Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

S 1. julijem se DDV obrazci ne spreminjajo, podrobneje pa je odslej potrebno preveriti naročnika in namen uporabe naročenih storitev. Prav tako so začele veljati spremembe ZMEPIZ, s katerimi se ukinja krajevna pristojnost vlaganja prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Čeprav so nastopile počitnice, nam spremembe narekujejo, da se je potrebno ves čas izobraževati. Zato vas vabimo, da ste seznanite z novostmi z vsem in povsod ter se udeležite spletnega seminarja DDV spremembe od 1. julija dalje, ki ga lahko spremljate od koderkoli – torej tudi iz vaše počitniške destinacije.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/26, 6. julij 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

V članku Finančno zavarovanje odslej tudi z bančnim posojilom smo za vas komentirali nov ZFZ, ki se uporablja od 30. junija 2011 dalje.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo je posredoval mnenje o ureditvi zelo pogostega poslovnega opravila: Prefakturiranje – obračun DDV in računovodenje.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izvedbena uredba Sveta (EU) o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
Obračun in plačilo davčnega odtegljaja od plačil obresti Evropski investicijski banki

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi dopolnitve Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike lahko odslej Banka Slovenije poplača svoje dospele terjatve s prodajo ali prilastitvijo finančnega premoženja, ki ga je nasprotna stranka zagotovila Banki Slovenije za zavarovanje terjatev, pri čemer se premoženje ob prilastitvi vrednoti po tržni vrednosti, če ta ne obstaja, pa po neto sedanji vrednosti finančnega premoženja. Za obračun dospelih obveznosti nasprotne stranke Banka Slovenije po lastni presoji določi finančno premoženje, ki ji je dano v zavarovanje, in ga uporabi za poplačilo dospelih terjatev.

• S spremembami Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT) se na novo opredeljuje družba v težavah, poroštva RS pa se lahko dajejo samo za celoten znesek kredita, pri čemer ročnost posameznega kredita za družbe v težavah ne sme biti krajša od pet in daljša od deset let, obrestna mera in stroški kreditov pa morajo biti primerljivi s tistimi, po katerih se zadolžujejo komitenti najvišjega bonitetnega razreda banke.

• S Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, ki se uporablja od 9. julija 2011, se ureja evidenco prostovoljcev in področja prostovoljskega dela, priglasitev v elektronski vpisnik in njegovo vodenje ter poročanje prostovoljskih organizacij. AJPES na podlagi teh podatkov za vsako posamezno prostovoljsko organizacijo izdela tudi skupno letno poročilo, pri čemer opravljene ure dela ovrednosti v vrednosti od 6 do 13 evrov na opravljeno uro. Ministrstvo pa na tej podlagi najkasneje do 30. junija pripravi skupno letno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predloži Vladi Republike Slovenije v seznanitev.

• S Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil se od 4. julija uporabljajo nova pravila delovanja registracijskih organizacij, pogoji za registracijo vozil ter preverjanja in postopek ponovne registracije vozila.

• Novela Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B), ki velja od 9. julija, nepremičninskim družbam in nepremičninskim posrednikom določa pogoje za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami, ureja inšpekcijsko nadzorstvo ter določa najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje, ki je 4% od pogodbene cene, razen če je vrednost nepremičine nižja od 10.000 evrov. Zakon določa tudi elemente posojilne pogodbe in določa kazni od 12.500 do 250.000 evrov, če nepremičninska družba ne spoštuje zakonskih določil.

• Člani poravnalnega sveta bodo v skladu z zadnjimi spremembami Pravilnika o merilih za določanje nagrade članom poravnalnega sveta odslej prejeli dva krat višjo nagrado kot doslej, ki pa se jim z naročilom zunanjega izvedenskega mnenja ne bo zmanjšala, predsednik poravnalnega odbora pa bo lahko prejel za posamezen primer tudi za 50% višjo nagrado.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z izvedbeno uredbo o izvajanju DDV bo potrebno od 1. julija spremljati davčne zavezance še podrobneje.

 
Izbor iz arhiva

Vpis v obrtni register je potreben za pridobitev pravice do opravljanja obrti podobne dejavnosti, poudarja upravno sodišče v zadevi I U 544/2010. Obrtno podjetniška zbornica je dolžna sklep o vpisu v obrtni register izdati v osmih dneh po prejemu obvestila upravljavca z vsebino, določeno v 18. členu Pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru.

 
Aktualni koristni podatki

Višina predpisane letne obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2011, znaša 9,25 odstotkov.

Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 prazničen dan
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.504,65 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.507,40 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Spletni seminar

Ne zamudite spletnega seminarja:

• mag. Tanja Urbanija: DDV spremembe od 1. julija dalje – četrtek, 14. julij 2011 – od 10:00 do 11:00 ure.

V kolikor ste katerikoli spletni seminar zamudili, si še danes naročite posnetek.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.