Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Priporoči prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Vse bolj se bliža jesen in z njo tudi sprejem predpisov o davčnih blagajnah, spremembah pri izvajanju zakona o davku na dodano vrednost in o izvajanju obveznega pobota. Le predpisov, ki bi govorili o večjih davčnih vzpodbudah in olajšavah, takorekoč ni na vidiku. Zato v tokratni številki Tednika opozarjamo na predlog sprememb ZDDPO-2, ki je žal še vedno v predalih pristojnega ministrstva in na sprejem katerega gospodarstvo že dolgo čaka.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/37, 21. september 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Predstavljamo mnenje Inštituta za računovodstvo o knjiženju materiala.

 
Davčne novosti

V času »zlate mrzlice« opozarjamo na članek Obdavčitev naložb v plemenite kovine.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odlog ugotavljanja davčne obveznosti po 100. členu ZDoh-2

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po spremembi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), ob izpolnjevanju minimalnih meril znanstvene in strokovne uspešnosti v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih. V primeru starševskega dopusta ali daljše bolniške odsotnosti pa se lahko navedena doba podaljša za največ eno leto.

• Spremembe Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti med drugim določajo, da za sredstva, ki niso bila porabljena namensko ali v celoti oziroma neporabljen del sredstev ni bil razporejen skladno z Uredbo, ki ureja normative in standarde za določanje sredstev za izvajanje Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije, lahko agencija za neporabljen oziroma nenamensko porabljen del zniža obseg financiranja ali pa zahteva vrnitev neporabljenih oziroma nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

• Od 1. januarja 2012 se bo izvajal Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji. Ta določa minimalne bivanjske in higienske standarde za nastanitev tujcev, ki jih morajo zagotavljati delodajalci, ki tujca zakonito zaposlujejo, tuji delodajalci, ki tujca napotujejo v Republiko Slovenijo, ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki imajo s tujcem sklenejo pogodbo o delu, če temu tujcu oddajo nastanitveni prostor, ki ga imajo v lasti ali najemu oziroma ga imajo v lasti ali najemu fizične ali pravne osebe, kapitalsko povezane s prej navedenimi delodajalci, tujimi delodajalci ter pravnimi in fizičnimi osebami. Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Če obstaja sum kršitve minimalnih bivanjskih in higienskih standardov, pregledu nastanitvenih prostorov pa lastnik oziroma uporabnik nasprotuje, mora inšpektor pred tem pregledom pridobiti odločbo pristojnega sodišča in zagotoviti, da sta pri pregledu navzoči dve polnoletni osebi kot priči.

• Spremembe Uredbe o cestninskih cestah in cestnini od 17. septembra dalje narekujejo, da lahko cestninski zavezanec od upravljavca zahteva izdajo nove (nadomestne) vinjete, če je bilo vozilo oddano v razgradnjo in na podlagi predpisanega potrdila o uničenju odjavljeno iz evidence registriranih vozil. Nov je tudi rok, v katerem mora cestninski zavezanec vložiti vlogo za izdajo nadomestne vinjete ali za povračilo vrednosti nakupa nadomestne letne oziroma polletne vinjete, in sicer mora to odslej storiti v 30 dneh (prej v 15 dneh) od izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj in ob pogoju, da je cestninski zavezanec kupil nadomestno vinjeto za tekoče koledarsko leto pred začetkom veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ker vse bolj prisotna stagnacija ne bo rešila gospodarske krize, opozarjamo na članek O davčnih razbremenitvah gospodarstva pa nič.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v zadevi II Ip 1183/2011 poudarja, da je pogoj za predhodno odredbo podan, če je iz trditvene in dokazne podlage v predlogu za izdajo predhodne odredbe možna celovita ocena takšnega gospodarskega oziroma finančnega stanja dolžnika, ki s stopnjo verjetnosti kaže na nevarnost za bodočo uveljavitev terjatve. Objektivno nevarnost za bodočo izvršbo mora izkazati upnik.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2011 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3 %.

 
Spletni seminarji

Pripravljamo nov aktualen jesenski program spletnih seminarjev, na katere se boste lahko prijavili v naslednjem tednu.

V kolikor pa ste katerikoli izvajani spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
Napovednik dogodkov

Opozarjamo na vedno aktualen Davčni postopek za računovodje.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.