Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki Tednika opozarjamo na vrsto novih pravil delovanja borznoposredniških družb in na aktualne spremembe pri obračunu prispevkov družbenikov lastnikov družb, ki jih bo potrebno izvajati od 1. januarja 2012. O slednjem smo pripravili tudi kratek brezplačni spletni seminar, podrobneje pa nas bo predavateljica o tem seznanila na spletnem seminarju v januarju. Na pragu inventure in izdelave zaključnega računa vas seznanjamo tudi s pravili knjiženja ter posebnostmi oblikovanja transfernih cen, ki jih bo potrebno zagovarjati pri morebitnem inšpekcijskem pregledu. Želimo vam prijeten december!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/48, 14. december 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

dddV pomoč pri pripravah na inventuro naj vam bo članek Knjiženje ugotovljenega primanjkljaja osnovnega sredstva pri inventuri.

 
Davčne novosti

Pri pripravah na davčni obračun opozarjamo na članek mag. Barbare Guzina: Oblikovanje in inšpiciranje transfernih cen.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnilo glede zavezancev za dajanje podatkov pod oznako 5800

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S Pravilnikom o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb podjetje zagotovi potrošniku predpogodbene informacije na zavezujočih obrazcih preden postane pogodba ali ponudba zavezujoča za potrošnika.

• Ustavno sodišče RS je sprejelo Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) v delu, v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona in Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov izbrisanih družb.

• Spremembe Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK), ki začnejo veljati 31. decembra 2011, uvajajo nekatere nove pojme (npr. EBA, EIOPA, ESMA), določajo novo vlogo skupnega odbora ter omogočajo mediacijo ustreznega evropskega nadzornega organa, kadar se nadzorni organi ne strinjajo glede enakovrednosti nadzora nadrejenih oseb, ki imajo sedež v tretji državi. Po novem morajo postopki upravljanja kapitala in tveganj vključevati tudi postopke za pripravo ter, če je potrebno, tudi izdelavo načrtov obnove in reševanja.

• Na osnovi sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) se s 1. januarjem 2012 začne uporabljati nov Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb in Sklep o veliki izpostavljenosti borznoposredniških družb, kot tudi dopolnitve Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe, Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za borznoposredniške družbe, Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po pristopu na podlagi notranjih bonitetnih sistemov za borznoposredniške družbe, Sklepa o kreditnih zavarovanjih za borznoposredniške družbe, Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za borznoposredniške družbe, Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za operativno tveganje za borznoposredniške družbe, Sklepa o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja in dopolnitvah Sklepa o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb s konkretnimi navodili za izpolnjevanje novega obrazca Izračun kapitala in kapitalske zahteve (CA).

• Pri medletnem poročanju v letu 2012 bo morala borzno posredniška družba že upoštevati spremembe Sklepa o razkritjih s strani borznoposredniških družb in razkriti ključne informacije in lastnosti posameznih kategorij kapitala in njihovih sestavin, vključno z ločenim razkritjem: hibridnih instrumentov temeljnega kapitala, finančnih instrumentov s spodbudami za izplačilo, ločenim razkritjem vseh postavk ter odbitne postavke od temeljnega kapitala in dodatnega kapitala I. Prav tako pa bo morala dodatno razkriti tudi kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje, valutno tveganje in/ali tveganje spremembe cen blaga z uporabo notranjih modelov. Razkritja bodo morala zajeti vsak portfelj ter kvalitativne in/ali kvantitativne informacije glede metodologij za upravljanje z likvidnostnim tveganjem in zmanjševanjem likvidnostnega tveganja ter sistemi limitov za omejevanje izpostavljenosti ukrepov za preprečitev in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje ter uporabo zavarovanj ali drugih načinov prenosa operativnega tveganja, namenjenih za njegovo zmanjševanje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Kot napovednik petkovega brezplačnega spletnega uvodnika, odpiramo nekaj dilem pri Plačevanju prispevkov lastnikov družb po 1.1.2012.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi Psp 254/2011 je višje sodišče presodilo, da je začasna zadržanost od dela pravno dejstvo, ki je podlaga za priznanje pravice do nadomestila plače ali izgubljenega dohodka zaradi nezmožnosti za delo, ki je posledica bolezni ali poškodbe. Nadomestilo plače je zagotovljeno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem po 13. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Iz tožnikovih zaposlitvenih načrtov je bilo razvidno, da bi bila ustrezna zaposlitev zanj hišnik, asistent, voznik, vzdrževalec zgradb ali kmetijski svetovalec. za navedena dela je bil izbrani zdravnik mnenja, da bi jih tožnik mogel opravljati, zato je bila odločba, da je tožnik zmožen za delo, zakonita.

 
Pomembno iz rokovnika

Uporabniki obračuna DDV po plačani realizaciji imajo do 31. decembra čas, da Davčno upravo Republike Slovenije (DURS) obvestijo o prenehanju uporabe plačane realizacije, samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje pa izjavo o načinu ali spremembi načina vodenja poslovnih knjig v letu 2012.

 
Spletni seminarji

Kot uvod v izvajanje določb Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) vam ponujamo kratek brezplačni seminar, ki ga bomo v januarju nadgradili z izčrpnejšim spletnim seminarjem:

• Mateja Babič: Zavarovanje družbenikov po 1.1.2012 – petek, 16. december 2011 – od 13:00 do 13:15.

Ne zamudite 13. (zadnjega) letošnjega spletnega seminarja:
• Silva Koritnik Rakela: Pogoste dileme ob zaključnem računu v času gospodarske krize (seminar z odgovori na vaša vprašanja) – torek, 20. december 2011 – od 13:00 do 14:30.


Pomembno: s potrdilom o udeležbi na našem spletnem seminarju lahko uveljavljate točke dodatnega izobraževanja tudi za podaljšanje licence preizkušenega strokovnjaka pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Še letos si odgovorite na vprašanje: Kako si izplačati dobiček? Tudi, če zaprete, prodate ali podarite podjetje, ste lahko obdavčeni!

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.