Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko smo namenili proračunskim uporabnikom, saj v njej opozarjamo na novosti pri obračunu plač od 1. julija 2010 dalje, enotnem plačilnem režimu in odgovarjamo na vprašanja o reševanju davčnih dilem. Danes je 1. šolski dan in čas je, da stopite novim zmagam naproti!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/34, 1. september 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

S ciljem večje urejenosti poslovanja bodo odslej potekale plačilne storitve proračunskih uporabnikov le preko UJP.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval nasvet o Računovodski in davčni obravnavi likvidacije javnega zavoda.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti – zagotavljanje prehrane v vrtcu
Izvajanje 89. člena ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Čeprav spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju veljajo od 1. septembra 2010, pa se določbe, ki se nanašajo na obračun dodatkov in plačna lestvica uporabljajo od 1. julija 2010 dalje.

• S 1. septembrom se začnejo izvajati tudi spremembe Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, po kateri se vrednosti novih nominalnih osnov uporabljajo od 1. julija 2010. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. julija 2010.

• Po Pravilniku o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov bo odslej uporabnik proračuna izbrisan iz registra ter zaprti vsi njegovi podračuni z dnem dokončnosti sklepa.

• Z dopolnitvijo Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje, rokih, načinu in podrobnejši vsebini poročanja družbe za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev o kapitalski ustreznosti ter podrobnejših pravilih o obvladovanju tveganj družbe za upravljanje bo odslej ATVP predloženo poročilo v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje – NRS in v skladu s funkcionalno specifikacijo.

• Objavljen je nov Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki se uporablja za leto 2010.

• Določena je nova Priloga k Uredbi o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81.a členu Zakona o javnih financah.

• Z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev so za šest mesecev določene nove najvišje cene v podrazredih voda, ravnanje z odplakami ter zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Dileme o uporabi 76.a člena ZDDV-1 tokrat razblinjamo v članku Mehanizem obrnjene davčne obveznosti se uporablja tudi v šolah in vrtcih.

 
Izbor iz arhiva

V sodbi I U 752/2009 upravno sodišče ugotavlja, da se po določbah 100. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v primeru, kadar zavezanec odsvoji kapital na način, določen v drugem odstavku tega člena (podaritev kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku), davčna obveznost zavezanca v trenutku odsvojitve ne ugotavlja. To je izjema od splošnega pravila, po katerem vsakršna odsvojitev podleže obdavčitvi, zato določbe ni mogoče širiti na situacije, ki z njenim opisom niso zajete.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. julija 2010 do 31. julija 2010 znaša 434,34 evrov na 1000 litrov.

Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 1 praznični dan (nedelja)
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec junij znaša 1.491,57 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.483,34 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Prihaja obdobje intenzivnega planiranja poslovanja v letu 2011. Več o tem boste spoznali na seminarju Poslovno načrtovanje s primeri.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.