Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V današnjem tedniku posebej izpostavljamo komentar o novostih slovenskih računovodskih standardov (SRS) in našo novo avtorico člankov in spletnih seminarjev Matejo Babič, ki odstira dileme uvajanja obračuna prispevkov poslovodij po novem. Na portalu že lahko uporabite tudi izračune na novih dohodninskih osnovah in druge podatke, ki jih potrebujete pri vsakodnevnem delu. Življenje je res polno sprememb in tu smo, da vas na njih pravočasno opozorimo.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/03, 18. januar 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Z novim letom so začele veljati spremembe nekaterih SRS, ki se predvsem nanašajo na pripoznanje in merjenje bioloških sredstev po pošteni vrednosti.

 
Davčne novosti

V mnenju Rušenje stavbe, gradnja poslovno-stanovanjskega objekta nas Inštitut za računovodstvo opozarja, da mora biti pri izdajanju računov dobaviteljem jasno razvidno, kolikšen del prodaje fizični osebi odpade na dejavnost, kolikšen del pa na nosilca dejavnosti osebno.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Uvedba nove vrste dohodka na REK-1 obrazcu – izplačilo dohodka za vodenje poslovnega subjekta za zavarovance z zavarovalno podlago 040 od 1. 1. 2012 dalje

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. januarja 2012 morajo vsa podjetja, katerih poslovno leto je enako koledarskemu, uporabljati zadnje spremembe Slovenskih računovodskih standardov – SRS1, SRS 4, SRS 10, SRS 18, SRS 38 in SRS 39, preostala podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu. S 1. januarjem velja tudi nov SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih, ki je nadomestil prejšnji standard za invalidske organizacije.

• Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-281/09 razveljavilo prvi odstavek 228. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki je podjetjem v težavah dovoljeval odlog, obročno plačilo ali odpis prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Taka ureditev po mnenju sodišča pomeni protiustaven poseg v lastninsko pravico delavcev.

• Inštitut za revizijo je objavil spremembe Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov in spremembe Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike.

• Po Navodilu za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev morajo obvezniki poročanja najkasneje do 31. januarja 2012 v aplikacijo PNPS sporočiti vse zahtevane podatke o nadomestilih, ki bodo v veljavi 1. februarja 2012. V primeru, da se višina nadomestil za plačilne storitve in z njimi povezne dodatne ter pomožne storitve v obdobju med 1. januarjem in 31. januarjem 2012 spremeni, pa mora obveznik poročanja, najkasneje na dan pričetka veljavnosti, Banki Slovenije posebej sporočiti tudi podatke o spremembi.

Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije določa nove najnižje plače po tarifnih razredih, ki se s 1. januarjem 2012 zvišajo za 80 % razlike med 1,3 % in povprečno letno inflacijo v letu 2011 (januar–december 2011/januar–december 2010), povračila stroškov v zvezi z delom ter druge osebne prejemke.

• Na podlagi Sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša minimalna premija 26,67 evra, ki pa lahko z upoštevanjem premijskega razreda in dodatne premije na dopolnjena leta delovne dobe znaša od 1. januarja 2012 dalje od 26,67 do 56,11 evra.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času uvajanja novega načina zavarovanja družbenikov enoosebnih kapitalskih družb, osebnih družb in zavodov avtorica opozarja na slabe in dobre strani zavarovalne kapice za družbenike, ki so hkrati poslovodje.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v zadevi II Cp 393/2011 odločilo, da meničnemu tožbenemu zahtevku ni mogoče ugoditi zgolj na podlagi fotokopije menice. V zadevi je tožeča stranka zahtevala plačilo vtoževanega zneska na podlagi menice. Menica je vrednostni papir, in po prvem odstavku 216. člena Obligacijskega zakonika (OZ) je terjatev iz vrednostnega papirja vezana na sam papir in gre njegovemu zakonitemu imetniku, po 217. členu pa se lahko izpolnitev terjatve zahteva samo ob predložitvi tega papirja. S fotokopijo menice tako ni mogoče doseči izplačila zneska, ki je naveden na menici.

 
Pomembno iz rokovnika

Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) poziva vse dolžnike, da se pravočasno prijavijo na letošnji 1. obvezni pobot, ki bo 20. januarja 2012.

 
Spletni seminarji

Že danes vas vabimo, da se udeležite katerega izmed napovedanih spletnih seminarjev:

• Mateja Babič: Pogodba o poslovodenju in praktični obračuni izplačil po novem – torek, 24. januar 2012 – od 13:00 do 14:30.
• Silva Koritnik Rakela: Kaj nam pove izkaz denarnih tokov in kako ga sestavimo – torek, 14. februar 2012 – od 13:00 do 14:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev v letu 2011 zamudili, vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Opozarjamo na posvetovanja o izdelavi letnega poročila za leto 2011 za različne vrste poslovnih subjektov.

 
Aktualno

V zvezi z novelo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku opozarjamo na spremembe pri gotovinskem poslovanju, ki jih morate vključiti v vaš Pravilnik o blagajniškem poslovanju.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.