Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Začela se je pomlad, ki jo je čutiti tudi s svežnjem zakonov za discipliniranje neplačnikov in zagotovitev, da gre cesarju, kar je cesarjevega, pa četudi z obveznim izvajanjem poslovne prakse izpred dvajsetih let. V današnjem tedniku vas seznanjamo tudi z drugimi spremembami predpisov, ki mašijo luknje, ki bi morale biti že zdavnaj zamašene. Začelo se je torej pomladansko čiščenje na vseh področjih. Ob vsem stresnem dogajanju pa ne pozabimo na sprehod v naravo, da si spočijemo oči in naberemo novih moči.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/12, 23. marec 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Tako ZGD-1 kot dobra praksa izdelave letnega poročila opozarjata, da je Poročilo o obvladovanju tveganj sestavni del letnega poročila.

 
Davčne novosti

Pri obračunu transfernih cen si pomagajte s praktičnim nasvetom Inštituta za računovodstvo: Plačilo goriva za drugo osebo in obračun obresti od posojila, danega s strani fizične osebe.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2011 dalje
Stopnja DDV pri vzdrževanju skupnih prostorov večstanovanjske stavbe

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil za leto 2010 bo moral revizor upoštevati tudi ravnokar objavljeno Stališče 1 - revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu, ki določa temeljne oblike in prvine revizorjevega poročanja o pregledu letnega poročila ter določa dodatne zahteve pri poslovodski predstavitvi v poslovnem delu letnega poročila.

• 16. marca je začel veljati Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline, ureja najdaljše dovoljene plačilne roke in vpeljuje obveznost večstranskega pobota. Novost je tudi vzpostavitev registra protestiranih menic zaradi neplačila, v katerega notar v skladu z Zakonom o menici (ZM) vpiše proteste, če so menice izdali gospodarski subjekti.

• Posledično je bil s 66.a členom dopolnjen Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki ureja popravek uveljavljanja odbitka DDV pri neplačanih računih ter v zvezi s tem določa nov hujši davčni prekršek.

• Na podlagi spremembe Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) se usklajuje definicija pojma kapitalska naložba z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), določa obveznost Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN), da predloži vladi letno poročilo za minulo leto do 31. maja, ter določa obveznost pravnih oseb, da pri prevzemu po Zakonu o prevzemih (ZPre-1) obvestijo AUKN najmanj tri delovne dni pred pridobivanjem kapitalske naložbe. Pri tem ZUKN izrecno določa, da se lastništvo nad kapitalsko naložbo na kupca prenese šele po celotnem plačilu kupnine.

• S spremembo Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete znaša trošarina 2,64 evra za zavojček dvajsetih cigaret in se plača za cigarete, ki se sprostijo v porabo od vključno 1. aprila 2011 dalje.

• Zaradi Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja bo od 1. aprila potrebno obračunavati prispevke po povprečno 3,9 odstotnih točk višji stopnji.

• Na podlagi Sklepa o četrtletnem poročanju podatkov o poslovanju poslovnih subjektov in Navodila o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) se uvaja poročanje pravnih subjektov z več kot 19 zaposlenimi, ki morajo po pozivu Statističnega urada RS prvič poročati Banki Slovenije od 10. do 30. aprila in naprej vsake tri mesece.

• Z novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki začne veljati 30. marca, se odpravlja pomanjkljivosti pri izvajanju določb o neposrednih plačilih podizvajalcem ter neizbranemu ponudniku omogoča vpogled v ponudbo predloženo v postopku oddaje javnega naročila najmanj tri dni pred iztekom roka za uveljavljanje pravnega varstva. Prav tako so vpeljani dodatni razlogi, zaradi katerih lahko naročnik kljub pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila odstopi od sklenitve pogodbe, spremenjene pa so tudi določbe o prekrških.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Krizne razmere so pripeljale do predpisanega ravnanja dolžnikov. Več o tem v članku: Z ZPreZP nad plačilno nedisciplino.

 
Izbor iz arhiva

Četrti odstavek 31. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) določa, kdaj se šteje, da pravna ali fizična oseba nima radijskega ali televizijskega sprejemnika. To je takrat, kadar taka oseba poda pisno izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih ne uporablja tujega sprejemnika ter da je bila seznanjena s posledicami neresnične izjave. Tožnica je bila opozorjena na postopek odjave, obrazec izjave ji je bil posredovan, njenega dopisa pa, v katerem zatrjuje, da nima televizijskega sprejemnika, ni mogoče šteti za izjavo v smislu prej omenjene določbe, meni upravno sodišče v zadevi II U 269/2009.

 
Pomembno iz rokovnika

V Rokovniku so pripravljeni vsi obrazci, ki jih morate posamezni zavezanci upoštevati za izpolnitev obveznosti predložitve davčnega obračuna in letnega poročila do 31. marca.

 
aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Ztro) za obdobje od 1. februarja 2011 do 28. februarja 2011 znaša 393,12 evrov na 1000 litrov.

 
Napovednik dogodkov

Tudi letos Zveza ekonomistov organizira tradicionalni, letos že 43. Simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji z osrednjo temo odkrivanja prevar in zlorab.

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.