Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Čeprav se mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporablja že skoraj pol leta, se številni uporabniki obračajo na različne strokovne institucije z vprašanji kako mehanizem uporabljati v praksi. Odraz tega so strokovni članki, številna pojasnila DURS in seminarji na to temo, kar lahko poiščete tudi na našem portalu. Izkoristite njegove prednosti hitrega iskanja in prihranite čas za sprostitev ob kavi ali v naravi.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/22, 9. junij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Tokrat opozarjamo na nasvet o Evidentiranju opredmetenih osnovnih sredstev, ki nam ga je poslal Inštitut za računovodstvo.

 
Davčne novosti

Ena od aktualnih dilem pri obračunu DDV je tudi Izračun odbitnega deleža DDV in popravki le-tega, ki ga je komentirala preizkušena notranja revizorka Vesna Bartolj Maver.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vključitev prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatka k ceni toplote v davčno osnovo za DDV
Storitve vzdrževanja, ki jih opravi upravnik zgradbe in 76. a člen ZDDV-1

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki velja od 5. junija 2010, s ciljem krepitve integritete, transparentnosti in preprečevanja korupcije določa oblikovanje in nadzor nad delom komisije za preprečevanje korupcije, njeno sodelovanje z neprofitnimi organizacijami zasebnega sektorja, preprečevanje nasprotja interesov in nadzor nad prejemanjem daril. Določbe o delovanju in nadzoru lobistov pa se izvajajo od 6. decembra 2010.

• Z dopolnitvijo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju bosta direktorja Carinske uprave RS (CURS) in Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS umeščena v plačilni razred 60.

• Objavljen je bil Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav po akreditiranih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje.

• 12. junija začne veljati Pravilnik o pogojih in načinu prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, ki dopolnjuje izvajanje predpisov o prostovoljnem označevanju kot navajanje posebnih lastnosti, postopkov pridelave, predelave ter drugih lastnosti živil, ki dopolnjujejo obvezno označevanje s strani imetnika certifikata o skladnosti živila s predpisanimi pogoji. Proizvajalci, ki uporabljajo prostovoljne označbe živil, morajo ministrstvu najpozneje do 31. marca za preteklo leto sporočiti količino pridelkov in izdelkov, ki so jih s prostovoljno označbo proizvedli in označili.

• S Pravilnikom o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč je določena oblika letnega poročila, ki se odraža tudi s poročilom o izpolnjevanju delovnega ter kadrovskega plana in izvajanju proračunskega financiranja.

• 15. junija začne veljati Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre), ki ureja organizacijo šolske prehrane za učence in dijake, pravico do splošne subvencije, do katere bodo upravičeni učenci in dijaki na podlagi prijave in pravico do socialne subvencije za prehrano, če gre za nizek socialni status učenca. ZŠolPre določa tudi obširne evidence s podatki učencev, ki koristijo šolsko prehrano ter kazenske določbe in nadzor nad izvajanjem zakona, ki se v praksi začne izvajati z začetkom šolskega leta 2010/2011.

• S spremembami Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah in Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole, lahko šola v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Zimske počitnice so po novem istočasno za vso Slovenijo in sicer trajajo en teden in se začnejo tretji ponedeljek v februarju.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Poznavanje Posebnosti mehanizma obrnjene davčne obveznosti v gradbeništvu, predvsem aktivnosti podjetja in SKD je nujno za pravilno izvajanje določb 76.a člena ZDDV-1.

 
Izbor iz arhiva

Kadar so nedovoljene gradnje predmet pravnega prometa, so obremenjene s pravno napako, zato imajo kupci možnost uveljavljati civilnopravne zahtevke proti investitorju - prodajalcu. Sodba I U 647/2009 določa, da ni relevantno, da tožniki v zemljiško knjigo še niso bili vpisani kot lastniki posameznega stanovanja. Ker so lastniki nepremičnine, na kateri stoji objekt, se štejejo tudi kot njegovi solastniki.

 
Pomembno iz rokovnika

Vsi poročevalci – samostojni podjetniki morajo do 11. junija Statističnemu uradu RS posredovati obrazec INV-2.

 
Napovednik dogodkov

Zaradi številnih dilem izvajanja mehanizma obrnjene davčne obveznosti je predvidenih več seminarjev na temo DDV – aktualne teme in novosti v različnih krajih.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.