Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki tednika vas opozarjamo na skorajšnji iztek roka za posredovanje podatkov DURS o dohodkih davčnih zavezancev ter opozarjamo na nekatere spremembe predpisov in spremembe postopkov in obrazcev z novimi šiframi za obračun prispevkov poslovodij – družbenikov. V kolikor ste včerajšnji spletni seminar o tem zamudili, pa vas vabimo, da naročite posnetek.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/04, 25. januar 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) objavljamo drugi del članka Negativna stimulacija v luči plačnih modelov zasebnega sektorja, izpod peresa mag. Slavi Pirš.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nas v mnenju Fiduciarni račun – knjigovodstvo, prodaja delnic odvetnika, odvetniška storitev za švicarsko banko opozarja, da kapitalski dobički odvetnika niso dohodki iz njegove dejavnosti in so obdavčeni po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) kot dohodki iz kapitala.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izvajanje 59. člena Zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Slovenski inštitut za revizijo je objavil stališče 15 - Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011, na podlagi katerega mora revizor, po priloženem Zgledu odstavka o poudarjanju zadeve, v svoje poročilo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2011 vključiti opozorilo uporabniku, da je bil pri vrednotenju poštene vrednosti finančnih naložb uporabljen model vrednotenja in se pri tem sklicevati na pojasnila v računovodskem poročilu z vidika uporabe metode za ocenjevanje poštene vrednosti na podlagi tržnih podatkov o tržnih okoliščinah in drugih dejavnikih (z nedvoumno navedbo njihovih virov), ki verjetno vplivajo na pošteno vrednost finančne naložbe in ocenjeno pošteno vrednost.

• Po Stališču 16 – Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba, mora revizor revidirati tudi razkritja informacij o pošteni vrednosti finančnih naložb. V primerih, ko poštene vrednosti finančnih naložb ni mogoče zanesljivo ugotoviti, revizor revidira navedbo razkritja o tem in informacije o glavnih značilnostih vsake vrste finančnih naložb ter temu primerno prilagodi svoje mnenje.

• Po Stališču preizkušenih davčnikov 1 – obdavčitev dohodkov nastopajočih umetnikov nerezidentov v Republiki Sloveniji, ki so zaposleni pri tujih gostujočih gledališčih, imajo ti dohodki vir v Republiki Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev opravi v Sloveniji. Predmet obdavčitve je le plača, ki in ko jo umetniku nerezidentu izplača tuje gledališče in ki ustreza njegovemu nastopu v Republiki Sloveniji. Umetnik nerezident kot fizična oseba mora vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine v Republiki Sloveniji v sedmih dneh od dneva izplačila dohodka pri davčnem organu. Ne glede na navedeno pa Republika Slovenija nima pravice obdavčiti dela plače oziroma plačila za storitve, ki se nanaša na delo umetnika, če se take dejavnosti pretežno financirajo z javnimi sredstvi države pogodbenice ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti ali se izvajajo v okviru kulturnega sporazuma ali sporazuma o odpravi dvojne obdavčitve med državama pogodbenicama.

• Na podlagi novega 1.a člena Pravilnika o transfernih cenah je potrebno določiti primerljive tržne cene z uporabo najustreznejše metode glede na okoliščine primera in ob izpolnjevanju predpisanih kriterijev. Pravilnik na novo opredeljuje tudi osnove določanja primerljive tržne cene in uporabo razpona primerljive tržne cene, metodo preprodajnih cen in metodo porazdelitve dobička ter uvaja novo poglavje VI.a Posebnosti pri določanju primerljivih tržnih cen pri neopredmetenih sredstvih.

• S spremembo Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic je potrebno Banki Slovenije poročati o izpostavljenosti, ki presega 20.000 EUR do posameznih oseb in skupin povezanih oseb, ki izvajajo funkcije upravljanja, vodenja ali nadzora banke ali hranilnice ali imajo pomemben lastniški delež v kapitalu banke ali hranilnice. Banka predloži obrazec POR – 195/4 prvič po stanju na dan 30. junija 2012.

• Banka mora po spremembah Navodila za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah prvič poročati Banki Slovenije po stanju na dan 31. 12. 2011, in to najkasneje do 28. 2. 2012, kasneje pa v rokih, predpisanih v Sklepu o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah bank in hranilnic.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z novo uvedenimi zavarovalnimi podlagami se z letom 2012 uvajajo nove šifre in postopki pri obračunu prispevkov lastnikov družb.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v zadevi II Ip 162/2011 poudarja, da je ob izrečenem inšpekcijskem ukrepu zaradi nedovoljene gradnje promet, kot pravno poslovno razpolaganje lastnika s takšno nepremičnino, prepovedan (4. točka prvega odstavka 158. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)), a to ni ovira za prisilno prodajo nepremičnine v izvršilnem postopku.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca morajo izplačevalci dohodkov Davčni upravi Republike slovenije (DURS) dostaviti podatke za dohodnine, podatke o dohodkih nadzornikov in poslovodstva ter podatke o doseženih dobičkih pri odsvojitvi finančnih instrumentov.

 
Aktualni koristni podatki

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2012 dalje, je 763,06 evrov.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. decembra 2011 do 31. decembra 2011 znaša 348,72 evrov na 1000 litrov.

 
Spletni seminarji

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja:

• Silva Koritnik Rakela: Kaj nam pove izkaz denarnih tokov in kako ga sestavimo – torek, 14. februar 2012 – od 13:00 do 14:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Da ne bo kasneje dilem, vabljeni na seminar Sestava davčnega obračuna za leto 2011.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.