Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Medtem, ko nas v poletnih mesecih zanima tudi davčni vidik osvežitve s klimatsko napravo ali v lastnem bazenu, pa bo pri jesenskem financiranju že potrebno upoštevati nova pravila potrošniškega kreditiranja. Da vse le ni prepuščeno toku časa, nas opominjajo nove kazni za neodgovorno ravnanje poslovodstev in nadzornih organov, več veselja pa nam bo nedvomno prinesel tudi nekoliki višji otroški dodatek. Poletje se preveša v drugo polovico in veselimo se vsakega trenutka na soncu!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/30, 4. avgust 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Odslej bo učinkovitejši nadzor nad dajalci kreditov, ki niso banke ali hranilnice. Več o tem v članku: Z ZPotK-1 do odgovornejšega potrošniškega kreditiranja.

 
Davčne novosti

Kdaj nastane obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV, preberite v davčnem nasvetu DDV – obravnava prodaje nepremičnine, ki so ga pripravili na Inštitutu za računovodstvo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Stopnja DDV pri vgradnji ali montaži bazenov
Dobava in zagon klimatske naprave in 76.a člen ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo se je s 1. avgustom trošarina za eno megavatno uro povišala z 1 evra na 3,05 evra.

• Agencija za trg vrednostnih papirjev je objavila spremembe Tarife o taksah in nadomestilih, ki določa nov širši razpon ovrednotenja nekaterih tarifnih številk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

• S 7. avgustom se začne uporabljati Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1), ki ureja kreditiranje bančnega in nebančnega sektorja, določa obvezno preverjanje kreditne sposobnosti potrošnika, njihovo informiranje, uporabo efektivne obresnte mere ter spreminja način podeljevanja dovoljenj.

• Z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) se ureja opravljanje plačilnih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, ZZZRS ter ZPIZ, register proračunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

• Odslej bo nadzor nad javnimi naročili izvajala nova agencija, imenovana z Zakonom o javni agenciji za javno naročanje (ZJAJN), ki bo poleg svoje nadzorne vloge opravljala tudi naloge vezane na spodbujanje razvoja sistema javnega naročanja, prenos dobrih praks in druge naloge v javnem interesu.

• Z Uredbo o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb bo lahko SID banka začela z izdajanjem poroštev za nove kredite, namenjene za financiranje investicij, če bo gospodarska družba izpolnjevala vse razpisane pogoje. O sklenjenih poroštvenih pogodbah kreditodajalke poročajo SID banki v skladu s sklenjeno poroštveno pogodbo, SID banka pa Ministrstvu za finance.

• Na podlagi sprememb Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 se spremeni klasifikacija v seznamu dodiplomskih študijskih programov za leto 2010 ter obračuna letna sredstva za leto 2010 za študijsko dejavnost, in sicer po 16. členu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 le za javne visokošolske zavode.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Na osnovi zadnjih sprememb ZFPPIPP bodo Neodgovorna ravnanja poslovodstva in nadzornih organov odslej kaznovana.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v sodbi I Cp 668/2010 obravnava vprašanja solastnine: Če gre za solastnino, na vsakega od solastnikov ne odpade določen fizični del stvari, s katero bi lahko samostojno razpolagal, ampak le računsko odrejeni (idealni) del lastninske pravice. Do realizacije gre tistemu od solastnikov, ki solastne nepremičnine ne uporablja, zahtevek iz neupravičene obogatitve pa le ob pogoju, da izkaže lastno prikrajšanje v obsegu okoriščanja na drugi strani.

 
Pomembno iz rokovnika

Do 10. avgusta morate AJPES posredovati poročilo za statistiko finančnih računov.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.475,04 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.485,92 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji.

 
Aktualno

V skladu s Sklepom o usklajenih višinah transferjev ter drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji boste v tem mesecu že prejeli tudi višji otroški dodatek. za julij. Koliko bo le-ta višji, izračunajte z Izračunom otroškega dodatka.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.