Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tudi letos smo za vas pripravili vodnik po DDPO, ki vas bo korak za korakom vodil do izdelave davčnega obračuna. V zvezi z njim, evidentiranjem odloženih davkov in posebnostih samoobdavčitve, pa smo pripravili tudi dodatno strokovno literaturo. Ob vsem navedenem velja opozoriti na spremembe nekaterih predpisov in objave, kot je dvig minimalne plače in nižji regres za prehrano, kar bo potrebno upoštevati že pri plači za januar.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/3, 19. januar 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Iz arhiva revije RDP opozarjamo na aktualni članek Silve Koritnik Rakela: Računovodski dobiček in obdavčljivi dobiček v povezavi z odloženimi davki.

 
Davčne novosti

Pri presoji kdaj in kako izvesti samoobdavčitev je potrebno poznati predvsem vsebinsko naravo posla. Več o tem v članku Inštituta za računovodstvo: Prevoz in zavarovanje blaga, povezan z dobavo/pridobitvijo blaga iz EU.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vračilo DDV tujim fizičnim osebam
Izvajanje devetega odstavka 16. člena ZDoh-2

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Višina transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, skladno s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, ostaja nespremenjena.

• Po Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence s 1. januarjem 2011 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, ki znaša 1,039, tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 26,10 evra.

• Z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) so bili postavljeni temelji aktivne politike zaposlovanja, ki se od 1. januarja izvaja v skladu s Pravilnikom o izvajanju aktivne politike zaposlovanja, Pravilnikom o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah ter Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom RS za zaposlovanje.

• Na tej osnovi se odslej uporablja tudi Splošni akt o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve, po katerem se bo lahko iskalec zapioslitve z digitalnim potrdilom ali uporabniškim geslom elektronsko prijavil v evidenco iskalcev zaposlitve, ki bo temeljna podlaga za potrditev navedene situacije s strani zaposlitvenega svetovalca, vsa nadaljna obveščanja, kot tudi izbris iz evidence, v primeru neodzivnosti.

• S spremembo Zakona o igrah na srečo (ZIS-D) se uvaja strožji nadzor nad izvajanjem iger na srečo, medtem ko spletne igre na srečo lahko izvaja le izvajalec, ki ima tudi za to vrsto iger na srečo, podeljeno koncesijo.

• Izvajalci kmetijske dejavnosti bodo morali od 1. januarja upoštevati spremembe Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in spremembe Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdarskih zemljišč.

• Proračunski uporabniki morajo od 14. januarja upoštevati nov Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki določa način plačevanja na račune proračunskih uporabnikov in nadzornikov javnofinančnih prihodkov, obliko in način sporočanja obveznih podatkov iz nalogov o plačilnih transakcijah in za plačilo dajatev ter vsebino, obliko, način in roke sporočanja obveznih podatkov o plačilnih transakcijah, vezanih na plačevanje, razporejanje in razčlenjevanje dajatev pristojnim organom.

• V okviru svežnja sprememb prometnih predpisov smo dobili nov Zakon o motornih vozilih (ZMV), Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakon o voznikih (ZVoz), ki veljajo od 1. aprila 2011, uporabljati pa se začnejo 1. julija 2011, medtem ko se nova Uredba o določitvi cene vadbe varne vožnje in skupinske delavnice o varnosti cestnega šrpmeta in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa uporablja že od 1. januarja 2011 dalje.

• Z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet se veljavnost navedene kolektivne pogodbe in Tarifne priloge podaljša do 31. decembra 2011.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na portalu vas tudi letos čaka vodič po DDPO, kjer tudi letos lahko najdete vsa navodila, ki jih boste potrebovali pri pripravi vseh rubrik in prilog DDPO 2010 z vsemi novostmi, ki so jih prinesle spremembe predpisov. Tokrat smo posebej izpostavili navodilo o izpolnjevanju Obrazca za obračun DDPO – zaporedna št. 15.6 - olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena, ki ga je pripravila Vesna Bartolj Maver.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v sodbi I Cpg 999/2010 presodilo, da je neuporabnost programskega paketa pravni standard in ne dejansko vprašanje. Standard neuporabnosti vsebinsko napolni sodišče, ki tega ne more storiti v kolikor stranka ne navede konkretnih lastnosti, zaradi katerih je bilo delo neuporabno. Tožeča stranka bi torej morala napako konkretizirati z opisom načina, na katerega se je napaka manifestirala v zaznavnem področju uporabnika.

 
Aktualni koristni podatki

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2011 dalje znaša 748,10 evrov bruto, oziroma 698,27 evra bruto za delodajalce, ki so se dogovorili za postopen prehod na višjo minimalno plačo.

Objavljen je bil količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2010, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2011, ki je 0,993. To pomeni, da je znesek regresa za prehrano med delom za delodajalce, ki izvajajo Kolektivno pogodbo, od 1. januarja 2011 dalje 3,73 evra na dan.

 
Napovednik dogodkovo

Ali veste, da prenehanje podjetja pomeni za lastnika odsvojitev kapitala? Več o tem boste izvedeli na seminarju Kako si izplačati dobiček? Tudi, če zaprete, prodate ali podarite podjetje, ste lahko obdavčeni!

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.