Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki opozarjamo na posebnosti pri izračunu plače direktorjev javnih zavodov, spremembe nekaterih kolekitvnih pogodb in na novosti pri delovanju vzajemnih skladov ter navajamo nekaj zanimivih primerov obračuna DDV. Samostojne podjetnike in zasebnike vabimo na spletni seminar Preoblikovanje samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo kot oblika zavarovanja podjetnikovega osebnega premoženja. Vse, ki bi želeli izpopolniti svoje računovodsko znanje pa vabimo na serijo petkovih srečanj Računovodenje za pravnike v 4. korakih. Za izboljšanje znanja in stanja namreč ni nikoli prepozno!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/43, 9. november 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri obravnavi delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov je potrebno upoštevati vrsto pravnih podlag, predvsem pa je potrebno v internih aktih opredeliti vlogo sveta zavoda in merila njegovega odločanja.

 
Davčne novosti

Kako in kdaj se vgradnja stavbnega pohištva obdavči z nižjo stopnjo DDV pojasnjuje Inštitut za računovodstvo v mnenju Vgradnja premičnin – kuhinjski pult, kip.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v obrazec DDV-O
Prenos upravljanja vzajemnih skladov po ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 2. novembra je začel veljati novi Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), ki med drugim ureja poslovanje institucij na področju investicijskih skladov, likvidacijo, prisilno poravnavo in stečaj družb za upravljanje, kapitalsko ustreznost družb za upravljanje ter opredeljuje nadzor poslovanja investicijskih skladov. ZISDU-2, ki zasleduje načelo preglednosti delovanja investicijskih skladov, varnega in skrbnega poslovanja, učinkovitega nadzora in načelo varnosti vlagateljev, zagotavlja večjo fleksibilnost pri upravljanju skladov ter je usklajen z evropsko zakonodajo.

• V Kolektivno pogodbo za kovinsko industrijo Slovenije je bil dodan člen o varovanju delavcev, po katerem delodajalec ne sme s tehničnimi sredstvi nadzorovati prostorov, ki so namenjeni za počitek in osebne potrebe delavcev. Delodajalec in sindikat po novem sooblikujeta takšno politiko zaposlovanja, ki bo podpirala enakopravnost oziroma enakovrednost interesov kapitala. Novosti so začele veljati 21. oktobra.

• Z Dodatkom št. 7 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije se od 1. oktobra uporabljajo nove najnižje osnovne plače in najnižji polni regres za letni dopust, ki za leto 2011 znaša 770,00 €, za leto 2012 pa 739,79 €.

• Na podlagi Tarifne priloge 2011 št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije od 1. oktobra 2011 veljajo nove izhodiščne plače in sicer posebej za delavce pri delodajalcih, ki so znesek uskladitve iz Tarifne priloge št. 1 vključili v sistem plač in posebej za delavce pri delodajalcih, ki so dosegli pisni dogovor s sindikatom družbe po Tarifni prilogi št. 1 h kolektivni pogodbi. Slednji od 1. oktobra 2011 dalje izplačujejo tudi mesečni znesek uskladitvenega dodatka v višini 75,83 €. Najnižji polni regres za letni dopust znaša 800 € in velja do določitve zneska za letni dopust za leto 2012.

• Novi Pravilnik o obrazcih za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov določa nove obrazce v prilogah 1, 2, 3 in 4.

• Novela Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki se bo začela izvajati 31. decembra 2011, uvaja določbo, po kateri morajo banke oblikovati politike za ocenjevanje razkritij udeležencem na trgu glede celovite ocene profila tveganosti banke in dopolniti nabor ukrepov za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji. Novela ureja tudi novoustanovljeni Evropski bančni organ, njegovo obveščanje in sodelovanje med njim in Banko Slovenije ter dodaja definiciji pojmov relistinjenja in pozicije v relistinjenju. Banka Slovenije bo morala pri določanju obveznosti poročanja bank poleg načela sorazmernosti upoštevati tudi določbe izvedbenih tehničnih standardov, ki jih bo izdal Evropski bančni organ, s katerimi bodo določeni oblika, frekvenca in roki poročanja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V članku Obravnava odgovornosti družbenikov v postopku izbrisa po novem ZPUOOD vas seznanjamo z možnostjo vložitve predloga za odpust obveznosti družbenika, če niso podani pogoji za spregled pravne osebnosti.

 
Izbor iz arhiva

Tožnik, ki je bil upravičen do brezplačne pravne pomoči, je s svojim tožbenim zahtevkom v zadevi tudi uspel (sodba upravnega sodišča II U 132/2011). Po 48. členu Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) mora upravičenec, ki je v postopku delno ali v celoti uspel in je na podlagi pravnomočne odločbe sodišča ali na podlagi izvensodne ali sodne poravnave pridobil premoženje oziroma dohodke, Republiki Sloveniji povrniti razliko med stroški, ki so bili dejansko plačani iz naslova brezplačne pravne pomoči, in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka iz naslova stroškov postopka, oziroma tistim zneskom, ki ga je Republika Slovenija izterjala od nasprotne stranke v skladu s 46. členom tega zakona.

 
Aktualni koristni podatki

Od 1. januarja 2012 bodo fizične osebe za programe Radiotelevizije Slovenija mesečno plačevale za vse televizijske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov 12,75 €, pravne osebe pa za sprejemnike v javni rabi pavšalni mesečni prispevek v višini 36,13 €.

 
Spletni seminarji

V sklopu napovedanih jesenskih spletnih seminarjev vabimo:

• vse neekonomiste na Računovodenje za pravnike v štirih korakih, ki jih bo vodila pooblaščena revizorka Silva Koritnik Rakela v seriji petkovih delavnic (11.11., 18.11., 25.11. in 2.12.)

• samostojne podjetnike in zasebnike na Preoblikovanje samostojnega podjetnika v gospodarsko družbo kot oblika zavarovanja podjetnikovega osebnega premoženja, s katerim vas bo seznanila Božena Macarol, v torek, 15.11., ob 13. uri.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Pravočasno se pripravite na Izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov v praksi.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.