Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Kaj imata skupnega referendum in revizija? Pri obeh velja, da se morata obe stranki v postopku nanju dobro pripraviti - tako z vsebinskega, kot organizacijskega vidika. Za lažjo opredelitev na nedeljskem referendumu vam tako ponujamo nekaj informacij o malem delu, prav tako pa vas seznanjamo s pravicami in obveznostmi, ki jih ima do revizorja poslovodstvo, kot tudi revizor do poslovodstva. Želimo vam veliko pravih odločitev!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/14, 6. april 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri opredeljevanju do malega dela na nedeljskem referendumu ponuja zanimivo branje članek Malo delo in njegov vpliv na delovna razmerja, izpod peresa dr. Darje Senčur - Peček.

 
Davčne novosti

V dobi elektronskih medijev se pogosto pojavlja dilema do katere se opredelite po nasvetu Inštituta za računovodstvo: Račun kot verodostojna listina.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Izvajanje posebnih socialnih programov in oprostitev DDV
Dohodnina od dobička od odsvojitve deleža v gospodarski družbi

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od danes naprej se uporabljajo dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, po katerih bo moral uporabnik pri predložitvi zahteve za znižano cestnino za vozilo, registrirano v tujini, priložiti tudi kopijo prometnega dovoljenja in omogočiti vpogled ali proti vračilu priložiti original dokazila o skladnosti (proizvodnje) oz. original potrdila o tehničnem pregledu vozila po CEMT resoluciji. Po novem bo moral uporabnik, ki posluje manj kot dve leti ali uporabnik za katerega se ocenjuje, da je njegova zmožnost za poravnavanje obveznosti podpovprečna pred sklenitvijo posebne pogodbe z DARS d.d. predložiti bančno garancijo v vrednosti 600 evrov po posameznem elektronskem mediju. DARS pa bo imel možnost, da medij zbriše, če uporabnik ne poravna zapadlih obveznosti plačila cestnine za medij na stop listi v roku 45 dni po koncu obračunskega obdobja, oziroma če uporabnik ne predloži bančne garancije v vrednosti povprečne cestninske obveznosti po mediju v zadnjih dveh obračunskih mesecih.

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki velja od 2. aprila, v uporabi pa bo od 1.1.2012 dalje, ureja socialna podjetja, ki so v Sloveniji del nevladnega sektorja. Trenutne gospodarske razmere so neugodne za razvoj podjetništva, stopnja nezaposlenosti narašča, namen socialnih podjetij pa je delovati na področjih, ki tradicionalno niso opredeljena kot gospodarska in delujejo po drugih vrednostnih principih kot gospodarska podjetja. Zakon tako opredeljuje, kateri subjekti lahko delujejo kot socialna podjetja, katere pogoje morajo izpolnjevati in katere dejavnosti izkazujejo družbeno koristen značaj, prinaša pa tudi podlago za načrtno spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

• S Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu se od 5. aprila določajo šolnine in drugi prispevki za študij po višješolskih študijskih programih z javno veljavnostjo ter najvišje cene določenih prispevkov za izvajanje izrednega študija po višješolskih programih, študija po višješolskih programih za izpopolnjevanje in rednega študija tujcev, ki niso državljani držav članic Evropske unije in se ne izobražujejo po meddržavnih sporazumih po načelu vzajemnosti. Šolnine in prispevke šole uskladijo v dveh mesecih, prvič pa se določijo za študijsko leto 2011/2012.

• V zvezi z izogibanjem dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj so bili objavljeni zakoni o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Armenijo (BAMIDO), Republiko Ciper (BCYIDO) in Republiko Belorusijo (BBYIDO).

Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja v primeru napačnih navedb v računovodskih izkazih. Pri revidiranju se revizor nasloni na Mednarodne standarde revidiranj in tudi pri oblikovanju mnenja brez pridržkov v poročilo vključi Odstavek o drugi zadevi, v katerem predstavi vsebino odstopanja od okvira računovodskega poročanja, ki je posledica neskladnosti. V primeru, da revizor oceni, da ne mora pridobiti ustreznih dokazov, pa lahko izdelavo mnenja zavrne.

• Nova Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije se skupaj s Tarifno prilogo uporablja od 1. aprila dalje.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času revidiranja letnih poročil velja spomniti, da Revizija poteka nemoteno, če je sodelovanje med poslovodstvom in revizorjem korektno.

 
Izbor iz arhiva

Pogodba o prodaji kmetijskega zemljišča je sklenjena s sporazumom o bistvenih sestavinah pogodbe, da postane veljavna, pa jo mora naknadno odobriti pristojna upravna enota. Višje sodišče zato v sklepu I Cp 3290/2010 meni, da ob vložitvi predloga za vpis predznambe, pravni temelj za pridobitev lastninske pravice ni bil veljavno izkazan, saj je manjkala odobritev pristojne upravne enote.

 
aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec januar znaša 1.496,35 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.555,49 evra
• minimalna plača znaša 748,10 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkov

Pred prijavo v obvezni večstranski pobot se na kratkem seminarju seznanite z vsemi posebnostmi Kako izvajati ZPreZP in ZDDV-1D v praksi, kaj in kdaj prijaviti v ePOBOT?

 
Aktualno-webinar

Podjetje IUS SOFTWARE vam odslej ponuja tudi najbolj optimalno obliko izobraževanja – spletni seminar, ki se ga lahko vsi, ki vam veliko pomeni racionalno upravljanje s časom, udeležite od koderkoli, poslušanje posnetka pa vam je na voljo kadarkoli.

Tokrat vas vabimo na spletni seminar Načrt finančnega prestrukturiranja (NFP) v praksi, ki se bo odvijal 21. aprila ob 10. uri. Pravočasno se prijavite in si zagotovite bonus!

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.