Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času inventure in zadnjih knjižb za leto 2010 vas seznanjamo s tovrstnimi posebnostmi in vrsto sprememb predpisov, ki se bodo že odražale v poročilih za leto 2010 ter v obračunih in ravnanjih ustreznih institucij v letu 2011. Prihaja čas prvega poročanja za leto 2010 – napoved dohodkov iz naslova najemnin in naj vas ta, niti naslednja poročanja, ne odvrnejo od zaznavanja prvih pomladnih znanilcev, ki nam lahko polepšajo dan.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/2, 12. januar 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri evidentiranju poslovnih dogodkov je včasih potrebno opraviti tudi popravek napake pri knjiženju, o čemer nas v tem članku seznanja Inštitut za računovodstvo.

 
Davčne novosti

V času številnih insolvenčnih postopkov opozarjamo na aktualni članek mag. Barbare Guzina: Davčne posledice prenehanja gospodarske družbe iz arhiva revije RDP.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem
Ureditev obveznega zavarovanja družbenikov – poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih po Zakonu o urejanju trga dela

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se s 1. januarjem uporabljajo novi vpisi obrazca REK-1 pri osnovi 104 - Razlika do minimalne plače, 107 - Neplačana odsotnost, 111 - Drugi dohodki iz delovnega razmerja, od katerih se obračuna in plača davčni odtegljaj, 112 – Drugi dohodki iz delovnega raznerja, v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost in 303 – Osnova za prispevke – neplačana odsotnost. Prav tako se spremenijo tudi opisi izpolnjevanja obrazca REK-1b pri obračunu dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

• Objavljene so bile spremembe Navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, ki predložijo letno poročilo za statistične potrebe do 28. februarja 2011, odslej za uporabo spletne aplikacije predhodno izvedejejo tudi brezplačno registracijo oziroma vnesejo svoje uporabniško ime in geslo.

• Po spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki predložijo letno poročilo za statistične potrebe do 31. marca 2011, odslej majhnim podjetnikom, ustanovljenim v poslovnem letu, za katero se poroča, ki še niso začeli poslovati in v letnem poročilu ne izkazujejo nobenih podatkov, ni več omogočeno, da le podajo izjavo, da še niso začeli poslovati, temveč morajo predložiti prazne in ožigosane prazne obrazce, nadomestila za javno objavo letnega poročila pa ne plačajo.

• V skladu s spremembo Navodila o predložitvi letnih poročil društev, ki predložijo letno poročilo za statistične potrebe do 31. marca 2011, društvom pri predložitvi bilance stanja v prilogi 2 ni več potrebno navajati statusa društva in zavezanosti za revizijo.

• S spremembo Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih se obračun fiksnega in variabilnega dela sejnine zaradi finančne krize v omejenem obsegu izvaja do konca leta 2012. Ob tej objavi je Združenje nadzornikov Slovenije že objavilo svojo protestno noto, saj je v času krize nadzor nad poslovanjem še zahtevnejši kot sicer.

Zakon o javnih financah (ZJF) je doživel nove spremembe in dopolnitve, ki veljajo od 30.12.2010 in se odražajo v registraciji upravljavca sredstev oziroma enotnega zakladniškega računa države oziroma občine pri Upravi RS za javna plačila (ne več pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve), v novih potencialnih intervencijah države na sekundarnem trgu lastnih dolžniških vrednostnih papirjev ter v dopolnitvi vsebine s sredstvi proračuna za izvajanje prednostnih in razvojnih nalog.

• Objavljen je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, po katerem se najnižje osnovne plače s 1. januarjem 2011 povečajo za povprečno letno inflacijo za obdobje januar–december 2010, vendar za največ 1,8%, določen pa je tudi regres za leto 2011 najmanj v višini 760 evrov bruto.

• Na podlagi 39.c člena Zakona o davčni službi (ZDS-1) se spreminja Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka, ki priznava strokovni izpit tudi iz drugih podobnih oblik izobraževanja.

• Po Sklepu o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok so priglašeni obdelovalci gotovine zavezani, da izvajajo predpisane postopke in poročanja Banki Slovenije. Glavne podatke morajo obdelovalci gotovine prvič posredovati Banki Slovenije najkasneje v roku 30 dni po objavi sklepa, ki po novem Navodilu velja od 1. januarja 2011.

• Od 4 januarja 2011 veljajo tudi spremembe Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, ki določa nove pogoje in možnosti za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog naziva.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na eno od prvih poročanj za leto 2010 vas opozarjamo v članku Prihaja čas izpolnitve davčnih obveznosti iz naslova najemnin.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi VIII Ips 374/2008 dejstvo, da je imela tožena stranka del pogodb o varovanju sklenjenih za določen čas, še ne dokazuje, da je prav v spornem obdobju imela začasno povečan obseg dela. Vrhovno sodišče meni, da to kaže le na negotovost ponovne sklenitve pogodb o varovanju z neobstoječimi naročniki in posledično na možnost zmanjšanja obsega dela. Takšen poslovni riziko ni zakoniti razlog za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas.

 
Pomembno iz rokovnika

Ne pozabite pravočasno oddati Napovedi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

 
Aktualni koristni podatki

Od 1. januarja 2011 je višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti za šestmesečno obdobje 9% na letni ravni.

 
Napovednik dogodkovo

V času številnih sprememb velja opozoriti na seminar Materialna statusna preoblikovanja gospodarskih družb - Posamezna računovodsko-davčna vprašanja v praksi.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.