Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno številko namenjamo zadnjim davčnim vzpodbudam, katerih namen je višja gospodarska rast z večjimi vlaganji v raziskave in razvoj. Praksa bo pokazala, ali bodo višje davčne olajšave vzpodbudile tudi več razvojnih investicij ali obratno, saj je v letu 2008 tovrstne olajšave izkoristilo le 20 podjetij v vsej Sloveniji.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/23, 16. junij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

S ciljem večje transparentnosti sklica skupščine so bile sprejete tudi zadnje spremembe ZGD-1, pri sklicu skupščine pa si lahko pomagajte z Opomnikom za sklic skupščine po 297.a členu.

 
Davčne novosti

Z zadnjimi spremembami ZDavP-2 je Odslej več možnosti pridobivanja podatkov o davčnih zavezancih, kar je še posebej pomembno pri preverjanju novih poslovnih partnerjev, ponudnikov v postopkih javnega naročanja in upravičencev za obračun dohodkov po normiranih stroških.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Stalna poslovna enota in ZDDV-1
Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Od 1. junija se uporablja nova Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije s katero se ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska dela določajo najnižje osnovne bruto plače po posameznih tarifnih razredih, regres za letni dopust in vsa povračila stroškov do katerih je upravičen delavec po ZDR.

• Z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o bonitetnih agencijah, ki se izvaja od 19. junija, se Agencija za trg vrednostnih papirjev določa za nadzorni organ in organ vodenja postopkov v zvezi s prekrški izvajanja Uredbe 1060/2009/ES.

• Z Uredbo o samozaposlenih v kulturi se podrobneje ureja vpis in postopek vpisa posameznikov v razvid samozaposlenih v kulturi ter pravico in postopek priznavanja pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje, obračunanih od najnižje pokojninske osnove iz državnega proračuna. Upravičenci, ki so pridobili pravico do plačila prispevkov pred uveljavitvijo te uredbe, obdržijo to pravico do izteka obdobja, za katero jim je bila priznana, pod pogoji iz prvotne Uredbe.

• S Pravilnikom o podrobnejših podatkih registra plačilnih pravic se določajo pravila in nadzor nad finančnimi mehanizmi in podporami danimi v kmetijstvu

• Na podlagi Splošnega akta o računovodskih informacijah in izračunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve, ki predstavlja podlago za izplačilo nadomestila za izvajanje omenjene storitve iz kompenzacijskega sklada in ki se uporablja od 26. junija, lahko izvajalec uveljavlja to pravico do nadomestila na podlagi zahteve, ki jo skupaj z izračunom dejanskih neto stroškov obveznosti univerzalne poštne storitve in simulacijo poslovanja, utemeljeno z računovodskimi izkazi in drugimi računovodskimi informacijami, pošlje Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije po revidiranem poslovnem poročilu za preteklo leto, vendar najpozneje do 30. junija v tekočem letu.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Zaradi gospodarsko težke situacije je Cilj uvedbe višjih davčnih olajšav gospodarska rast, dvig povpraševanja po kreditiranju s strani bančnega sektorja in znižanje stopnje brezposelnosti.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče v sklepu I Cp 3930/2009 utemeljuje, da je zapuščinski postopek končan s pravnomočnostjo sklepa o dedovanju. Če se dediči sporazumejo, naj se zapuščinska obravnava ne opravi, ker je v zapuščini samo premično premoženje, to pomeni, da soglašajo o tem, kdo so dediči, katero premično premoženje sestavlja zapuščina in katere pravice jim gredo kot dedičem. Glede tega premoženja lahko takoj izvršujejo vse pravice, ki jim gredo kot dedičem.

 
Napovednik dogodkov

Čedalje več podjetnikov se določa za statusne spremembe, zato velja opozoriti na seminar Združitve, delitve gospodarskih družb in preoblikovanje podjetnika – računovodski in davčni vidik.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.