Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki Tednika navajamo novosti pri pripravi letnega poročila, ki jih morajo upoštevati proračunski uporabniki ter izpostavljamo opozorila revizorjev o uporabi modela vrednotenja finančnih naložb v podjetjih, ki so zavezana reviziji, še posebno pa v primeru povezanih podjetij in podjetij v skupini. Pred izdelavo davčnega obračuna vas vabimo na kratek brezplačni spletni seminar o najpogostejših težavah pri izpolnjevanju DDPO.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/06, 15. februar 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Proračunski uporabniki bodo pri letnem poročilu 2011 že upoštevali zadnje spremembe pravilnika z novima obrazcema za poročanje.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nas v nasvetu Računovodski in davčni vidik dolgoročne naložbe v investicijsko zlato opozarja, da gre pri omenjeni naložbi za posebno davčno obravnavo, ko odbitek vstopnega DDV ni možen, davčni zavezanec pa mora voditi ustrezne evidence.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vprašanja in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku – obveznost nakazovanja plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na transakcijske račune

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Ustavno sodišče je izdalo Odločbo o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in Agencijo za trg vrednostnih papirjev ter presodilo, da je za odločanje o zahtevkih oseb, ki lahko po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), vložijo tožbo iz prvega odstavka 64. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), s katerimi se ugotovi, ali je prevzemnik dosegel prevzemni prag, in/ali prepove prevzemniku uresničevati glasovalne pravice, ciljni družbi pa uresničitev teh pravic do nastopa pravnih dejstev, na podlagi katerih preneha sankcija, določena v 63. členu ZPre-1, pristojna Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom, ki velja od 28. januarja, določa pogoje in postopek podeljevanja omenjene koncesije. Ta se podeli za štiri leta in je neprenosljiva. Koncesijsko razmerje je urejeno s koncesijsko pogodbo za celotno območje Republike Slovenije, sredstva za izvajanje pa se zagotovijo v skladu s sprejetim državnim proračunom.

• Po Sklepu o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja mora oseba dokazovati strokovna znanja z najmanj dvemi leti delovnih izkušenj na področju aktuarstva in vsemi potrebnimi podatki in dokazili, kot jih opredeljujejo priloge k omenjenem Sklepu. Kandidati pridobijo omenjeni naslov s predložitvijo vloge o kateri odloča Agencija za zavarovalni nadzor ter opravljenima izpitoma Agencije za zavarovalni nadzor. Študentje podiplomskega magistrskega študija aktuarstva pa izpolnijo vse zahtevane naloge s predložitvijo dokazila o opravljenih izpitih.

Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register, ki velja od 4. februarja, določa vpis potrošniških organizacij, ki so registrirane kot društvo, zavod ali druga organizacija, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti in je ustanovljena zaradi varstva pravic potrošnikov ter izpolnjuje tudi druge zahtevane pogoje, kot je delovni prostor, delujoča spletna stran ter opredeljene načine in poti komuniciranja s potrošniki.

• Pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev bo potrebno odslej upoštevati tudi Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči, po katerem morajo vlagatelji pristojnemu centru za socialno delo predložiti vse podatke o obstoju in vrednosti premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc in o tem priložiti tudi dokaze kot je kupoprodajna pogodba, sklep o dedovanju, darilna pogodba ali drug pravni naslov, na podlagi katerega je upravičenec premoženje pridobil.

• Spremembe Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči določajo nove in posebne pogoje za dodelitev garancije po pravilu de minimis, pogoje za uveljavljanje in način uveljavljanja spodbude ter davčne olajšave za zaposlovanje, nadzor nad uveljavljanjem davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje ter opozarjajo na dolžnost in način vrnitve davčnih olajšav, če gre za neupravičeno pridobitev.

• Ustavno sodišče je z odločbo U-I-18/11-10 ugotovilo, da so bili prvi do tretji odstavek 154. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS) v tistem delu, v katerem so določali, da se v davčne namene šteje povprečen znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj. Odločitev se izvrši tako, da se všteje znesek dejansko prejetih subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj, če je ta znesek nižji od povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč oziroma na panj.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Revizorji morajo v svojem poročilu opozoriti na uporabo modela vrednotenja finančnih naložb nas avtorica Silva Koritnik Rakela opozarja na posebnosti vrednotenja naložb in upoštevanje Stališča 15 pri letnem poročilu za leto 2011.

 
Izbor iz arhiva

Tožena stranka je spremenila organizacijo dela tako, da je ukinila tožnikovo delovno mesto. Skladno s poslovno politiko in racionalizacijo stroškov je tožnikove delovne naloge prerazporedila med ostale zaposlene. Vrhovno sodišče je v dosedanji praksi že večkrat zavzelo stališče, da ukinitev delovnega mesta predstavlja utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (1. alineja prvega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR)) in tako je presodilo tudi višje sodišče v zadevi Pdp 317/2011.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 29. februarja morajo davčni zavezanci preko eDavkov oddati napoved prihodkov od obresti in kapitalskih dobičkov, nepridobitne organizacije – javne organizacije zasebnega prava in proračunski uporabniki pa letno poročilo preko aplikacije na spletni strani AJPES.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite kratkega brezplačnega spletnega seminarja:

• Mag. Barbara Guzina: Nekaj najpogostejših napak v obračunu DDPO – sreda, 29. februar 2012 – od 11:00 do 11:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Ob zadnjih spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku opozarjamo na delavnico Aktualne novosti na področju gotovinskega poslovanja ter na področju obračuna odbitka DDV.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.