Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Do drugega obveznega pobota je še dva dni, po njegovem zaključku pa bo Ministrstvo za finance pripravilo odgovore na vsebinska vprašanja, predloge in dileme kar petih zbornic. Tudi mesec maj je prinesel vrsto sprememb predpisov, ki želijo med drugim urediti tudi delovanje DURS, postopek izvršbe in še kaj. Maj, pa je tudi mesec mladosti in ljubezni, kar največ šteje!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/19, 18. maj 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Spremembe MRS 34, ki veljajo od 1. januarja 2011, se bodo že upoštevale pri medletnih poročilih javnih družb.

 
Davčne novosti

Zanimivo branje obeta članek dr. Aleša Kobala, ki vas v prvem delu seznanja z osnovnimi načeli in izvajanjem dokazovanja v davčnem postopku, v drugem delu, ki bo objavljen 24. maja, pa opozarja na nepravilnosti, ki se pri davčnih inšpekcijskih pregledih pogosto dogajajo v praksi.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo
Članarina sindikatu in DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od danes velja Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), s katerim se slovenski pravni red usklajuje z evropskim, ureja pa preglednost finančnih odnosov med državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter javnimi podjetji in pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki ali podjetniki in zasebniki ali zasebnicami, ki na podlagi izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila izvajajo dejavnosti v splošnem interesu.

• S spremembo Zakona o davčni službi (ZDS-1) DURS nima več pooblastila za poveritev izterjave terjatev države in lokalnih samoupravnih skupnosti izvršiteljem, razširjajo se pooblastila davčnim inšpektorjem ter reorganizira delovanje DURS s prenosi izvajanja določenih nalog z davčnih uradov na Generalni davčni urad in širitvijo kroga izterjevalcev.

• S spremembo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) se določajo organi Javne agencije RS za varstvo konkurence: svet agencije ter komisija za varstvo konkurence, ki naj bi začeli delovati s 1. januarjem 2012. Prihodki za delo agencije bodo zagotovljeni iz sredstev državnega proračuna, ki jih bo določil državni zbor na predlog agencije.

• Po avtentični razlagi drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (ORZPre75) usklajene družbe, ki na dan uveljavitve ZPre-1 v ciljni družbi dosegajo ali presegajo končni prevzemni prag, niso dolžne dati prevzemne ponudbe. Za njih nastopi sankcija mirovanja glasovalnih pravic, ko dosežejo prehodni prevzemni prag.

• V skladu z avtentično razlago 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ORZSPJS49a) se ob prevedbi nominalnih zneskov osnovne plače javnega uslužbenca upošteva količnik za določitev osnovne plače javnega uslužbenca, ki je bil določen v individualnem delovno pravnem aktu javnega uslužbenca, zadnjem veljavnem v mesecu pred prvim izplačilom plač po ZSPJS.

• Sprememba Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka ukinja obrazec v Prilogi 5 ter spreminja vsebino in obliko obrazca (v Prilogi 1) predloga za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine. Sprememba tudi dopolnjuje nabor predlogov za izvršbo na nepremičninah, dolžnikovo terjatev, ki je zavarovana z zastavno pravico v zemljiški knjigi in stavbno pravico. Pri nepopolnem predlogu za izvršbo, ki je zavrnjen, pa odslej CovL omogoča avtomatski sklep o delni zavrnitvi ali zavrnitvi izvršbe v celoti.

• S spremembami Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2010 se zavezancem za zbornični prispevek A le-ta zniža na 106, 88 evra, pavšalni prispevek zbornici pa na 5,34 evra.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Medtem ko prijave v drugi obvezni pobot že tečejo, Ministrstvo za finance obljublja, da bo odgovore na predloge sprememb ZPrezP pripravilo po 20. maju.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je v zadevi X Ips 87/2008 odločilo, da v Zakonu o trošarinah (ZTro) ni podlage za zavrnitev vračila trošarine zaradi kombiniranega uveljavljanja (mesečno in letno v enem koledarskem letu) in rokov za uveljavljanje (30 dni oziroma 6 mesecev). V poštev ne pride niti Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah, saj ta ne vsebuje izrecne določbe o izgubi pravice do vračila trošarine, če pa bi jo imel, bi presegal zakonsko pooblastilo ministra za urejanje te pravice.

 
Pomembno iz rokovnika

V kolikor ste zavezanci za obvezni pobot, se vanj pravočasno prijavite.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile aprila 2011 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,8%.

 
Napovednik dogodkov

Čas davčnega obračuna je že za nami, vseeno pa se velja poučiti o samoprijavi: kdaj in kako.

 
Aktualno-webinar

Naročniki izkoristite svoj bonus in se udeležite aktualnega spletnega seminarja:

• Nada Mulej: Veščine komunikacije z NLP (nevrolingvističnim programiranjem) v poslu, ki se bo odvijal v živo v četrtek, 19. maja, od 12:00 do 12:30 ure.

Že sedaj pa napovedujemo:
• mag. Tanja Urbanija: Kdaj obračunati davek na dodano vrednost (DDV) in kdaj ne? – četrtek, 26. maj, od 10:00 do 11:00 ure.

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.