Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Vreme pravi, da poletje še ni nastopilo. Obenem se moramo sprijazniti, da smo za odmero dohodnine odgovorni le sami. Vso širino realnega življenja nam prikažejo davčni in računovodski nasveti, številna nova Pojasnila DURS pa opozarjajo na številne dileme v praksi. Toda kmalu bo spet posijalo sonce!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/21, 2. junij 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

V računovodskem nasvetu Knjiženje prejetega materiala iz Bosne in Hercegovine boste ugotovili, da je pri tem potrebno upoštevati tako slovenske računovodske standarde kot Obligacijski zakonik (OZ).

 
Davčne novosti

S spremembami Pravilnika se zahteva Odslej več podatkov ob vpisu v davčni register.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Odbitek DDV od nočitev in stroškov prehrane
Vprašanje glede obračunavanja davčnega odtegljaja

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi, ki se uporablja od 29. maja, se pri izračunu letne mase plač uporabi višina bruto plač, povečanih za prispevke in davke, nič več pa pri tem ni možnosti upoštevanja povprečnih stroškov dela v Evropski Skupnosti, ki jih določa Eurostat. Po novem se lahko v primeru investiranja investicij največjega zneska kredita izračuna tudi na podlagi povprečnih letnih stroškov dela v Evropski uniji.

• S spremembo Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti imajo odslej carinski uradi naslednje dodatne dolžnosti:
o Carinski urad Nova Gorica za obravnavo zahtevkov in izdajo dovoljenj za uporabo skupnega zavarovanja v tranzitnih postopkih in opustitev zavarovanja v tranzitnih postopkih,
o Carinski urad Jesenice za upravljanje sistema kvot in podatkovne baze TARIC, izdajo uvoznih listin, dodeljevanje številk EORI in pobiranje ter vračanje okoljskih dajatev iz pristojnosti carinske službe, razen okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
o Carinski urad Murska Sobota za sprejem in obravnavo skupnostnih zahtev za carinsko ukrepanje na področju varstva pravic intelektualne lastnine,
o Carinski urad Ljubljana za obravnavo zahtevkov in izdajo potrdil za pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) in
o Carinski urad Dravograd za obravnavo zahtevkov in izdajo enotnih dovoljenj za poenostavljene postopke (EDPP).

• 1. junija je začel veljati Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD), ki določa izdajanje poroštev za obveznosti gospodarskih družb s sedežem v Sloveniji iz naslova kreditov pri prvovrstnih komercialnih bankah in hranilnicah, namenjenih za financiranje investicij in razvojnih projektov, ki imajo za posledico rast dodane vrednosti na zaposlenega in omogočajo večjo zaposlenost. Slednje mora biti razvidno iz potrjenega investicijskega programa. Poroštva pa ne morejo dobiti gospodarske družbe v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, družbe v stečaju, prisilni poravnavi, likvidaciji ali v izvršilnem postopku, družbe, ki imajo neporavnane obveznosti iz naslova obveznih dajatev, družbe z večinskim lastništvom Republike Slovenije in družbe, ki se po klasifikaciji SKD v pretežnem delu ukvarjajo s finančno ali posredniško dejavnostjo.

• S 1. junijem so začele veljati spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2E) in Zakona o dohodnini (ZDoh-2G), ki določajo višjo 40% odstotno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj ter 50 ali 60% olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj v regijah z nižjim bruto družbenim proizvodom na prebivalca od povprečja v Republiki Sloveniji. ZDoh-2G na novo določa tudi obdavčitev obresti na vrednostne papirje izdane v tujini za rezidente, medtem ko so rezidenti obdavčeni tako kot doslej. Posledično temu se je spremenil tudi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2C), ki določa dostopnost do podatkov o zavarovancih pri Kapitalski družbi od 1. januarja 2011 dalje, vse ostale spremembe vseh treh davčnih zakonov pa veljajo že od 1. januarja 2010.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Ob izdaji drugega svežnja dohodninskih odločb naj spomnimo, da je Davčni zavezanec osebno odgovoren za odmero dohodnine.

 
Izbor iz arhiva

S sodbo U 324/2008 je upravno sodišče sklenilo, da je davčni zavezanec že v trenutku pridobitve nepremičnin dolžan zagotoviti verodostojne listinske dokaze, s katerimi izkaže namen opravljanja z DDV obdavčene dejavnosti.

 
Pomembno iz rokovnika

Vsi poročevalci – samostojni podjetniki morajo do 11. junija Statističnemu uradu RS posredovati obrazec INV-2.

 
aktualni koristni podatki

Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:
• 21 delovnih dni
• 2 praznična dneva (sobota, nedelja)
• 31 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec marec znaša 1.499,23 evra, povprečna bruto plača za tromesečje 1.459,65 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in z dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Tokrat vas Inštitut za računovodstvo vabi v Koper na seminar Kraj obdavčitve z DDV pri storitvah, vključno z novostmi v letu 2010.

 
Aktualno na forumu

Uporabljajte Forum in si poglejte nasvet kako je možno zmanjšati akontacijo davka od dohodka pravnih oseb.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.