Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Približuje se 28. februar, ko bodo morali proračunski uporabniki in nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava oddati letno poročilo, vsi prodajalci vrednostnih papirjev, deležev in vzajemnih skladov pa napovedati dobičke. Pri tem velja spomniti tudi na napoved dohodkov od obresti, če so le te dosegle prag 1000 evrov, kot tudi na poročilo plačilnih posrednikov DURS-u o doseženih prihodkih od obresti. In medtem ko fizične osebe že zaključujejo z napovedmi dohodkov v minulem letu, prehajamo v obdobje, ko bodo tudi pravne osebe in samostojni podjetniki morali poročati o svojem poslovanju v letu 2010.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/8, 23. februar 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Prihaja čas izdelave, sprejemanja in posredovanja letnega poročila. Tokrat opozarjamo na izdelavo in posredovanje letnega poročila proračunskih uporabnikov in nepridobitnih organizacij - zasebnega prava.

 
Davčne novosti

ZGD-1 omogoča več vrst dokapitalizacije podjetja, pri čemer izpostavljamo nasvet Inštituta za računovodstvo: Davčni vidik stvarnega vložka v obliki nepremičnine.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Način obdavčitve dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo v povezavi z izvajanjem tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2
Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja na dan 1.1.2011

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, se dodatno izobraževanje odslej meri v številu ur in ne več v točkah, prizna pa se tudi dokazano izobraževanje v tujini v času daljšega bivanja v tujini. Prav tako se omogoča pooblaščenemu revizorju, ki ima tudi dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti s 40 urami dodatnega izobraževanja v dveh letih, poleg 80 ur dodatnega izobraževanja, ki jih mora zbrati za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, če izpolnjuje tudi druga merila Inštituta za revizijo.

• Odslej ocenjevalci vrednosti upoštevajo Navodilo 1 – Ocenjevanje tržne vrednosti ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni tržne vrednosti nepremičninskih pravic za potrebe zavarovanega posojanja, ki določa enotno obliko obrazca v Prilogi 1 k temu navodilu ter sestavne dele poročila v skladu z Mednarodnim načinom uporabe ocenjevanja vrednosti 2 – Ocenjevanje vrednosti za namene zavarovanega posojanja.

• Z dopolnitvijo Zakona o carinski službi (ZCS 1C), ki velja od 26. februarja, bo carinska služba od 1. januarja 2012 dalje opravljala tudi naloge v zvezi z oprostitvami davkov za diplomatska predstavništva, konzulate in mednarodne organizacije v skladu z zavezujočimi mednarodnimi pogodbami ter vodila evidence osnovnih in izdanih potrdil o neposredni oprostitvi davkov in potrdil o oprostitvi DDV ter trošarin. ZCS-1C pa zaposlenim, ki so pristopili k dodatnem pokojninskem varčevanju, od 1. junija 2010 zagotavlja plačilo prispevkov v višini, določeni s pokojninskim načrtom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

• Objavljen je bil Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD 1), ki bo od 1. julija 2011 dalje urejal sistem ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za davčne namene ter druge javne namene, in sicer na podlagi podatkov ter lestvic, ki jih bo Geodetska uprava Republike Slovenije vsako leto objavila v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. junija, po podatkih pridobljenih na dan 15. aprila tekočega leta.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pravočasno se oskrbite z vsemi podatki in informacijami, saj je 28. februar zadnji rok za napoved za odmero dohodnine od obresti in dobičkov.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v zadevi I U 1277/2009 presodilo, da je turistična taksa občinska dajatev, ki jo v skladu s 147. členom Ustave Republike Slovenije (URS) občina uvede ob pogojih iz Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT). Načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja je v pristojnosti občin, ki se tako same odločijo ali bodo omenjeno takso uvedle ali ne.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 28. februarja morajo plačilni zastopniki Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GDU) dostaviti vse podatke v zvezi s plačili dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v preteklem letu, fizične osebe pa oddati Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, če so dosegli iz tega naslova obresti v višini 1000 evrov ali več.

 
Napovednik dogodkovo

Spremembe ZDDV-1 se že izvajajo in velja opozoriti na izobraževanje o DDV novostih in pasteh za uvoznike in špediterje v letu 2011.

 
 

 

 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.