Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokrat vas v našem Tedniku ne seznanjamo toliko z novostmi, kot z aktualnimi vsebinami, ki vam bodo v pomoč pri izdelavi letnega poročila in davčnega obračuna. Rekorden odziv na brezplačni spletni seminar o DDPO je pokazal, da so dileme pri izdelavi davčnega obračuna še kako prisotne, zato posezite po posnetkih spletnih seminarjev in vsebinah Vse o DDPO, ki vas bodo vodile pri izpolnjevanju temeljnega obrazca po postavkah ter prihranite čas za sprostitev na vse toplejšem pomladnem soncu.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/09, 7. marec 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Letno poročilo mora odstirati vse vidike poslovanja podjetja. Kako v letnem poročilu poročati o trajnostnem razvoju, pa preberite v omenjenem članku.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo v mnenju Davčni vidik posrednega zaračunavanja računovodskih storitev opozarja, da je osnova za priznavanje odhodkov in obravnavo vstopnega DDV urejeno pogodbeno razmerje.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik ne izkazuje v poslovnih knjigah

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po Sklepu o določitvi višine nadomestila potnih stroškov, ki nastanejo brezposelni osebi pri aktivnem iskanju zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije zaradi odziva na napotnico zavoda ali koncesionarja, udeležbe na zaposlitvenih razgovorih in zaradi drugih aktivnosti, povezanih z iskanjem zaposlitve, ki so bile predhodno dogovorjene z zaposlitvenim načrtom, od 1. februarja 2012 znaša 0,13 evra za vsak kilometer.

• 10. marca se bo začel izvajati Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, ki določa blago, za katero mora biti izdana garancija za brezhibno delovanje, pričetek teka garancijskega roka in najkrajše obdobje garancije. Za večino naprav in pripomočkov v Pravilniku pa proizvajalci izdajo garancijo za brezhibno delovanje najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

• Banka Slovenije je sprejela vrsto podzakonskih aktov za izvajanje Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-1), kot so Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje skrbnika kritnega registra, Sklep o usklajevanju kritnega premoženja z izdanimi hipotekarnimi in komunalnimi obveznicami, Sklep o pogojih za vključevanje izvedenih finančnih instrumentov v kritno premoženje hipotekarnih in komunalnih obveznic. Z navedenimi sklepi Banka Slovenije določa vrste in način vodenja evidenc, pravila poročanja in vrednotenja obveznic ter vodenja arhiva, ki se izvajajo od 6. marca dalje.

• Na podlagi Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic vodi banka poslovne knjige ter izdela letno in konsolidirano letno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Pri tem banka vodi glavno knjigo po internem kontnem okviru in pri izkazovanju knjigovodskih postavk upošteva tudi vsebinsko opredelitev postavk, šifrantov in vrednostnih podatkov poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami iz Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (navodilo o poročanju MFI) z dne 12. decembra 2011, objavljenega le na spletni strani Banke Slovenije. Banka izdela letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2011 in mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov za marec 2012 z uporabo sheme izdelave računovodskih izkazov za marec 2012 še v skladu s predhodno veljavnimi predpisi.

• Z Aneksom št. 10 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se podaljša uporaba izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih do konca leta 2013, vse plače ostanejo na ravni iz decembra 2011, vsa povračila stroškov dela pa se izplačujejo do višine in pod pogoji, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na podlagi številnih vprašanj udeležencev na januarskem spletnem seminarju vam predstavljamo 2. del članka Silve Koritnik Rakela o temeljnih računovodskih napotkih ob zaključevanju poslovnih knjig.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v zadevi VIII Ips 110/2010 poudarilo, da Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) glede pravice do vdovske pokojnine izenačuje zakonsko zvezo z zunajzakonsko skupnostjo s pokojnim zavarovancem. Predhodna prejemnika vdovske pokojnine sta ob izpolnjenih drugih pogojih v povsem enakem položaju neodvisno od tega, ali sta vdovsko pokojnino pridobila na podlagi zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti s pokojnim zavarovancem, zato je treba tudi glede pravice do oskrbnine uporabiti zakonske določbe, ki sicer veljajo za druge prejemnike predhodne vdovske pokojnine, ki so le-to pridobili na podlagi zakonske zveze s pokojnim zavarovancem.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca marca morajo predložiti

letno poročilo društva, gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki.

• pravne osebe in društva davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb,

• samostojni podjetniki pa davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

 
Spletni seminarji

Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 29 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.546,09 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.569,52 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

Spletni seminarji

Vabimo vas, da spremljate najave in si pravočasno zagotovite udeležbo na številčno omejenih spletnih seminarjih (sprejmemo le 100 udeležencev).

Vse, ki jih zanima, zakaj slovenski kapital beži v tujino, vabimo da se udeležite tretjega pomladanskega brezplačnega spletnega seminarja:

• Dušan Jeraj: Kaj pomeni biti (ne)rezident Slovenije z vidika davkov – torek, 27. marec 2012 – od 13:00 do 13:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Vsi, ki prehajajo na dvostavno knjiženje vabljeni v Šolo vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.