Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav spremembe SRS veljajo že od 1. januarja, pa se zgodi, da se potrebne preknjižbe in preračuni izvedejo šele ob zaključku poslovnega leta. Pri tem je pomembno, da podjetja ponovno presodijo izbrano računovodsko usmeritev in svojo odločitev evidentirajo v ključnem računovodskem aktu – Pravilniku o računovodstvu, katerega osnutek najdete tudi med vzorci na našem portalu.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/45, 17. november 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in vzorci
• Predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Forum FinD-INFO
• FinD Izračuni
• Izračun obresti
• Koristne povezave
• Rokovnik
• Stečajni postopki

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Kot nam svetuje Inštitut za računovodstvo, je potrebno do konca leta pravilno opredeliti Vlaganja v tuja osnovna sredstva in odpis terjatev.

 
Davčne novosti

V tem mesecu je za samostojne podjetnike aktualna tema Priglasitev in prenehanje ugotavljanja davčne osnove z normiranimi odhodki.

Izmed pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pogosta vprašanja in odgovori – plačnik davka

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljen je bil Sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 83/2010, in ugotovitveni sklep Ministrstva za javno upravo, s čimer so bile izpolnjene možnosti za sklenitev Aneksa št. 3 in Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor ter sklenitev Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, ki se uporabljajo od 9. novembra 2010 do konca novembra 2012.

• Danes je začel veljati nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), ki ureja pristojnosti odločanja o sklepanju pravnih poslov v zvezi s stvarnim premoženjem države, metode ravnanja s tem premoženjem, neodplačni prenos premoženja ter njegovo obremenjevanje.

• Na podlagi Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (ZJNepS) mora vlada v roku šestih mesecev sprejeti akt, s katerim ustanovi javni sklad. Javni sklad bo enotno in gospodarno ravnal z dodeljenim nepremičnim premoženjem, nepremičnim premoženjem države, ki ga državni organi ne potrebujejo več za opravljanje svojih nalog, in prenešenim delom nepremičnega premoženja družbe D. S. U., d. o. o. skupaj z obveznostmi, ki so vezane na to premoženje.

• Zaradi uvedbe novega borznega trgovalnega sistema Xetra ter s tem povezane spremembe organizacije in delovanja trga uvaja Ljubljanska borza z 20. novembrom nova Pravila Borze, s katerimi se harmonizira segmente borznega trga CEESEG, predvsem na področju najpomembnejših borznih produktov – delnic Prve kotacije. Po novem bo borzni trg vključeval tri segmente in sicer: trg delnic, trg obveznic in trg strukturiranih produktov. Za družbe Prve kotacije se spremeni ureditev pri sestavi četrtletnega poročila v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 34, ki ga bo potrebno v letu 2012 javno objaviti. Po zgledu drugih evropskih borz, bo z uvedbo Xetre sklepanje poslov s svežnji spremenjeno, uradni borzni tečaj vrednostnih papirjev pa postane zaključni tečaj, kot rezultat zaključne avkcije in uvedbe novih varovalnih mehanizmov, s čimer se bo povečala vloga borze pri večjih tržnih neravnovesjih.

• Novela Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-C) dopolnjuje opredelitve poslovanja za svoj račun in izvršitev naročila stranke, izvajanje povezanega poravnalnega sistema, delo in nadzor nad delovanjem investicijskih podjetij in njihovih zastopnikov, kot tudi naloge poravnalnega sveta v primeru insolventnosti.

• S spremembo Zakona o upravnih taksah (ZUT-H) se poleg nekaterih sprememb izvajanja upravnih postopkov zvišujejo tudi tarifne takse, in sicer za povprečno 10% pri izvajanju nekaterih upravnih postopkov do 30. junija 2011, za 20% pri izvajanju nekaterih upravnih postopkov do 31. decembra 2011 in za 30% do konca prvega polletja v letu 2012.

• Z novim Pravilnikom o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih se postavljajo strožja merila in spremembe pri imenovanju imenovanih strokovnjakov, njihovo poročanje in nadzor nad njihovim delovanjem.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri izdelavi zaključnega računa bo potrebno upoštevati spremembe pripoznavanja opredmetenih osnovnih sredstev po 1.1.2010 in vpliv na davčno osnovo.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi II U 81/2009 odločilo, da gre za neskladno gradnjo takrat, ko tožnik ima gradbeno dovoljenje za delo, vendar gradnja ne poteka v skladu s tem dovoljenjem. Prvostopenjski organ je odredil pravilne ukrepe glede nelegalne gradnje, zato se tožeča stranka neutemeljeno sklicuje na to, da bi moral gradbeni inšpektor postopati po določbah, ki se nanašajo na neskladno gradnjo.

 
Napovednik dogodkov

Notranji revizorji se bodo jutri srečali na 13. konferenci notranjih revizorjev.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.