Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav se spremembe ZDDV-1 izvajajo že od 1. januarja, bodo novi obrazci DDV-O in RP-O prvič uporabljeni pri obračunu za januar. Bistvena sprememba v obrazcih se nanaša na vključevanje poslov pri izvajanju carinskih postopkov 42 in 63 ter predložitvijo podatkov preko davčnega zastopnika. Seznanjamo vas tudi s posebnostjo izdelave davčnega obračuna v primeru koriščenja olajšav po ZRPPR1015, knjiženjem reklamacij in zakonodajnimi novostmi, kjer je potrebno izpostaviti pravila izmenjave e-računov med proračunskimi uporabniki in drugimi strankami. Življenje je res pestro!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/7, 16. februar 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V računovodskem nasvetu Inštituta za računovodstvo preberite, kako pravilno knjižiti reklamacije in pri tem izdelati tudi pravilni obračun DDV.

 
Davčne novosti

Pri koriščenju zaposlitvenih vzpodbudb in izpolnjevanju obrazca za obračun DDPO – zaporedna št. 15.19 - Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 je potrebno poznati posebnosti koriščenja teh olajšav po ZRPPR1015 in odstopanja od koriščenja običajnih vzpodbud po ZDDPO-2.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Uporaba nižje davčne stopnje pri obnovi in popravilih zasebnih stanovanj od 1.1.2011 dalje
Popravek REK obrazca

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljena je bila Avtentična razlaga druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ORZPPOGD4) o določitvi zneska povprečne bruto plače v družbah v skupini s sedežem na območju Republike Slovenije, ki zajema povprečni znesek stroškov plač glede na povprečno število zaposlenih iz delovnih ur družb v skupini.

• Z dopolnitvijo Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS B) se Slovenska odškodninska družba (SOD) opredeljuje tudi kot finančna organizacija, ki v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja tudi druge naloge, katerih izvajanje in način financiranja je natančno opredeljen.

• Na podlagi slednje spremembe, se spreminja tudi Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-D), saj bo po novem SOD v imenu in za račun Republike Slovenije neodplačno vodil tudi postopke in opravljal administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin.

Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika določa obrazec zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika v primeru davčnega odtegljaja od dohodka iz dejavnosti. Davčni zavezanec – nerezident, ki je nastopajoči izvajalec ali športnik, predloži davčnemu organu zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika, izpolnjen v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je Priloga 2 tega pravilnika.

• Od 22. februarja se bo uporabljal nov Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki določa standarde in pogoje za izmenjavo računov v elektronski obliki, ki jih izdajajo ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek enotne vstopne in izstopne spletne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Če izdajatelj e-računov, ki ni proračunski uporabnik, posreduje proračunskim uporabnikom e-račune:
    o lahko proračunskim uporabnikom – prejemnikom e-računa posreduje le vsebine, ki so z e-računom neposredno povezane in v prilogi e-računov ne posreduje reklamnih vsebin,
    o sprejema e-prijave oziroma e-odjave e-računov od proračunskih uporabnikov,
    o o prenehanju izdajanja e-računov obvesti proračunske uporabnike-prejemnike e-računov en mesec pred prenehanjem,
    o prejema povratne informacije, vezane na izmenjavo e-računov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V sklopu sprememb ZDDV-1 bo potrebno ta mesec obračunati DDV že na novih obrazcih.

 
Izbor iz arhiva

Po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) vprašanje, ali je nelegalni objekt, za katerega je bil izrečen inšpekcijski ukrep, v naravi stanovanjska ali počitniška hiša, ne predstavlja predhodnega vprašanja, meni upravno sodišče v sodbi II U 194/2009. Gre za dejansko vprašanje, ki je relevantno za ugotavljanje dejanskega stanja v upravnem postopku.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 28. februarja morajo plačilni zastopniki Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GDU) dostaviti vse podatke v zvezi s plačili dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v preteklem letu.

 
Napovednik dogodkovo

Še vedno se lahko udeležite enega izmed vrste seminarjev o izdelavi davčnega obračuna za leto 2010.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.