Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V teh zadnjih dneh leta 2011 smo deležni vrste sprememb predpisov, ki jim bo potrebno slediti tako v praksi kot teoriji oz. v spremembah internih aktov. Vzorce spremenjenih pravilnikov že najdete na našem portalu. Tokrat predstavljamo tudi dileme izvajanja kolektivnih pogodb v zasebnem sektorju in vabimo na že razpisane spletne seminarje.

Želimo vam iskrivo silvestrovanje in uspešno leto 2012!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/50, 28. december 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Dileme izvajanja kolektivnih pogodb predstavljamo v I. delu članka mag. Slavi Pirš iz Združenja delodajalcev Slovenije: Negativna stimulacija v luči plačnih modelov zasebnega sektorja.

 
Davčne novosti

Nova pravila gotovinskega poslovanja in uveljavljanja davčnega odloga vodijo do sprememb Pravilnika o blagajniškem poslovanju, ki ga bo potrebno prilagoditi nastalim spremembam.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava odškodnin z vidika Zakona o dohodnini

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi novega 29. a člena Uredbe o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje lahko agencija velika naročila za leto 2012 zavrne, če jih ni mogoče izvesti v predvidenem roku, vendar pa mora o zavrnitvi izvedbe velikih naročil, za katere je prejela seznam oziroma predlog za izvedbo do uveljavitve te uredbe, obvestiti zavezanca do konca meseca decembra 2011, za ostale pa v petnajstih dneh po prejemu predloga. Zavezanec pa mora na podlagi petega odstavka 3. člena Zakona o javni agenciji za javno naročanje (ZJANJ) po prejemu zavrnitve predlagati vladi, da določi drugega izvajalca.

• V Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava se določi nov obrazec v Prilogi 2: Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov in nov obrazec v Prilogi 3/A-1: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.

• V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava se v v okviru konta 7033 – Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, doda nov podkonto 703308 – Davek na bilančno vsoto bank, podkonto 704404 v okviru konta 7044 – Davki na posebne storitve se črta, podkonto 711108 se odslej imenuje »Državne upravne takse za preglede pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu (tar. št. 45 a iz ZUT)«, doda pa se tudi nov podkonto 711136 – Pristojbine na področju zdravstvenega varstva rastlin in registracije fitofarmacevtskih sredstev.

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije opredeljuje status sindikalnega zaupnika. Na podlagi 66. člena kolektivne pogodbe ima tak status član reprezentativnega sindikata, podpisnika kolektivne pogodbe, ki ima člane pri delodajalcu ali njegov organizacijski del pri delodajalcu, v skladu s svojim statutom ali pravili, in pa tudi funkcionar sindikata – sindikalnih central (predsedniki območnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območnih sindikatov), ki je zaposlen pri delodajalcu in svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno.

Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka določa vrste izvršb in obrazce ter delovanje informacijskega sistema e-sodstvo, kjer lahko registrirani uporabniki koristijo postopek e-Izvršba, navadni uporabniki pa natiskane obrazce COVL-1, COVL-2, COVL-3, COVL-4 in NCOVL-1 vložijo v predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Avtomatiziran izvršilni postopek se bo tako od 1. marca 2012 dalje izvajal po papirni poti, po elektronski poti prek portala e-sodstvo in spletnega servisa na portalu e-sodstvo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Novosti pri zaposlovanju invalidov predstavljamo v članku Spremembe nadzora invalidskih podjetij in izpolnjevanja kvotnega sistema.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče v zadevi VIII Ips 196/2010 ugotavlja, da samo prenehanje pravice do uporabe službenega vozila (hkrati se spremenijo navodila delodajalca za delo, na podlagi katere uporaba službenega vozila ni nujni pogoj za uspešno opravljanje delavčevega dela) ne predstavlja spremembe bistvenih elementov pogodbe o zaposlitvi oziroma ne more predstavljati utemeljenega poslovnega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Takšne spremembe sta delavec in delodajalec dolžna reševati z ustreznimi prilagoditvami v okviru obstoječe pogodbe o zaposlitvi.

 
Pomembno iz rokovnika

Uporabniki obračuna DDV po plačani realizaciji imajo čas do 31. decembra, da Davčno upravo Republike Slovenije (DURS) obvestijo o prenehanju uporabe plačane realizacije, samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje pa vložijo izjavo o načinu ali spremembi načina vodenja poslovnih knjig v letu 2012.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec oktober znaša 1.510,44 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.513,80 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminarji

Že danes vas vabimo, da se udeležite katerega izmed napovedanih spletnih seminarjev:

• mag. Tanja Urbanija: Težave pri dokazovanju dobav v EU – torek, 17. januar 2012 – od 13:00 do 14:30.

• Mateja Babič: Pogodba o poslovodenju in praktični obračuni izplačil po novem – torek, 24. januar 2012 – od 13:00 do 14:30.

• Silva Koritnik Rakela: Kaj nam pove izkaz denarnih tokov in kako ga sestavimo – torek, 14. februar 2012 – od 13:00 do 14:30.

Če ste katerega izmed izvedenih spletnih seminarjev v letu 2011 zamudili, pa vas vabimo, da ga naročite in v miru pogledate kakšen posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Pri proučevanju poslovnih strank vam bolj kot kdaj koli prej lahko koristi dobro poznavanje Analize bilanc.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2012 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.