Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V poletni sopari nam je v veselje le še hladna pijača v prijetni senci in mogoče zanimivo branje, četudi v obliki odgovorov na vprašanja o obračunu DDV, spremembah ZDavP-2 ali drugih spremembah, ki jih v tem našem poslovnem svetu nikoli ne zmanjka. Želimo vam veliko prijetne svežine in osvežilnega branja v teh vročih poletnih dneh!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/28, 21. julij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

AJNR, ki je tudi nadzornik Inštituta za revizijo, je začel s svojim delom. Več v članku: Agencija za javni nadzor nad revidiranjem sprejela priporočilo revizorjem.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval davčni nasvet o dilemah obračuna DDV z naslovom Nepremičnina v najem ali prodaja direktorju in DDV.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za dobavo odpadkov
Avtomatska izposoja mestnih koles in izdaja računa v skladu z ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Na podlagi Sklepa o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence prejmejo javni uslužbenci glede na delovno dobo na dan 1.3.2003 v juliju 2010 dodatno premijo v višini od 0 do 29,44 evra na svoj pokojninski račun.

• Z novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je začela veljati 15. julija, se dopolnjujejo tudi določbe osebnega stečaja. Tako se poštenemu podjetniku, nad katerim je začet postopek osebnega stečaja, omogoči nov začetek poslovanja, če mu to dovoli sodišče ter če dolžnik ni namerno povzročil svoje insolventnosti in je verjetno, da ne bo posloval z izgubo.

• Zaradi sprememb v okviru SEPA se spreminja tudi Navodilo za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, po katerem bodo obvezniki poročanja, kot so kreditne ali plačilne institucije, poročali Banki Slovenije na obrazcu SPI A10 I: Prenosi sredstev SEPA o prenosih sredstev med nemonetarnimi institucijami na dan transakcije od vključno četrtega četrtletja 2010 dalje.

• 17. julija so začele veljati dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki prinašajo novo poglavje o investicijski dokumentaciji ter postopkih in udeležencih pri pripravi ter ocenjevanju projektov, ki se umeščajo v prostor ter določajo merila za razvrščanje projektov z vidika uresničevanja ciljev gospodarskega razvoja, povečanja na znanju temelječe družbe, uresničevanja ciljev socialne države, varstva okolja in zagotavljanja trajnostnega razvoja.

• Po Stališču 13 – Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije v slovenskem pravnem redu, okvir računovodskega poročanja, ki v slovenskem pravnem redu zagotavlja pošteno predstavitev, predstavljajo mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) in Slovenski računovodski standardi (SRS), ki so usklajeni z MSRP, primerjalni podatki poslovanja slovenskih organizacij pa so opredeljeni kot primerjalne informacije po Mednarodnih standardih revidiranja (MSR).

• S spremembami Pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so določena nova pravila imenovanja, delovanja in financiranja organov fundacije.

Sklep o usklajenih višinah transferjev ter drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, ki se uporablja od 1. julija 2010, med drugim določa nove višine otroških dodatkov, dodatek za nego otroka v višini 100,57 evrov, dodatek za veliko družino s tremi otroki 391,60 evrov, pomoč ob rojstvu otroka 279,42 evrov in starševski dodatek 195,56 evrov.

• Objavljen je bil Zakon o posojilu Helenski republiki (ZPHelR), s katerim je Republika Slovenija odobrila posojilo Helenski republiki v višini 387.812.452 evrov za obdobje petih let s triletnim moratorijem odplačila glavnice in četrtletnim odplačilom obresti.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Med mnogimi spremembami ZDavP-2 je tudi opredelitev plačnika davka.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi I U 1136/2009 odločilo, da med obdavčljive transakcije po zakonu izrecno spada tudi prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice kot posledica povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,3%.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. junija 2010 do 30. junija 2010 znaša 424,67 evrov na 1000 litrov.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.