banka lahko za opredelitev zapadle postavke določi tudi manjši znesek.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Konec marca ni le skrajni čas za oddajo zaključnega obračuna, temveč ima podjetje tudi obveznost do zaposlenih - do 31. marca je potrebno odmeriti letni dopust.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče se v zadevi I U 205/2011 strinja s prvostopenjskim sodiščem in njegovo ugotovitvijo, da je direktor tožeče stranke kot delojemalec vozilo dejansko uporabljal tudi v privatne namene, kar je zadostna podlaga za ugotovitev bonitete, ki se všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja za celotno obračunsko obdobje. Boniteta je opredeljena v 39. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), drugi odstavek 43. člena pa opozarja, da gre za boniteto že, če je osebno motorno vozilo za privatne namene delojemalcu zagotovljeno.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca marca morajo predložiti
• letno poročilo društva, gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki.
• pravne osebe in društva davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
• samostojni podjetniki pa davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec januar znaša 1.575,98 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.529,04 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Pravočasno se seznanite s prihajajočimi spremembami na področju lizinga z udeležbo na kratkem brezplačnem seminarju:

• Silva Koritnik Rakela: Spremembe v računovodenju najemov (1. del – vidik najemojemalcev) – četrtek, 19. april 2012, od 11.00 do 12.00.

• Silva Koritnik Rakela: Spremembe v računovodenju najemov (2. del – vidik najemodajalcev) – torek, 24. april 2012, od 11.00 do 12.00.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Po spletni izvedbi seminarja vabimo še k udeležbi na klasični izvedbi seminarja: Vse, kar mora pravnik vedeti o računovodstvu.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.