Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Osrednjo temo tokrat namenjamo izrednim zahtevam delničarjev in opozarjamo na novosti in zanimivosti iz davčnega in poslovnega sveta. Prav tako vas vabimo, da se še pravočasno prijavite na razpisan spletni seminar DDV spremembe od 1. julija dalje in se s predavateljico mag. Tanjo Urbanija seznanite z zadnjimi spremembami na področju DDV.

Poletje je razgrelo ozračje v vsem svojem žaru in počasi prihaja čas sodnih počitnic. Kljub temu vas bomo še neprej redno obveščali o vseh novostih in objavljali zanimive strokovne članke, za prebiranje katerih boste mogoče imeli čas ravno v teh mirnejših poletnih mesecih.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/27, 13. julij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Namen ZFZ je tudi olajšati pridobivanje finančnih zavarovanj - o tem vas seznanjamo v članku Finančno zavarovanje odslej tudi z bančnim posojilom.

 
Davčne novosti

V članku Prefakturiranje – obračun DDV in računovodenje, ki nam ga je posredoval Inštitut za računovodstvo, opozarjamo na pomembnost urejenega pogodbenega odnosa.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnilo drugega odstavka 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Obdavčenje dobitkov od iger na srečo

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) se od 30. junija uporabljajo spremembe Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev po katerih znaša mnogokratnik osnovnega plačila v malih družbah največ 4 in največ 5 v srednjih družbah, če gre za družbe, ki poslujejo kot invalidska podjetja in niso družbe v skupini ter opravljajo eno ali več dejavnosti, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščene v področje A, C, H, M, N in P.

• S Sklepom o začasnem zadržanju izvrševanja drugega stavka drugega odstavka 75. člena in 63. člena v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih, se določbe omenjenih členov skupaj z avtentično razlago (ORZPre75) do končne odločitve ustavnega sodišča ne uporabljajo. To pomeni, da morajo osebe iz prvega odstavka 75. člena ZPre-1, ki presegajo in so tudi na dan uveljavitve ZPre-1 dosegale ali presegale prevzemni prag iz 7. člena ZPre-1, dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če nameravajo v času začasnega zadržanja pridobiti vrednostne papirje ali druge pravice, ki se upoštevajo pri določitvi glasovalnih pravic po 6. členu ZPre-1, in če se s tem poveča njihov delež glasovalnih pravic.

• S spremembo Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev bo odslej izkaznica veljavna pet let.

• Na podlagi Aneksa št. 9 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih veljajo do konca leta 2011.

• Z Aktom o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije, katerega namen ustanovitve je enotno in gospodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem v lasti sklada in s premoženjem, prenesenim v upravljanje, se določajo naloge sklada, imenovanje in pristojnosti upravnih in nadzornih organov, ki morajo biti imenovani v roku treh mesecev. Po tem roku sklad pripravi dinamiko prevzema nepremičnega premoženja iz priloženih seznamov, pri čemer se zadnji prenos premoženja izvede 1. januarja 2012.

Zakon o tujcih (ZTuj-2), ki se začne uporabljati 27. oktobra 2011, prinaša novosti glede varovanja pravic tujcev, tako da se jim izda odločba in rok za zapustitev države, imajo pa tudi možnost pritožbe. Zakon omogoča lažje in hitrejše pridobivanje dovoljenj za prebivanje za visokokvalificirane delavce, uvaja modro karto EU, ter uvaja določbe za varovanje pravic tujcev, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja. Takim delavcem se bo podelilo ali podaljšalo dovoljenje za prebivanje zaradi sodelovanja v kazenskem procesu proti delodajalcu ali zahtev po plačilu neporavnanih obveznosti s strani delodajalca. Vizumsko poslovanje pa je sedaj usklajeno z evropskim pravnim redom (Uredba 810/2009).

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čas skupščin se počasi izteka, vseeno pa velja spomniti, da v primeru dvoma v letno poročilo lahko zahtevate izredno revizijo.

 
Izbor iz arhiva

Po 15. členu Zakona o dohodnini (ZDoh) je vsako plačilo, ki ga poslovodja prejme zaradi opravljanja svoje funkcije, njegov osebni prejemek, pri tem pa ni važno, ali mu je nakazan neposredno ali preko druge fizične ali pravne osebe. Funkcijo poslovodenja lahko poslovodja opravlja le sam, zato plačilo za opravljanje te funkcije pripada njemu osebno, meni upravno sodišče v zadevi I U 905/2010.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2011 v primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,5%.

 
Spletni seminar

Ne zamudite spletnega seminarja:

• mag. Tanja Urbanija: DDV spremembe od 1. julija dalje – četrtek, 14. julij 2011 – od 10:00 do 11:00 ure.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.