Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Ocenjevalci letnih poročil in revizorji vsako leto ugotavljajo, da podjetja vse premalo razkrivajo tako tveganja kot tudi posebne poslovne dogodke, s katerimi se pri poslovanju soočajo. Zato vas v tokratnem Tedniku seznanjamo s potrebnimi razkritji ustavljenega poslovanja in sredstev namenjenih prodaji. Rubriko V središču pa namenjamo vedno aktualni temi davčne obravnave ugodnosti uprave in članov nadzornega sveta.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/31, 10. avgust 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Pri izdelavi pojasnil k računovodskim izkazom je potrebno oblikovati tudi Razkritja ustavljenega poslovanja in sredstev namenjenih za prodajo.

 
Davčne novosti

Kdaj izvesti samoobdačitev in kdaj ne - pojasnjuje Inštitut za računovodstvo v članku Prejem blaga iz Japonske od nizozemskega davčnega zavezanca.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Akontacija dohodnine oz. glavni delodajalec

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi sprememb Zakona o bančništvu (ZBan-1) morajo nadzorni sveti vseh pomembnih bank, po presoji Banke Slovenije, na svoji prvi naslednji seji imenovati revizijsko komisijo in komisijo za prejemke, ki oblikuje politiko nagrajevanja zaposlenih glede na učinkovitost upravljanja s tveganji in profil zaposlenih, ki lahko v okviru svojih delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti banke. Prav tako mora Banka Slovenija v tem roku imenovati pomembne banke, nov sistem nagrajevanja pa mora biti v banke vpeljan v roku treh mesecev. Podrobnejša pravila izvajanja sprememb določa Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic ter Sklep o razkritjih s strani bank in hranilnic.

• Posledično se s Sklepom o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice določajo pravila določanja sistema prejemkov, ki so združljiva z ustreznim in učinkovitim upravljanjem s tveganji ter samo upravljanje s tveganji tudi spodbujajo. Načela sistema prejemkov določajo sistem in omejitve prejemkov glede na upravljanje s tveganji, politiko prejemkov za kontrolne funkcije, upoštevanje vpliva variabilnega dela prejemkov na finančno stanje banke, ocenjevanje uspešnosti in prilagoditev prejemkov tveganjem ter oblike in način izplačila variabilnega dela prejemka.

• Na podlagi dopolnitev Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic banka letno, oz. do 31. marca za minulo leto z obrazcem POR – 195/3 obvešča Banko Slovenije o številu zaposlenih z najvišjimi prejemki, višini njihovih prejemkov in področju dela.

• Veljati so začele tudi spremembe Zakona o Banki Slovenije (ZBS), ki natančneje določajo vpis v register pravic iz naslova finančnega premoženja, danega v zavarovanje, ki ga vodi BS z enolično identifikacijsko oznako in v skladu z določbami Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ).

• Z Aneksom k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti so določene nove izhodiščne plače za čas od 1.7. do 31.8.2011.

• Odslej se uporablja tudi nova Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti. Delavcu pripada regres v višini 800 evrov, oz. najmanj v višini minimalne plače, če je imelo podjetje v minulem letu izgubo.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Glede davčne obravnave plačila zavarovanja za odškodninsko odgovornost člana uprave ali nadzornega organa se stališči stanovskega združenja in DURS razhajata.

 
Izbor iz arhiva

Imetnik stvarne služnosti pridobljene s priposestvovanjem, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, ne more uspešno uveljaviti svoje pravice proti poštenemu pridobitelju lastninske pravice na služečem zemljišču, meni višje sodišče v zadevi I Cp 374/2011. Tožena stranka je vseskozi zatrjevala, da je že po naravi vidno, da pot ni nikoli obstajala, zanesla pa se je tudi na podatke iz zemljiške knjige, zato ji ni moč očitati neskrbnega ravnanja ob nakupu nepremičnine.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 31. avgusta morajo podjetja zavezana reviziji oddati AJPES-u svoje revidirano letno poročilo.

 
Napovednik dogodkov

Poletni čas je čas mirovanja tudi na področju izobraževanja. Že sedaj pa si lahko rezervirate udeležbo na kakšnem jesenskem izobraževalnem dogodku.

 
Aktualno

Izpolnite anketo o uporabi portala FinD-INFO in pomagajte soustvarjati vsebino našega in vašega portala.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.