Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Obračun s preteklim letom je v teh dneh na višku – sestavljamo davčni obračun in pišemo letno poročilo. V zvezi s tem smo pripravili aktualen članek, ki se sklicuje tudi na tujo poslovno prakso, prav tako pa vas seznanjamo z obsežnejšimi razkritji v skladu z zadnjimi spremembami mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Pomlad prihaja in veselimo se ob misli, da se bomo vsak čas lahko oddahnili in nagradili - z novim pomladnim izgledom ali le s sprehodom v krasen pomladni dan.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/11, 16. marec 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Na podlagi zadnjih sprememb mednarodnega standarda računovodskega poročanja MSRP 7 vas seznanjamo z obširnejšemi razkritji o spremembah lastniškega kapitala in tveganj.

 
Davčne novosti

V zvezi z izvajanjem tekočih davčnih obveznosti priporočamo članek Inštituta za računovodstvo: Obračun DDV v zvezi s storitvami in dobavami izven RS.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobave blaga in storitev iz Priloge III a k ZDDV-1
Udeležba delavcev pri dobičku

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Včeraj je začel veljati Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik dajalec kreditov, ki ni kreditni posrednik bank in hranilnic. Kreditni posrednik bo lahko opravljal svoje storitve le na podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov in pooblastila z dajalcem kredita v pisni pogodbi. Za prekoračitev pooblastil ali kako drugače povzročeno škodo potrošniku, pa bosta dajalec kredita in kreditni posrednik odgovarjala solidarno, pri čemer mora biti klavzula o solidarni odgovornosti sestavni del pogodbe o posredovanju.

• S spremembo Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči je od 15. marca dalje urejen tudi postopek za povračilo izpada dohodka delodajalca zaradi udeležbe pri njem zaposlenega pripadnika civilne zaščite (CZ) ali državljana, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči v operativnih sestavah nevladnih organizacij, ter povračilo plače za čas začasne nezmožnosti za delo, izplačane pripadniku CZ ali državljanu zaradi poškodbe ali bolezni, ki jo je utrpel med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.

• Sprejet je bil Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki želi razvijati kompetence omenjenih članov komisij za spremljanje strokovnega razvoja poklicne kvalifikacije, za katero ima član komisije licenco. Pravilnik našteva dejavnosti strokovnega usposabljanja, pa tudi pogoje za stalno strokovno izpopolnjevanje in za obnovitev licence.

• Ministrstvo za gospodarstvo je na podlagi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) izdalo Odredbo, s katero je določen seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami zakona.

• Čeprav je Zakon o prostovoljstvu (ZProst) šele začel veljati, pa je že doživel popravek. Tako mora evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela vsebovati tudi osebno ime prostovoljca ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kot tudi vrsto prostovoljnega dela, ki pa se po novem šteje za vsebinsko delo.

• Objavljen je bil Aneks k Dogovoru o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo, po katerem mora delodajalec zagotavljati sindikalnim zaupnikom udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira reprezentativni sindikat ali organizacija, katere član je reprezentativni sindikat, in sicer v obsegu najmanj dveh delovnih dni na leto, ter omogočiti Sindikatu vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije izrabo do 200 ur na teden.

• S spremembami Meril za vpis v register strokovnjakov, kamor lahko kandidirajo visokošolski učitelji in višješolski predavatelji, raziskovalci in študenti, morajo študentje vsako leto potrditi svoj status z dokazilom, saj bo v nasprotnem primeru študent izbrisan iz registra.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Izdelava letnega poročila je v polnem zamahu in koristne nasvete vsebuje članek Silve Koritnik Rakela: Pravne in strokovne podlage za sestavitev poslovnega poročila.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi II U 413/2009 upravno sodišče opozarja, da iz določbe 40. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) ne izhaja, da bi moral izvajalec obvezno priložiti kopije vseh vlog, ki jih je poslal sodišču v zadevi, v kateri je izvajal brezplačno pravno pomoč, čeprav določa obvezno prilogo napotnico, ki jo izvajalec brezplačne pravne pomoči zaradi obračuna porabljenih stroškov vrne pristojni strokovni službi.

 
Pomembno iz rokovnika

V Rokovniku čakajo vsi obrazci, ki jih morate posamezni zavezanci upoštevati za izpolnitev obveznosti predložitve davčnega obračuna in letnega poročila do 31. marca.

 
Napovednik dogodkov

Tudi letos Zveza ekonomistov organizira tradicionalni, letos že 43. Simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji z osrednjo temo odkrivanja prevar in zlorab.

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.