Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čas nezadržno beži in do konca leta je smiselno opraviti še vse tiste popravke, ki se bodo odražali v zaključni bilanci in čim bolj optimalni davčni bilanci. Prednovoletno mrzlico je razbrati tudi v številnih objavah sprememb predpisov, v Rokovniku pa vas opozarjamo tudi na predložitev potrebnih izjav ob koncu poslovnega leta. Ob številnih obveznostih nam izboljšuje razpoloženje zimsko sonce in tega naj bo v teh dneh tudi za vas dovolj.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/49, 15. december 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Pri izdelavi zaključnega računa je potrebno upoštevati tudi zadnje spremembe SRS. Tokrat več o merjenju naložbenih nepremičnin po 1.1.2010 in njihovem vplivu na davčno osnovo.

 
Davčne novosti

Čeprav naj bi bili računovodski izkazi verodostojen in pošten prikaz poslovanja podjetij, pa je potrebno spomniti, da so odhodki iz slabitve davčno nepriznani.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev prevoznih storitev, povezanih z izvozom blaga
Prevozi bolnikov na dializo

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Nova Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije določa pogoje za podeljevanje koncesije kmetu, pravni ali fizični osebi, ki v času izbire in ves čas trajanja koncesije izpolnjuje zahtevane pogoje. Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga Sklad kmetijskih zemljišč objavi do 30. junija 2011.

• Po Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami se s 1. januarjem 2011 spremenijo osnove za opravljanje vojaške službe oziroma službe izven države za izračun plače za posamezno formacijsko dolžnost ter dodatki in povračila stroškov.

• Na podlagi spremembe Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju vključijo zavarovalnice v Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa tudi postavke Izkaza izida iz dopolnilnih zavarovanj. Zavarovalnice morajo sredstva, ki so jih do uveljavitve tega sklepa oblikovale iz naslova polovice pozitivnega izida iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj (4. točka drugega odstavka 62. člena ZZVZZ), najkasneje do 31. 12. 2010 preoblikovati v postavko »Rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj«.

• V skladu z dopolnitvijo Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 morajo zavarovalnice po novem izdelati računovodske izkaze za zadnje trimesečje leta 2010.

• Po dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic morajo po novem do 31. 12.2010 zavarovalnice (Priloga 1: KUS P) v tabeli »Izkaz kapitalske ustreznosti za premoženjska zavarovanja« izkazati tudi rezerve iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zavarovanj.

• S spremembo Poslovnika o delu fiskalnega sveta bo evidentiranje sej sveta še bolj urejeno.

• Po določbah spremembe Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo pomeni nevarna snov ali zmes do 31. maja 2015 vsako snov ali zmes, ki jo je treba obravnavati kot nevarno v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Preberite kaj lahko do konca leta še storite pri optimizaciji vaše davčne bilance, da boste dali cesarju le toliko, kot je cesarjevega.

 
Izbor iz arhiva

Četudi tožena stranka delavca ni pozvala na ustrezno delovno mesto, bi se delavec moral zglasiti na delu, ne glede na predhodne razgovore o realizaciji sodne odločbe, s katero je bil integriran v delovno razmerje pri toženi stranki, saj o ponovnem nastopu dela predhodno ni bilo še ničesar dogovorjenega. Tožena stranka nastopa dela ni pogojevala s podpisom nove pogodbe o zaposlitvi na neustrezno delovno mesto, zato bi tožnik problem neustrezne zaposlitve lahko reševal tudi še po vrnitvi na delo, meni vrhovno sodišče v zadevi VIII Ips 308/2008.

 
Pomembno iz rokovnika

Do konca meseca morajo samostojni podjetniki Davčni upravi RS posredovati Izjavo o načinu vodenja poslovnih knjig v naslednjem letu, tisti zavezanci za DDV, ki v naslednjem letu ne bodo več izpolnjevali pogojev, pa Obvestilo o prenehanju uporabe ureditve po plačani realizaciji.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3%.

 
Napovednik dogodkov

Ob koncu leta računovodje ponavadi uredijo tudi vse interne akte. Inštitut za računovodstvo vabi na seminar Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo, ki je usklajen s SRS (2006). Vzorec tega pravilnika pa najdete tudi na portalu FinD-INFO.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.