Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času plačilne nediscipline je bolj kot kdajkoli prej potrebno dobro organizirati, planirati in izvajati ne le sistem izterjave, temveč celoten likvidnostni načrt, ki se odraža v tekočem spremljanju vseh prilivov in odlivov. V skrajnem primeru bomo odslej lahko pristopili k avtomatiziranemu izvršilnemu postopku, velja pa razmisliti tudi o intenzivnejšem pristopanju k investiranju v razvoj in pridobivanju nepovratnih sredstev. Naj bo jesen bogata tudi za vas!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/36, 15. september 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Kako obravnavati Nepovratna sredstva za nakup osnovnih sredstev, preberite v nasvetu Inštituta za računovodstvo.

 
Davčne novosti

Pred kratkim objavljeni Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb odraža zakonske spremembe v novem DDPO in v njegovih prilogah.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Plačila prispevkov za socialno varnost v primeru izplačila odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti
Oprostitev plačila DDV za dobavo v verižni transakciji dobav blaga, ki je namenjeno za izvoz iz EU

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Začele so veljati spremembe Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, kjer se odslej predlogi za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine pošljejo le na predpisanih obrazcih, pri čemer mora upnik na spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije predhodno pridobiti uporabniško geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski obliki. V kolikor upnik nima zahtevanih identifikacijskih podatkov o dolžniku lahko vloži predlog za izvršbo le v papirni obliki.

• 25. septembra bo začel veljati nov Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik, za kar se ne šteje oseba, ki posreduje kreditne posle za banko, pri kateri je zaposlena. Banka mora poročati Banki Slovenije o svojem poslovanju z bančnimi kreditnimi posredniki in poslih, sklenjenih z njihovim posredovanjem s predložitvijo KP poročila do 31. januarja tekočega leta za preteklo poslovno leto.

• V skladu z zakonsko spremembo se je spremenil tudi Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih.

• Objavljeno je Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, ki predpisuje vsebino, obliko ter način izpolnjevanja in pošiljanja poročila v obliki obrazcev o razvrstitvi finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah bank in hranilnic.

• S Pravilnikom o poročanju revizijskih družb je določeno mesečno poročanje Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem in Inštitutu za revizijo o sklenjenih pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov ter o številu podpisanih revizorjevih poročil na enotnem obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Agencije in Inštituta. Poročevalsko obdobje traja od 16. dne predhodnega meseca do 15. dne tekočega meseca. Prvo poročilo bodo morale revizijske družbe predložiti do konca novembra in vanj vključiti podatke o pogodbah, sklenjenih po uveljavitvi tega pravilnika.

• Odslej velja nov Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, ki določa obračunavanje nadomestil za storitve in povračil izdatkov sklada ter način objave tarife za storitve sklada v zvezi s kreditiranjem naložb varstva okolja.

• Dopolnjena je Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanaša na novo uvedeno podporo kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja pri prireji prašičev v letu 2009 v obliki nepovratnih sredstev, do katerih bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo Agenciji za kmetijske trge do 6. oktobra 2010 vrnili izpolnjen predtiskan obrazec.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z dobrim likvidnostnim načrtom in sistemom izterjave lahko na denarni tok vplivamo tudi sami. Več o tem v članku: Plačilna sposobnost je odraz upravljanja likvidnosti.

 
Izbor iz arhiva

Pridobitev stvarne služnosti z odločbo državnega organa in pridobitev na podlagi zakona ne zahtevata še vpisa v zemljiško knjigo (ki je potreben, kadar nastane stvarna služnost na podlagi pravnega posla), kot določa prvi odstavek 215. člena Stvarnopravnega zakonika. Služnost se po samem zakonu prenese na vse parcele, ki nastanejo z delitvijo gospodujoče nepremičnine, zato vknjižba nima konstitutivnega pomena, meni upravno sodišče v zadevi I U 1573/2009.

 
Napovednik dogodkov

Naslov 7. konference Združenja poslovnih finančnikov Slovenije je Kako izboljšati učinkovitost procesov v poslovnih financah.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.