Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V mesecu decembru smo ponavadi deležni številnih sprememb predpisov, ki se odražajo v novih obrazcih in rokih, ki jih bo potrebno upoštevati že v prvem meseu leta 2011. Življenje je res polno sprememb. Zato naj vam v teh lepih prazničnih dneh želimo, da bi bili deležni le sprememb na bolje. Srečno!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/51, 29. december 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Tudi delodajalci morajo pri izvajanju sklepa o izvršbi upoštevati predpise, obračunavati zamudne obresti in upoštevati vrstni red poplačila upnikov.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval mnenje o obdavčitvi elektronskih storitev.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Statusno preoblikovanje podjetnika
Davčna obravnava povračila stroškov na podlagi avtorske pogodbe z vidika Zakona o dohodnini

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po Pravilniku o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011 bo v letu 2011 nova splošna olajšava v višini 3.143,57 evra in olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko varčevanje 2.683,26 evra.

• Po Pravilniku o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2010 mora davčni organ izročiti davčnemu zavezancu obračun dohodnine na obrazcu informativnega izračuna dohodnine najkasneje do 15. junija 2011.

• Nov Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010 določa način posredovanja podatkov za obračun dohodnine, ki jih morajo izplačevalci dohodkov fizičnim osebam posredovati davčnemu organu do 31. januarja 2011.

• S Pravilnikom o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2011 so določene nove vrednosti odmere davka od premoženja kot so stavbe, prostori za počitek in rekreacijo, ipd.

• Z novim Pravilnikom o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi se odslej uporablja tudi nov obrazec.

• Nova obrazca določa tudi Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost za leto 2010 ter Pravilnik o obliki in načinu dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti.

• Izplačevalci dohodkov bodo morali upoštevati tudi nov Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize za leto 2010 in do 31.1.2011 posredovati davčnemu organu podatke o izplačilu omenjenim osebam v letu 2010.

• Zaradi številnih sprememb temeljnih davčnih zakonov se spreminja tudi Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti s temeljnim obrazcem in prilogami.

• S Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov se določa podračune javnofinančnih prihodkov države, občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugih prejemnikov, na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke ter način plačevanja na podračune JFP skupine A.

Sklep o sistemu jamstva za vloge določa podrobnejšo obravnavo zajamčenih vlog pri bankah in hranilnicah, izračun likvidnih naložb ter način poročanja vlagateljev in Banke Slovenije najpozneje do 15. delovnega dne v mesecu za preteklo četrtletje. Višino likvidnih naložb glede na stanje zajamčenih vlog na dan 31. 12. 2010 mora vsaka banka uskladiti najpozneje do 31. 1. 2011., nov informacijski sistem pa vspostaviti do 30. 6. 2011.

• Na podlagi sprememb Zakona o bančništvu (Zban-1) so bile sprejete spremembe Sklepa o višini zneskov letnih plačil za opravljanje nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, spremembe Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi, spremembe Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja in spremembe Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic.

• Na podlagi spremembi Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice se izračun na novi podlagi izvaja od 31. decembra 2012, na podlagi spremembe Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic, pa mora banka ali hranilnica predložiti Banki Slovenije nerevidirano letno poročilo v enem mesecu po koncu poslovnega leta ter izdelati in objaviti končno poročilo z vsemi revizorjevimi popravki v petih mesecih tekočega leta za minulo leto.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri izdelavi letošnjega zaključnega računa je potrebno že upoštevati spremembe pripoznanja neopredmetenih sredstev po 1.1.2010 in vpliv njihovega merjenja na davčno osnovo.

 
Izbor iz arhiva

Povrnitev odškodnin za povrnitev premoženjske škode zaradi pogina rib v času nastanka škode po višini še ni bila jasno opredeljena, zato gre za nečisto denarno terjatev, ki postane čista denarna terjatev s postavitvijo konkretnega denarnega zahtevka, ki je ekvivalenten škodi. V zadevi I Cpg 624/2010 je odškodnino uveljavljala gospodarska družba, ki se ukvarja z gojenjem rib v ribogojnici.

 
Pomembno iz rokovnika

Vse do petka je še čas, da:

• samostojni podjetniki Davčni upravi RS posredujejo Izjavo o načinu vodenja poslovnih knjig v naslednjem letu,

• zavezanci za DDV, ki v naslednjem letu ne bodo več izpolnjevali pogojev, pa Obvestilo o prenehanju uporabe ureditve po plačani realizaciji

• izplačevalci dohodkov pa o medletnem koriščenju davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane.

 
Aktualni koristni podatki

V Tabelah in lestvicah že najdete tudi podatke za obračun dohodnine v letu 2011.

 
Napovednik dogodkovo

Zbornica računovodskih servisov v januarju in februarju organizira vrsto ponovitev seminarja Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.