Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Še preden smo pospravili leto 2011, je tu že novo leto. V času inventure lahko ne-le uredite knjižno stanje, temveč tudi uredite svoje interne akte ter vso »papirologijo«, ki služi urejenemu poslovanju, davčnemu pregledu in revizorjevemu nadzoru, predvsem pa podjetju. V tem letu se bo začelo izvajati vrsto sprememb predpisov, mi pa se bomo trudili, da vas o vseh spremembah tekoče obveščamo in vam pripravimo spletne seminarje z najbolj aktualnimi vsebinami.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka IV/01, 4. januar 2012

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Med primeri popravkov ob inventuri opozarjamo na Knjiženje izločitve neuporabnega osnovnega sredstva - prodaja za staro železo.

 
Davčne novosti

V mnenju Inštituta za računovodstvo opozarjamo, da Brezpapirno poslovanje – arhiviranje v elektronski obliki ni le zahteva SRS 21, temveč tudi vrste predpisov, ki opredeljujejo tako računovodsko kot davčno poslovanje.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Plačilo za delo – edini družbenik, ki je poslovodna oseba

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Spremembe Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, ki se bodo začele uporabljati 1. januarja 2012, v predpis prinašajo nove določbe o reševanju sporov med pogodbenima strankama ter sporov med uporabniki te kolektivne pogodbe, o mirnem reševanju sporov s posredovanjem ter arbitraži.

Uredba o zelenem javnem naročanju je bila sprejeta z namenom zmanjšanja negativnega vpliva na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjajočega blaga. Naročniki bodo morali pri javnem naročilu vključiti 10% ekoloških živil, za živila in gostinske storitve se določa prehodno obdobje (do leta 2014 se zahteva 5% delež eko živil). Uredba z namenom povečanja rabe lesa v Sloveniji narekuje, da mora delež lesa v vseh javnih zgradbah znašati vsaj 30% prostornine vgrajenih materialov. Predpis velja od 14. decembra, uporabljati pa se bo začel 13. marca 2012.

• Sprejet je bil dodatek št. 8. h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije, ki je prinesel novo določbo o varstvu delavcev ter določil, da je treba pri postopku ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del delavca spremljati najmanj 20 delovnih dni. Delo preko polnega delovnega časa lahko po novem odkloni tudi delavec, ki je samohranilec otroka do 9 let starosti, če gre za nadurno delo od ponedeljka do petka. Spremembe bodo začele veljati 20. januarja 2012.

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki velja od 29. novembra 2011, uporabljati pa se začne 29. maja 2012, vsebuje določbe o finančni preiskavi, v kateri se zbirajo dokazi in postopki potrebni za odločitev ali in zoper katere osebe naj se začne postopek za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Zakon opredeljuje tudi pogoje za začasno zavarovanje odvzema in začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora ter sam postopek odvzema, evidence ter mednarodno sodelovanje za zagotavljanje pomoči pri iskanju, začasnem zavarovanju in odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

• Od 1. januarja se izvaja Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki določa opredelitev, cilje, načela in dejavnosti socialnega podjetništva, pogoje zaposlovanja in pogoje pod katerimi pravne osebe pridobijo status socialnega podjetja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Z ZMVN-A do novih modelov vrednotenja nepremičnin in novih obveznosti najemodajalcev opozarjamo, da se bo realnejše ovrednotenje nepremičnin, odražalo tudi v realnejšem obdavčenju premoženja, kot tudi pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

 
Izbor iz arhiva

Prvi odstavek 32. člena Zakona o vrtcih (ZVrt) določa, da se pri določanju višine plačila staršev za program vrtca upošteva dohodek na družinskega člana in premoženje družine, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih pa po 7. alineji prvega odstavka 8. člena za premoženje šteje tudi kapitalske deleže, ki jih imajo družinski člani in s katerimi razpolagajo na dan vložitve vloge za znižano plačilo vrtca. V zadevi I U 747/2010 upravno sodišče poudarja, da kapitalskega deleža ni mogoče upoštevati kot dela premoženja družine, če je upravni organ pred tem pri ugotavljanju višine vseh dohodkov upošteval tudi dohodek, ki izvira iz imetništva kapitalskega deleža.

 
Pomembno iz rokovnika

Davčni zavezanci, rezidenti in nerezidenti, morajo do 15. januarja predložiti Napoved iz oddajanja premoženja v najem za leto 2011.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec oktober znaša 1.510,44 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.513,80 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Že danes vas vabimo, da se udeležite katerega izmed napovedanih spletnih seminarjev:

• mag. Tanja Urbanija: Težave pri dokazovanju dobav v EU – torek, 17. januar 2012 – od 13:00 do 14:30.
• Mateja Babič: Pogodba o poslovodenju in praktični obračuni izplačil po novem – torek, 24. januar 2012 – od 13:00 do 14:30.
• Silva Koritnik Rakela: Kaj nam pove izkaz denarnih tokov in kako ga sestavimo – torek, 14. februar 2012 – od 13:00 do 14:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev v letu 2011 zamudili, pa vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate kakšen posnetek.

 
Napovednik dogodkov

V času zaključevanja poslovnega leta opozarjamo na seminar O posebnostih pri izdelavi letnega poročila za leto 2011.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.