Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Medtem, ko smo v zadnjih dneh že priča prvih zmrzali, vas v Tedniku seznanjamo z nekaterimi rešitvami primerov, ki jih prinaša življenje. Kot se je pomembno pravočasno pripraviti na zimo, se je potrebno pripraviti tudi na prva poročanja v novem letu. Zato vas že sedaj vabimo na spletni seminar o letnem poročilu 2011, cenovni bonus pa lahko izkoristite z zgodnjo prijavo. Želimo vam bogato jesen!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/41, 19. oktober 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

V objavljenem primeru je bil vzrok za plačilo dvojne are neizpolnitev pogodbe na strani toženke.

 
Davčne novosti

V strokovnem nasvetu Stvarni vložek zobozdravnika in davki nas Inštitut za računovodstvo opozarja, da je potrebno ob zapiranju dejavnosti pravilno ovrednotiti stvarni vložek in ustrezno obračunati davke.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Priznavanje stroškov prispevkov zavarovancev – poslovodnih oseb pri dohodnini

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Jutri začne veljati novela Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C), ki določa pravila vodenja centralnega registra, ki ga vodi klirinško depotna družba (KDD). KDD lahko podatek o enolični identifikaciji fizične osebe iz delniške knjige posreduje Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agenciji), Banki Slovenije, Agenciji za zavarovalni nadzor, Komisiji za preprečevanje korupcije in drugim državnim organom, če te podatke potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti.

• Po spremembi Sklepa o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb, ki se uporablja od 26. oktobra, predlagane popravke revizorja v letnih računovodskih izkazih borznoposredniška družba (v nadaljevanju BPD) knjiži najkasneje v osmih dneh po predložitvi poročil Agenciji. BPD, nad katero se uvede likvidacijski ali stečajni postopek, predloži Agenciji računovodske izkaze po stanju na dan pred uvedbo postopka likvidacije ali stečaja, ki jih izdela v skladu s Slovenskim računovodskim standardom SRS 37 (2006) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji, vključno s prilogami k računovodskim izkazom po določbah 8. do 10. in 15. člena tega Sklepa, vendar najkasneje v enem mesecu po dnevu začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka

• Od 1. januarja 2012 bodo veljale spremembe Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (v nadaljevanju BPD), po katerih mora služba notranje revizije v polletnem poročilu navesti tudi izsledke preveritev v zvezi z obstojem in izpolnjevanjem obveznosti poročanja Agenciji po Sklepu o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi in sicer o kapitalu in izpostavljenosti na konsolidirani podlagi po stanju na dan poročanja, to je na dan 30. junij in 31. december tekočega leta. BPD mora Agencijo obvestiti tudi o pomembnejših ugotovitvah analiz posrednih kreditnih izpostavljenosti, dajalcev osebnih jamstev in osnovnih izpostavljenosti ter obvestilo izdelati po stanju na zadnji dan vsakega četrtletja.

• Objavljena sta nov računovodski standard SRS 21 in SRS 22, ki se uporabljata od 1. januarja 2012 in katerima bo potrebno prilagoditi interne računovodske akte.

• Po spremembah Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu-A) lahko Republika Slovenija izda do 30. junija 2013 poroštvo za instrumente financiranja in finančne posle do skupne višine glavnic 3.664.300.000 evrov in na podlagi tega pridobi regresni zahtevek do družbe prejemnice finančne pomoči iz tega naslova.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Gospodarske razmere nas vodijo k razmišljanju o negotovi prihodnosti, ob tem pa je potrebno vedeti, da je tudi varčevanje lahko obdavčeno.

 
Izbor iz arhiva

Vročevalec ob poskusu vročitve plačilnega naloga za plačilo sodne takse za pritožbo stranki pisanja ni mogel vročiti osebno, zato je postopal po četrtem odstavku 141. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Plačilni nalog je bil po mnenju višjega sodišča v zadevi II Cpg 377/2011 toženki pravilno vročen s fikcijo in ker tožena stranka pravilnosti vročitve ne izpodbija, velja domneva, da so na obvestilu in vročilnici navedeni podatki pravilni, vročitev plačilnega naloga pa opravljena.

 
Spletni seminarji

Ne zamudite spletnega seminarja:

Silva Koritnik Rakela: Letno poročilo 2011 – torek, 25. oktober 2011 – od 13:00 do 14:00.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Ukrep racionalizacije so lahko tudi Delitve, združitve in izčlenitve družb: pravni in davčni vidik ter novosti SRS in MSRP.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.