Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Sodne počitnice še trajajo in mrtvilo se pozna tako pri objavah predpisov, kot pri izvajanju izobraževanj. Izkoristite ta prosti čas drug za drugega in uživajte v zadnjih dneh počitnic.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/32, 18. avgust 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

S spremembami ZFPPIPP tudi novosti pri osebnem stečaju, ki omogočajo nov zagon podjetniku v postopku osebnega stečaja.

 
Davčne novosti

Tokrat vam posredujemo odgovor Inštituta za računovodstvo o Oprostitvi plačila DDV pri dobavi osnovnih sredstev (opreme).

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Storitve iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 in rekapitulacijsko poročilo
DDV obravnava storitev na premičninah, opravljenih za tujega naročnika, ki dobavi to blago na ozemlju Slovenije

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij lahko od 7. avgusta zahtevo za priznanje primernosti skupine ECAI, kot skupine zunanjih bonitetnih institucij, ki vključuje nadrejeno ECAI in tiste podrejene ECAI, ki uporabljajo enako metodologijo in postopke pri izdelavi, pregledu in umiku bonitetnih ocen, kot jih uporablja nadrejena ECAI, vloži tudi bonitetna agencija, ki je pooblaščena v skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o bonitetnih agencijah. Merila za izpolnjevanje standardov objektivnosti, neodvisnosti, neprekinjenega preverjanja in preglednosti metodologije ECAI, registrirane z Uredbo o bonitetnih agencijah, pa se bo upoštevalo po 31.12.2010.

• Na osnovi spremembe Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb odslej borznoposredniška družba Agenciji predloži polletno poročilo o notranjem revidiranju za obdobje januar-junij in za obdobje julij-december tekočega poslovnega leta najkasneje v 45 dneh po zaključku polletja, kar pomeni do sredine avgusta za I. polletje in do sredine februarja za II. polletje.

• Sprejet je bil Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki določa vrste prejemkov, subvencij in plačil, o katerih se odloča po tem zakonu, določa pa tudi meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na enoten način želi ugotavljati materialni položaj, višino določenih pravic iz javnih sredstev ter postopek njihovega uveljavljanja. Zakon velja od 14. avgusta, uporabljati pa se začne (z nekaterimi izjemami) 1. junija 2011.

• Objavljen je bil Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki se uporablja od 1. junija 2011 in ureja pravico do denarne socialne pomoči in pravico do varstvenega dodatka, upravičence, pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, njuno višino, obdobje dodelitve, način usklajevanja in izplačevanja, postopek ugotavljanja, posledice in način vračila neupravičeno prejete denarne socialne pomoči, kot tudi financiranje, nadzor in zbirko podatkov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Davčna obravnava pridobitve in odtujitve nematerializiranih finančnih instrumentov je v letošnjem letu deležna številnih sprememb. Več o tem v članku: Pridobitev statusa tujega pooblaščenca.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v sklepu II Cp 3916/2009 meni, da je spreminjanje cen nepremičnin na trgu splošno znano dejstvo, ki ga stranke morajo in morejo upoštevati v primeru vestnega in skrbnega ravnanja, zato se v primeru normalnega poslovnega rizika, kot tudi zvišanja cen, če se gospodarstvo usmerja k zvišanju cen, na neke normalne oziroma predvidljive spremembe cen stranka v okviru spremenjenih okoliščin ne more uspešno sklicevati.

 
Pomembno iz rokovnika

Približuje se skrajni rok za oddajo revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila gospodarskih družb, društev in zadrug za javno objavo.

 
Aktualno

Prihranite si čas z uporabo Koristnih povezav na FinD-INFO!

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.