Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Letu 2010 so šteti dnevi in skrajni čas je, da pripravimo vse podlage, ki so potrebne za izdelavo računovodske in davčne bilance. V današnji številki Tednika vas tako seznanjamo s posebnostmi novih računovodskih izkazov in novih sporočanj podatkov za potrebe obračuna dohodnine. Ne dovolite, da vam številne spremembe skalijo radost prihajajočih prazničnih dni in zato naj vam zaželimo le veliko notranjega miru in ogromno sproščujočega smeha!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/50, 22. december 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri pripravi bruto bilance vas seznanjamo s primerom Knjiženja slabitve, kot nam ga je posredoval Inštitut za računovodstvo.

 
Davčne novosti

Približuje se čas sporočanja podatkov za dohodnino. Več v članku: Podatki iz REK obrazcev bodo letos edina osnova za obračun dohodnine.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Davčna obravnava pavšalnih zneskov dnevnic in stroškov namestitve iz sredstev EU
Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun po 383. členu ZDavP-2

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin se pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2010 gospodarske kategorije z nazivom »v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomestijo z besedilom »v upravljanje drugim v lasti države«, in »v upravljanje v lasti občine« se nadomesti z besedilom »v upravljanje drugim v lasti občine«.

• Poleg redakcijskih sprememb Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, prinašajo spremembe tudi novo Prilogo »Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ«.

• Z novim Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov se s 1. januarjem 2011 spreminja nabor zavezanecv za poročanje za SFR, po katerem morajo poročati novi zavezanci že za prvo četrtletje 2011. Dosedanji zavezanci poročajo zanjič po starem za zadnji kvartal 2010 do 20. februarja 2011.

• Odslej bo potrošniško kreditiranje urejeno s Pravilnikom o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična ali pravna oseba za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja ter obliko, vsebino in način ravnanja z nalepko, ki jo ob izdaji dovoljenja dajalcu kreditov izda Urad za varstvo potrošnikov.

• 1. januarja 2011 bo začel veljati novelirani Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki zvišuje nekatere takse tudi za 100 odstotkov ter po novem določa, da nastane obveznost plačila takse tudi za postopke v upravnem sporu v zadevah, v katerih mora sodišče odločiti v zakonsko določenem roku in za postopek v upravnem sporu v stvareh socialnega varstva pred sodiščem prve stopnje in sicer takrat, ko je sodna odločba vročena stranki.

• S spremembo Pravilnika o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja se od 1. januarja 2011 vodi seznam upraviteljev po vrstnem redu zaporedne številke pridobitve dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja. Pri tem Informacijski sistem e INS v modulu za informacijsko podporo vodenja vpisnikov v postopkih zaradi insolventnosti dnevno osvežuje podatke s seznama izbranih upraviteljev za vsako okrožno sodišče, zagotavlja samodejno izbiro upravitelja po vrstnem redu, samodejno izdela in objavi obvestilo uporabnikom informacijskega sistema e INS o izbrisu iz evidence upraviteljev zaradi odvzema ali prenehanja dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja oziroma začasne začasne ustavitve njegovega imenovanja.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri pripravah na izdelavo letnega poročila za leto 2010 je potrebno poudariti, da letos izkaz vseobsegajočega donosa izdelajo tudi podjetja s SRS. Na portalu pa najdete tudi vzorce novih računovodskih izkazov – izkaz gibanja kapitala, izkaz poslovnega izida z izkazom vseobsegajočega donosa po I. različici in izkaz poslovnega izida z izkazom vseobsegajočega donosa po II. različici.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v sodbi II Cp 1729/2010 določa, da je odgovornost za stvarne napake posebna vrsta poslovne odškodninske odgovornosti, zato obstajajo posebna pravila o odgovornosti za stvarne napake, ki izključujejo splošna pravila o poslovni odškodninski odgovornosti, škodo pa je mogoče odpraviti le z uporabo jamčevalnih zahtevkov.

 
Pomembno iz rokovnika

Ne glede na številne spremembe pri sporočanju podatkov za dohodnino je potrebno do 31. decembra 2010 še vedno obvestiti DURS o medletnem koriščenju davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane.

 
Napovednik dogodkov

Pred zaključnimi dejanji davčne optimizacije se predhodno seznanite z Davčnim obračunom 2010 s spremembami.

 
Aktualno

Na našem portalu vas že čaka vodnik po davčnem obračunu DDPO 2010.

 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.