Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Pred nami je obdobje obračuna z letom 2010, pri čemer bo potrebno upoštevati tudi zadnje spremembe SRS, kontnega okvira za proračunske uporabnike ter spremembe davčnih predpisov, ki so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista. Skratka, glede na prakso prejšnjih let – nič novega. Vse to pa naj nas ne odvrne od izvajanja novoletnega sklepa, da prav v vsakem dnevu leta najdemo tudi čas zase!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka III/1, 5. januar 2011

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V času izvajanja inventure navajamo primer knjiženja odprodaje neuporabnega osnovnega sredstva, če je prodajna vrednost nižja od knjigovodske, ki nam ga je posredovala preizkušena notranja revizorka Vesna Bartolj Maver.

 
Davčne novosti

Približuje se čas napovedi dohodka od oddajanja premoženja v najem. Odgovor glede oddajanja nepremičnin v najem in obračuna DDV iz tega naslova nam je posredoval Inštitut za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Prva vselitev oziroma uporaba objekta ali posameznih delov objekta
Davčna obravnava daril

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se bo pri obdavčitvi pokojninske rente, odmerjene po ZPIZ-1 upoštevalo le 50% odmerjene rente, pri obračunu akontancije dohodnine iz tega naslova pa bo lahko davčni zavezanec uveljavljal znižano davčno stopnjo. Večina sprememb se bo upoštevala že pri obračunu dohodnine za leto 2010, medtem ko se bodo novosti določanja davčne osnove iz naslova opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti upoštevale šele pri odmeri dohodnine za leto 2013.

• V skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2010 morajo ti davčni zavezanci posredovati podatke po sistemu edavki v datotekah VIROPRKM.DAT in VIRSUB.DAT do 31. januarja 2011.

• Pri letnem poročilu za leto 2010 bo potrebno upoštevati tudi spremembe v okviru konta 7047 in 7813, ki jih določajo spremembe Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in pri izdelavi in predložitvi letnega poročila uporabiti novi prilogi 3 in 3/B, ki ju določajo spremembe pravilnika o sestavljanju letnih poročil teh uporabnikov.

• Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost in popravek teh sprememb uvajajo novosti pri obravnavanju odbitka DDV, davčnem obravnavanju stanovanj in uvozno/izvoznih postopkih, kot tudi nove priloge, ki se uporabljajo pri obračunavanju DDV od 1. januarja dalje:
   o Priloga IX: Obrazec DDV-P3,
   o Priloga X: Obrazec DDV-O,
   o Priloga XII: Obrazec RP-O,
   o Priloga XIII: Poročilo po 76.a členu,
   o Priloga XIV: Seznam pridelkov in storitev, za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo,
   o Priloga XV: Obrazec DDV-VKP4.

• Odslej se uporabljajo spremembe Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, od 1. januarja pa tudi dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-P), po katerih se s 1. januarjem osnovne plače plačnih razredov povišajo za 0,55 odstotka.

• Objavljena je bila avtentična razlaga 3. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), po kateri se tudi v postopku prisilne poravnave štejejo za prednostne terjatve tudi neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja, ki so nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave, in ki zaposlenim pripadajo po ZDR, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

• Na osnovi 9. člena Zakona o revidiranju (Zrev-2) se odslej uporablja nova Hierahija pravil ocenjevanja vrednosti, ki jo bodo odslej upoštevali ocenjevalci vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme.

• Objavljen je bil Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2011 dalje, ki omogoča tudi odlog ali odpis plačila registriranega člana, če vlogi ugodi upravni odbor OPZ.

• Z novim letom se uporablja tudi nov Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ki določa vsebino in način sporočanja prijave, pogoje za opravljanje del na prostih delovnih mestih ter objavo in posredovanje zaposlitve.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pred zaključevanjem poslovnih knjig si preberite članek preizkušene revizorke Silve Koritnik Rakela: Spremembe SRS v letu 2010 imajo vpliv na dobiček.

 
Izbor iz arhiva

V zadevi I Cpg 684/2010 je bila obravnavana sklenjena najemna pogodba za poslovni prostor, iz katerega se je morala stranka zaradi gradbenih načrtov preseliti v nadomestni prostor. Višje sodišče je mnenja, da pomeni prevzem nadomestnega poslovnega prostora spremembo osnovne najemne pogodbe. Stranki sta odločitev o selitvi sprejeli skupaj, s tem je prenehala obveznost tožene stranke, da tožeči stranki še naprej zagotavlja rabo prvotnega poslovnega prostora in posledično je bila izselitev tožene stranke sporazumna.

 
Pomembno iz rokovnika

Ne pozabite pravočasno oddati Napovedi dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:
• 23 delovnih dni
• 2 praznična dneva (sobota in nedelja)
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec oktober znaša 1.487,86 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.486,88 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Napovednik dogodkovo

V skladu z aktualnimi spremembami opozarjamo na Praktične primere samoobdavčitve po 76.a členu ZDDV-1, vključno z novostmi ZDDV-1, ki veljajo od 1.1.2011 dalje.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2011 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.