Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Spremembe predpisov, standardov in tudi zavarovalnih podlag vodijo v spremembe pri izvajanju vsakodnevne ustaljene prakse, katerim smo priča takorekoč prav vsak dan. Tokrat vas v Tedniku želimo napotiti na potencialno rešitev vašega poslovnega problema in vam pomagati pri njegovi razrešitvi. Ker pa brez stalnega izobraževanja v našem poklicu ne gre, vas vabimo, da se udeležite tudi katerega izmed razpisanih spletnih seminarjev.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/18, 11. maj 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Zadnje spremembe MSRP 3 vnašajo novosti pri obravnavi poslovnih združitev, ki so bile izvedene po 1. juliju 2010.

 
Davčne novosti

Preberite nasvet Inštituta za računovodstvo kdaj in kako obračunati DDV ali izvesti samoobdavčitev, če imamo podoben primer, kot je naveden v Obračunu prejema storitve popravila stroja in prejema storitve registracije domene v Srbiji.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev dohodka po pogodbi o svetovanju
Subvencije in odbitek DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z dopolnitvijo Sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic obravnavamo izpostavljenost do nasprotne stranke, ko je nasprotna stranka banka s sedežem v državi članici Evropske unije vključena v nadzor na konsolidirani podlagi v isti bančni skupini kot banka ali če izpostavljenost ni sestavina kapitala nasprotne stranke, vendar največ do 50% njihove vrednosti.

• S Priporočilom o cenovni dostopnosti univerzalne storitve se za dobo pet let določi enega ali več izvajalcev te storitve, ki naj bi priporočene ukrepe začel izvajati najkasneje v roku dveh mesecev od izdaje priporočila.

• S Tarifo o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa se določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov v točkah. Vrednost ene točke je 5 evrov, kar pomeni, da odslej strošek izpita stane 140 evrov.

• S spremembo Sklepa o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih se določajo zneski nadomestil za opravljanje nadzora, ki ga Banka Slovenije izvaja po ZPlaSS, in takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, za razširitev dovoljenj in za vpis v register. Pri tem se na novo določa taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za izdajo elektronskega denarja, hibridni družbi za izdajo elektronskega denarja oziroma družbi za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki znaša 250 točk.

• Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) prinaša nov 38.a člen, ki ureja odpravo nasprotja interesov, v zvezi s katerim je dodan tudi nov prekršek. Tako se z globo kaznuje poslovodstvo, prokurista ali izvršnega direktorja delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, ki sklene pravni posel z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov ožji družinski član ali vsi skupaj delež, ki dosega desetino osnovnega kapitala, ali je sam ali njegov ožji družinski član tihi družbenik druge družbe ali je udeležen na njenem dobičku na katerikoli drugi pravni podlagi brez soglasja nadzornega sveta, upravnega odbora ali skupščine, ali teh organov ne obvesti o sklenitvi pravnega posla.

• S 1. julijem bo začela veljati sprememba Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B), s katero se ukinja krajevna pristojnost za vlaganje prijav v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (črtan 24. člen), ki so hkrati tudi prijave v druga obvezna socialna zavarovanja. Vlaganje prijav bo tako potekalo na enem mestu, ki ga izbere zavezanec, hkrati pa zaradi sprememb kraja dela zavarovanca ali kraja poslovanja zavezanca ni več potrebna sprememba že vloženih prijav.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Seznanjamo vas s primerom Obračuna pogodbe o poslovodenju, kjer je potrebno upoštevati tudi spremembo zavarovalne podlage.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I Cpg 1259/2010 se višje sodišče strinja s prvostopenjskim - določba, da bo naročnik izvajalcu plačal znesek, ki mu ga dolguje, ko bo ob izpolnitvi pogoja prejel plačilo s strani investitorja, ureja pogoj in rok plačila. Izpolnitev pogoja ne more pomeniti, da nasprotna stranka svojega dela obveznosti ni dolžna izpolniti ali da lahko z izpolnitvijo odlaša v nedogled.

 
Pomembno iz rokovnika

Poročevalske enote – gospodarski subjekti in druge institucije morajo do 17. maja poslati Statističnemu uradu RS ožigosan in podpisan obrazec INV-1, četudi v letu 2010 niso imele investicij v osnovna sredstva.

 
Napovednik dogodkov

Pravočasno se pripravite na novosti na področju DDV, ki jih prinaša nova Izvedbena uredba sveta (EU) št. 282/2011 s 1. julijem 2011.

 
Aktualno-webinar

Naročniki izkoristite svoj bonus in se udeležite aktualnega spletnega seminarja za 49€:
• Silva Koritnik Rakela: Popravek napake iz prejšnjih obdobij – računovodski in davčni vidik, ki se bo odvijal v živo v četrtek, 12. maja, od 10:00 do 11:00 ure.

Že sedaj pa napovedujemo:
• mag. Tanja Urbanija: Kdaj obračunati davek na dodano vrednost (DDV) in kdaj ne? – v četrtek 26. Maja, od 10:00 do 11:00 ure.

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.