Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

S 1. avgustom je začel veljati ZDBVB, s katerim bodo banke že v letošnjem letu obremenjene z novim davkom, ki pa bo nižji za vse tiste banke, ki smeleje stopajo v korak z gospodarstvom. Sprememba ZDDPO-2 žal davčnih razbremenitev gospodarstvu ni prinesla, pojasnilo k spremembam pa je že pripravila Davčna uprava RS. V Tedniku vas seznanjamo še z drugimi spremembami predpisov, pa tudi s predlogom Zakona o davčnih blagajnah, ki naj bi izkoreninil sivo ekonomijo že v letošnjem letu.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/30, 3. avgust 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Novela ZVEtL-A odpravlja dileme in poenostavlja postopke pri vzpostavitvi etažne lastnine.

 
Davčne novosti

Kako je pri obdavčitvi potrebno upoštevati tako poslovni kot fizični vidik poslovnega dogodka, preberite v članku Prenos blaga v skladišče v Italiji in prodaja italijanskim kupcem, ki nam ga je posredoval Inštitut za računovodstvo.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Novela ZDDPO-2F

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 26. julija se uporabljajo dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki urejajo posebno ureditev davčnega odtegljaja od plačil v zvezi z začasnim mehanizmom zagotavljanja finančne stabilnosti v evroobmočju.

• Objavljena je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), po kateri je do dodatka za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov upravičena tista oseba, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta za poučevanje posameznega predmeta v skladu s predpisi in splošnimi akti delodajalca.

• S Sklepom o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja se za potrebe upravljanja finančnega zavarovanja terjatev Eurosistema vpisujejo podatki o posojilih, ki jih posojilodajalci odobrijo po slovenskem pravu primernim dolžnikom, in o vlogah, ki se lahko uporabijo za zavarovanje terjatev Eurosistema. V register se vpisujejo posojila, katerih neodplačani znesek znaša najmanj 500.000 evrov, če objavo odobrita dolžnik in garant. Za vodenje registra lahko Banka Slovenija zahteva tudi plačilo nadomestila.

• S spremembo Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja mora izvršitelj denarni znesek, ki ga je pridobil v posameznem postopku izvršbe ali zavarovanja, do njegove izročitve strankam hraniti na skrbniškem računu. Po novem pa mora po prenehanju opravljanja funkcije v osmih dneh Zbornici izvršiteljev izročiti svojo službeno izkaznico. Pravilnik ukinja obrazce IVRO 3, IVRO 4 in IVRO 5, ki jih odslej nadomeščata IVRO 3 in IVRO 4.

• Od 1. avgusta se uporablja Zakon o davku na bilančno vsoto bank (ZDBVB), ki uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka na bilančno vsoto bank v višini 0,1 % od osnove, ki se lahko zmanjša za 0,167 % stanja kreditov danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom pred oblikovanimi popravki vrednosti zaradi oslabitev oziroma sprememb poštene vrednosti v koledarskem letu, izračunanih na podlagi stanj na vsak zadnji dan v mesecu. Davka ne plačajo zavezanci, pri katerih stanje kreditov danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom na zadnji dan meseca uveljavitve tega zakona v bilančni vsoti, znaša manj kot 20 %. Banke bodo prvič obračunale davek in obračun predložile pristojnemu davčnemu organu 31. marca 2012 za preteklo obračunsko obdobje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Davčna uprava RS že vrsto let skuša zajeziti sivo ekonomijo. Kaj pripravljata Ministrstvo za finance in DURS ter kakšne bodo obveznosti in posledice za podjetnike ter kupce, preberite v članku: Se nam jeseni res obetajo davčne blagajne?

 
Izbor iz arhiva

Skladno s 23. členom Zakona o socialnem varstvu (ZSV) se pri odločitvi o dodelitvi brezplačne pravne pomoči, pri čemer se ugotavlja finančni položaj prosilca in njegovih družinskih članov glede na njihove dohodke in na njihovo premoženje, kot premoženje ne upošteva stanovanje, v katerem živi posameznik ali njegova družina in ki ga predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno stanovanje. Tako meni upravno sodišče v zadevi II U 54/2011.

 
Pomembno iz rokovnika

Približuje se 10. avgust – čas, ko je potrebno oddati podatke za statistiko finančnih računov.

 
Napovednik dogodkov

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.515,63 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.514,74 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom za delodajalce, ki delujejo po Uredbi
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,39 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkov

Poletni čas je čas mirovanja tudi na področju izobraževanja. Že sedaj pa si lahko rezervirate udeležbo na kakšnem jesenskem izobraževalnem dogodku.

 
Aktualno

Izpolnite anketo o uporabi portala FinD-INFO in pomagajte soustvarjati vsebino našega in vašega portala.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.