Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čas usklajevanja inventurnih popravkov se izteka in začenja se obdobje izdelave letnega poročila ter priprave na davčni obračun. Kljub finančni krizi je mesec februar še vedno tudi mesec napovedi kapitalskih dobičkov, čemur smo namenili osrednjo temo, za ponovitev osnov izdelave izkaza denarnih tokov, pa smo pripravili spletni seminar. Vabljeni!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/05, 1. februar 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri zelenem javnem naročanju bodo imela prednost naročila blaga in storitev, ki bodo manj obremenjujoča za okolje.

 
Davčne novosti

Čas usklajevanja inventurnega stanja se izteka in velja spomniti, da je potrebno poznati tudi davčne posledice popisa.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Informativni izračun dohodnine za leto 2011 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Pravilnika o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki se določajo cene fotokopijo ali prepis in cene zbirke osebnih podatkov v formatu A4 ter višina materialnih stroškov za druge oblike izpisa, ki jih mora vlagatelj plačati po plačilnem nalogu. V primeru stroškov, ki presegajo znesek 100 evrov, pa lahko upravljavec osebnih podatkov zahteva tudi vplačilo pologa.

• Objavljen je bil Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ki določa minimalne standarde uvrstitev delovnih mest in nazivov zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede, ločeno za zdravnike s specializacijo in zdravnike brez specializacije ter uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela. Delodajalci opravijo prvi obračun plač v skladu s tem posebnim tarifnim delom decembra 2011 za mesec november 2011. Za čas od 1. maja 2008 do začetka veljavnosti tega Posebnega tarifnega dela so delodajalci najpozneje do 10. februarja 2012 dolžni izvesti in izplačati poračun med plačo, ki bi jo zdravnik v tem času prejemal po tem Posebnem tarifnem delu, in plačo, ki mu je bila dejansko obračunana in izplačana.

• S spremembo Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva se določa delovno uspešnost direktorja na podalgi izpolnitve letnega programa zavoda in zagotavljanja dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda. Doseganje meril je okarakterizirano z doseganjem realizacije obsega programa do 25 %, kakovost izvedbe programa in doseganje razvojne naravnanosti zavoda po do 35 % ter zagotavljanje materialnih pogojev do 5 %.

• S Sklepom o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih se uvaja nacionalni računalniško informacijski sistem (NRS) za elektronsko posredovanje poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Izdajatelj mora v primeru odložitve objave informacije Agenciji posredovati obvestilo z obrazcem ODNI preko NRS in predložiti dokumente, ki so podlaga za navedbe iz obrazca ODNI ter druge dokumente, iz katerih izhaja, da je odložitev objave utemeljena.

• Objavljena je Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) in sicer v delu, ki se nanaša na dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja – prvi odstavek 38. člena KPJS.

• Po Pravilniku o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev se povprečna donosnost izračuna enkrat letno iz letnih povprečnih donosnosti za predhodnih 24 mesecev in velja 12 mesecev od dneva izračuna (od januarja do decembra vsakega leta) in se prvič uporabi za izračun povprečne donosnosti za obdobje od januarja do decembra 2012.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V mesecu napovedi kapitalskih dobičkov opozarjamo na mnenje Inštituta za računovodstvo: Kapitalski dobički pri prenosu vrednostnih papirjev v kapital druge družbe.

 
Izbor iz arhiva

Na podlagi petega odstavk 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) pridobi zavarovanec pravice na podlagi invalidnosti (kot je v konkretnem primeru pravica do delne invalidske pokojnine) z dnem nastanka invalidnosti, oziroma v primeru sprememb v stanju invalidnosti, s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe. Vendar to ne pomeni, da se s tem dnem začne tudi izplačevanje delne invalidske pokojnine, pogoj je namreč pričetek dela s krajšim delovnim časom od polnega, vse dokler zavarovanec opravlja delo z delovnim časom, ki ustreza njegovi delovni zmožnosti, poudarja vrhovno sodišče v sodbi VIII Ips 50/2010.

 
Pomembno iz rokovnika

Vsi davčni zavezanci, ki želejo spremeniti uveljavljanje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane v informativnem izračunu dohodnine in vsi zavezanci, ki želijo uveljavljati olajšave za vlaganja v kmetijsko dejavnost, lahko do 6. februarja 2012 oddajo potrebni obrazec na pristojnem davčnem uradu, po pošti ali preko e-davkov.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:

• 22 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec november znaša 1.651,88 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.556,46 evra
• minimalna plača znaša 763,06 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:

• Silva Koritnik Rakela: Kaj nam pove izkaz denarnih tokov in kako ga sestavimo – torek, 14. februar 2012 – od 13:00 do 14:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Času primerno opozarjamo na Davčni obračun in letno poročilo za poslovno leto 2011 - za samostojne podjetnike.

 
Aktualno

V zvezi z novelo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku opozarjamo na spremembe pri gotovinskem poslovanju, ki jih morate vključiti v vaš Pravilnik o blagajniškem poslovanju.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.