Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

S soncem se je otoplilo tudi ozračje v vsakodnevni praksi davčno-računovodske stroke. Z izvedbo skupščine bo leto 2009 dokončno za nami, pri izvajanju vsakodnevnih obveznosti pa posezite po naših odgovorih na aktualna vprašanja vašega delovnega dne.

Želimo vam lep mesec maj!

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/19, 19. maj 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv



  
Finančno-računovodske novosti

Posredujemo vam odgovore Inštituta za računovodstvo na vprašanja o Odpisu terjatev in obveznosti.

 
Davčne novosti

Pojem donacija neposredno povezujemo z izvajanjem nepridobitne dejavnosti, vendar pa je Donacija lahko tudi pridobitne narave.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Vprašanje glede obračunavanja davčnega odtegljaja
Uporaba nižje stopnje DDV za dobavo knjig

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z Zakonom o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP), ki se začne uporabljati 1. septembra 2010, se ureja prenos pokojninskih pravic na podlagi že plačanih prispevkov oziroma premij v obvezno ali dodatno pokojninsko zavarovanje v Republiki Sloveniji pred nastopom zaposlitve pri instituciji, organu, uradu ali agenciji Evropske unije v sistem pokojninskega zavarovanja pri EU ter prenos sredstev iz sistema pokojninskega zavarovanja pri EU v pokojninski sistem Republike Slovenije ob prenehanju zaposlitve pri tej instituciji EU.

• Po Aneksu št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo se s 1. junijem 2010 uporabljajo nove vrednosti izhodiščnih plač po posamezni tarifni skupini, najnižje osnovne plače veljavne za februar 2009 pa povečajo za 3,8%.

• S spremembami Pravil poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, ki se uporabljajo od 22. maja, se spremenijo opredelitve članov klirinškodepotne družbe, pogojev in postopkov za pridobitev statusa člana ter računa in presečni dan pravne samostojnosti upravičenja iz nematerializiranega vrednostnega papirja, na novo pa so določeni tudi pogoji za izklop iz poravnalnega informacijskega sistema ter ravnanje v primeru trgovanja in vpisa poslov v register vrednostnih papirjev.

• Na osnovi sprememb Pravilnika o značilnih poškodbah za določanje odškodnine za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih dejanj, ki se uporablja od 22. maja, sodijo med lahke poškodbe tudi rane mehkih delov z razmikom, ki jih je treba umetno združevati (šivati).

• 29. maja začne veljati Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), ki ureja načela upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, akte upravljanja kapitalskih naložb ter ustanovitev, delovanje, pristojnosti in naloge novoustanovljene Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. V dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona mora vlada predlagati državnemu zboru imenovanje poslovodnih organov agencije, do takrat pa z naložbami upravlja vlada oz. direktorat za javno premoženje Ministrstva za finance.

Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2010/2011, in predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu 2009/2010 določa tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja v Prilogi 1 in Prilogi 2, višino priznane vrednosti izpada dohodka v višini 3.992 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s precepljanjem 2.661 EUR/ha in najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja v višini 35.604 EUR/ha. Predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohodka za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2009/2010, znaša 0,35.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Bo letošnji sklic skupščine že po noveli ZGD-1C, po kateri morajo delniške družbe uskladiti statute do septembra 2010?

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je v sodbi U 1971/2008 odločilo, da davčni organ sme zahtevati zavarovanje davčne obveznosti pred izdajo odločbe, če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno oziroma precej oteženo.

 
Napovednik dogodkov

Pojem kapital ima lahko različni pomen - več o tem boste izvedeli na seminarju Kapital gospodarske družbe in obravnava dohodkov iz kapitala.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.