Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V času kislih kumaric, plačilne nediscipline in težav z likvidnostjo so nujne zakonske spremembe, ki vodijo do hitrejših postopkov za odpravo finančnih anomalij nujne. Ob vsem tem pa je potrebno izpolnjevati tudi svoje davčne obveznosti, pravilno evidentirati dogodke in obračunavati plače po novem. Sprememb res ne manjka in naj vas ob tem spomnimo, da je vendarle tu čas počitnic, ko si je kljub vsemu potrebno vzeti tudi čas zase in za svoje najdražje.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/29, 28. julij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Z novelo ZIZ-H naj bi bila finančna nedisciplina manjša. Če bo tudi uspešnejša izterjava dolgov, pa bo pokazala praksa.

 
Davčne novosti

Ne pozabite na dohodnino in če informativnega izračuna niste prejeli, morate napoved oddati sami.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve
Obdavčitev uvoza v Italijo in prenosa v Slovenijo z DDV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Objavljeno je bilo Pojasnilo 2 k slovenskemu računovodskemu standardu 3 (2006) – Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih inštrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe), po katerem se lahko dolžniški finančni inštrument spremeni v kapitalski finančni inštrument in se na dan prerazvrstitve ovrednoti po odplačni vrednosti. Tako se pri posojilodajalcu finančni instrument iz kategorije finančnih naložb v posesti lahko prerazvrsti med za prodajo razpoložljiva finančna sredstva po njegovi odplačni vrednosti, ki postane njegova nabavna vrednost, in pri posojilojemalcu iz dolžniškega v kapitalski finančni inštrument.

• Na podlagi spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) bo lahko odslej tudi predlagatelj finančnih načrtov odločal o prerazporeditvah pravic porabe znotraj podprograma neposrednih uporabnikov iz svoje pristojnosti, razen o prerazporeditvah s plačnih kontov integralnih postavk na druge podskupine kontov, s postavk slovenske udeležbe in s postavk namenskih sredstev EU. Neposredni uporabnik pa bo lahko prevzemal obveznosti v breme proračunov prihodnjih let brez omejitev tudi za pogodbe, s katerimi se dogovori plačilo zapadlih in neporavnanih terjatev, če so nastale v preteklih letih iz naslova opravljanja gospodarske javne službe.

• Proračunski uporabniki bodo morali odslej upoštevati spremembe Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki določa nove obrazce Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, Priloga 2/A: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter Priloga 2/B: Izkaz računa financiranja.

• Prav tako bodo proračunski uporabniki odslej morali pri evidentiranju računovodskih kategorij upoštevati spremembe Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki prinaša spremembe na kontih skupine 00, 04 in 05, ter manjše spremembe Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.

• Na podlagi sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) se bodo osnovne plače plačnih razredov s 1. julijem 2010 povišale za 0,65 odstotka, od 1. novembra naprej bo položajni dodatek lahko največ 12%, veljala pa bodo tudi nova pravila inšpekcijskega nadzora in višje kazni. Nova pravila za obračun dežurstev se bodo uporabljala od 1. januarja 2011.

• Od 1. avgusta veljajo spremembe Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, ki bo veljala do 31.12.2011. Kolektivna pogodba določa nove minimalne izhodiščne plačilne razrede in povračila stroškov. Tako bo zaposleni prejel povračilo stroškov prehrane med delom najmanj v višini 4,5 evra, terenski dodatek v znesku 4 evre, določeni pa so tudi višji zneski dnevnic in regres za leto 2011 v višini 735 evrov.

• 1. avgusta se bo začela uporabljati novela Zakona o trošarinah (Ztro-J), s katero se zvišujejo trošarine na cigarete, zemeljski plin ter električno energijo. Na podlagi novele ZTro je dovoljen uvoz do 300 cigaret brez plačila trošarine, sicer pa višina trošarine znaša najmanj 77 evrov, od 1. aprila 2011 bo le-ta najmanj 80 evrov, od 1. oktobra 2011 pa najmanj 83 evrov za 1000 kosov.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Plačilna nedisciplina vodi do težav z likvidnostjo. Več v članku: Do boljše likvidnosti s profesionalno izterjavo.

 
Izbor iz arhiva

V sodbi I U 752/2009 upravno sodišče ugotavlja, da se po določbah 100. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v primeru, kadar zavezanec odsvoji kapital na način, določen v drugem odstavku tega člena (podaritev kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku), davčna obveznost zavezanca v trenutku odsvojitve ne ugotavlja. To je izjema od splošnega pravila, po katerem vsakršna odsvojitev podleže obdavčitvi, zato določbe ni mogoče širiti na situacije, ki z njenim opisom niso zajete.

 
Aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec julij potrebujete naslednje podatke:
• 22 delovnih dni
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec maj znaša 1.475,04 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.485,92 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Aktualno

Prihranite si čas z uporabo Koristnih povezav na FinD-INFO!

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.