Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni številki opozarjamo na branje med vrsticami, ki ob stalnih spremembah šele odraža globino zapisanega. Nikoli ni odveč postaviti interna pravila in mogoče boste ravno v poletnih mesecih našli čas, da si sestavite čisto vaš pravilnik o računovodstvu.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/26, 7. julij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Spremembe SRS 21 niso zanemarljive, kar pokaže podrobno branje na videz skopih sprememb, ki dajejo predvsem večji poudarek organiziranju in vodenju knjigovodenja z internimi pravili.

 
Davčne novosti

Posredujemo odgovor bralcem na vprašanje Kako znižati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri šolah in vrtcih

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. julija veljajo spremembe Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, s katerimi se obstoječa zakonodaja usklajuje z evropskimi predpisi.

• S spremembo Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest velja za posebne uporabnike od 1. julija nova višja cestnina na avtocesti Ljubljana – Novo mesto.

• Od 1. julija se uporablja tudi Pravilnik o vrsti, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka, s katerim se določajo vrsta, oblika in način dostave podatkov o plačilu dohodka tej osebi.

• S Pravilnikom o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun, se določajo vsebina obrazca NUI, navodilo in način predložitve davčnemu organu ob izpolnjevanju obveznosti po 383.c členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). S Pravilnikom o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu in spremembami Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu pa se določa nov obrazec ODO-1-NFI, ki se tako kot obrazec ODO-1 predloži davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka.

• Z Odredbo o določitvi zneska dohodka upravičenega imetnika, do katerega predložitev potrdila o davčnem rezidentstvu ni obvezna je za le-tega določen dohodek v znesku 1000 evrov.

• S spremembo Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije je za odločanje o zahtevkih za vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov po 383.d členu ZDavP-2 na prvi stopnji pristojen krajevni davčni urad, pri katerem je plačnik davka vpisan v davčni register, za odločanje na drugi stopnji pa posebni davčni urad.

• Na osnovi spremembe Sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic, se namesto dosedanjega obrazca MKP in MKZ-3 od 25. junija uporabljata nova obrazca MKP in MKZ-3.

• Z dogovorom o podaljšanju uporabe Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji se veljavnost te pogodbe podaljša do 31.12.2010.

• Na podlagi ZIntPK se od 3. julija uporablja tudi Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril, ki ureja način razpolaganja z darili ter obrazec, vodenje in vsebino seznama daril, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije prejemajo funkcionarji.

• Na osnovi Uredbe o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010 se katastrski dohodek, določen z lestvicami katastrskega dohodka za leto 2010, za vse katastrske kulture valorizira z enotnim valorizacijskim količnikom 0,64.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Z zadnjimi spremembami ZDoh-2 so Nerezidenti odslej oproščeni plačila davka na nekatere obresti.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je v sklepu I Ip 494/2009 odločilo, da dolžnik, ki prejme cenitev poslovnega deleža skupaj s pravnim poukom, da lahko nanj poda pripombe v določenem roku (v konkretnem primeru je rok znašal 15 dni), pa tega ne stori, se o tem sklepa, da zoper mnenje izvedenca nima pripomb in se z njim strinja, zato naknadno ne more ugovarjati takšni cenitvi.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen za obdobje od 1. maja 2010 do 31. maja 2010 znaša 414,26 evrov na 1000 litrov.

Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do maja 2010 je bil 0,004.

 
Napovednik dogodkov

Ker spremembe ZDDV-1 še vedno niso prinesle mirnega spanca, opozarjamo na Vročih 7 v Ambientu.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.