Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Z zaključkom počitnic se izteka tudi rok za zadnje opravilo v zvezi z letom 2009 – oddajo revidiranega letnega poročila. Začele so se tudi že priprave na novo šolsko leto, na kar nas opozarjajo spremembe predpisov in objave dogodkov. Pred nami je zadnji poletni vikend, zato se naužijte sonca za jesenske dni!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/33, 25. avgust 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Smo na pragu učinkovitejšega dodeljevanja socialnih transferjev, saj je Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) že začel veljati, njegova določila pa se bodo v polnem obsegu začela uporabljati z junijem oziroma septembrom 2011.

 
Davčne novosti

Tokrat nam je Inštitut za računovodstvo posredoval mnenje o obračunu odsotnosti z dela brez pravice do nadomestila plače.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Pojasnilo glede obračunavanja DDV za vodna povračila in okoljsko dajatev za odlaganje odpadkov
Navajanje sklicev na določbe DDV zakonodaje na izdanih računih

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 21. avgusta je v veljavi nov Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki se uporablja za obračun davka za obdobje od 1. januarja 2010 dalje. Pravilnik določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologijo za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologijo za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu. Novi pravilnik, ki razveljavlja dosedanji pravilnik in njegove priloge, prinaša kar 23 novih prilog.

• 28. avgusta se začne uporabljati Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije, ki ureja organizacijo in način dela Komisije ter postopke za opravljanje nalog po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Komisija mora odslej vsako leto do 30. aprila preveriti, ali je prejela kopije seznamov daril od vseh državnih in drugih organov ter organizacij, ki so dolžne voditi sezname daril in jih posredovati komisiji. Prav tako pa komisija vsako leto do 31. marca Državnemu zboru RS odstopi kopije seznamov daril, ki jih je sama prejela oziroma zaposleni v njej.

• Objavljen je bil Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 103 o določitvi zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh z začetkom veljavnosti 1. januarja 2009, ki znaša 9,86 odstotkov na leto in Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 104 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2009, ki znaša od 26,35 za Turčijo do 84,14 evrov za Španijo – celino.

• S spremembo Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo se dopolnjuje ukrep EU o shemi šolskega sadja. Od 1. septembra dalje se bo pri izračunu pomoči posamezni šoli upošteval uradni podatek o številu vpisanih učencev v šolskem letu. Črtana je določba, da mora šola zagotoviti najmanj 20 obrokov sadja in zelenjave iz sheme, spremenjene pa so tudi zahteve glede prilog k zahtevku, kateremu je treba priložiti kopijo računov za dobavljeno sveže sadje in zelenjavo, ki sta bila razdeljena v okviru sheme, in potrjen izpisek plačil.

• Od 1. septembra se uporablja nov Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, ki ureja ocenjevanje znanja, spretnosti in veščin, napredovanje in ponavljanje letnika za dijake in udeležence izobraževanja odraslih po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega splošnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.

• Od 1. oktobra se uporablja nov Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, ki določa pravice, dolžnosti in prepovedi za dijake v času njihovega izobraževanja v šoli, na šolskih površinah ali drugje, način uveljavljanja pravic, izpolnjevanja dolžnosti, ukrepanje za kršitve, določene s tem pravilnikom in s splošnimi akti šole, kot tudi obveznosti šole pri uresničevanju določb tega pravilnika.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ni dovolj letno poročilo le oddati, temveč mora biti Letno poročilo tudi pravilno in plačano v skladu s Tarifo.

 
Izbor iz arhiva

Pogodba je naslovljena kot izročilna pogodba, je v sklepu I Cp 315/2010 odločilo višje sodišče. Za njeno sklenitev ni bilo soglasja preostalih dedičev, zato se po 1. odstavku 110. člena Zakona o dedovanju, veljavnem v času sklenitve te pogodbe, šteje po izročilni pogodbi izročeno premoženje za darilo prevzemniku.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 31. avgusta morajo gospodarske družbe, društva in zadruge za javno objavo oddati revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo.

 
Napovednik dogodkov

V teh nemirnih časih je zanimivo prisluhniti predavatelju seminarja Kako iz bilanc pridobiti prave informacije.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.