Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni dvojni številki opozarjamo na posledice zakonodajnih sprememb na blagajniško poslovanje, ravnanje z listinami in plačilni promet, pa tudi na druge spremembe predpisov. Spomnimo pa naj še na tradicionalni strokovni druženji ekonomske stroke, ki se bosta odvijali konec tega tedna.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/18, 12. maj 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv  
Finančno-računovodske novosti

Za vas smo komentirali Novelo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-A), ki med drugim prinaša tudi možnosti preverjanjanja podatkov o transakcijskem računu.

 
Davčne novosti

Inštitut za računovodstvo nam je posredoval odgovor na aktualno vprašanje Arhiviranja knjigovodskih listin – računov in prevzemnic.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obveznost identifikacije za namene DDV zaradi opravljanja storitev za Evropsko komisijo
Uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri prodaji odpadnega papirja v osnovnih šolah

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• S spremembo Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije se nameni del dohodnine upravičencem, ki so v času vložitve zahteve na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev in imajo odprt transakcijski račun pri ponudniku plačilnih storitev. Davčni organ upravičencem do 20. marca, 20. junija, 20. septembra in do 20. decembra nakaže donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne do konca meseca pred mesecem, v katerem se izteče rok za nakazilo in na podlagi zahtev na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina.

• Začela je veljati dopolnjena Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud, ki v primeru hitrega poslabšanja razmer, kot je dvomesečna zaporedna stopnja brezposelnosti 17% ali več, omogoča dodelitev dodatnih sredstev za financiranje razvojnih nalog v javnem interesu v regiji po predlogu regijske razvojne agencije in za največ dvoletno časovno obdobje.

• Začeli so veljati nov Pravilnik o nomenklaturi poklicev, ki obsega seznam poklicnih standardov v okviru poklicnih področij, , Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki ga vodi Državni izpitni center in je dostopen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije ter Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

• S Pravilnikom o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov se določajo letne pristojbine za spremljanja izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in izpolnjevanja pogojev priglašenih organov, strokovna svetovanja za izvajanje postopka razvrstitve izdelka med medicinske pripomočke, imenovanja priglašenega organa, priglasitve klinične raziskave, vpisa medicinskega pripomočka v register in za izdajo izjave o prosti prodaji medicinskega pripomočka.

• Objavljen je bil Pravilnik o dejavnostih, ki bodo prvič vključene v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov po letu 2012, o podatkih, ki jih morajo poslati, in načinu njihovega preverjanja.

Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010 v skupni vrednosti 501,51 mio EUR.

• Z Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem, ki se začne izvajati 15. maja, se določa obveznosti delodajalcev glede ugotavljanja tveganja za varnost in zdravje delavcev zaradi škodljivih vplivov na oči in kožo, ki so posledica izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem. Tako se z globo od 2.000 do 40.000 evrov za prekršek kaznuje delodajalec, ki ne oceni izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem, katerim so bili delavci izpostavljeni, ne določi in ne izvede potrebnih ukrepov za omejitev izpostavljenosti na sprejemljive vrednosti in ne zagotovi zdravstvenega pregleda delavcu, pri katerem je izpostavljenost presegla mejno vrednost.

• Od 15. maja se uporablja Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev s katero se opredeljuje osnove za določitev osnovnega plačila, kot tudi omejitve, ki določajo spremenljivi del prejemka, ki je lahko v razponu od 10 do 15 odstotkov osnovne plače.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Zaradi številnih vprašanj naših obiskovalcev smo pripravili pregled posebnosti Blagajniškega poslovanja v letu 2010.

 
Izbor iz arhiva

Višje sodišče je s sodbo I Cp 3098/2009 določilo, da ima v primeru, da zavarovanec kljub opominom in opozorilom o posledicah neplačila zavarovalne premije ne poravna, zavarovalnica pravico do razdrtja zavarovalne pogodbe in pravico do izterjave sorazmernega dela premije za čas od sklenitve do razdrtja pogodbe.

 
Pomembno iz Rokovnika

Vsi poročevalci – pravne osebe morajo do 15. maja Statističnemu uradu RS posredovati obrazec INV-1.

 
Napovednik dogodkov

Zadnji hip se še lahko odpravite bodisi na 13. letno konferenco računovodij bodisi na Tradicionalne dneve davčnih svetovalcev.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.