Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Tokratno osrednjo temo namenjamo enemu zadnjih poročil za leto 2009, opozarjamo pa tudi na nov obrazec za izpolnjevanje obveznosti po ZDMV, novi pojasnili k SRS ter na vrsto sprememb predpisov.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/17, 5. maj 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Kako lahko nadaljuje z delom upokojeni družbenik, da bi zadostil vsem zakonskim predpisom, si preberite v nasvetu Upokojitev družbenika, ki ga je posredoval Inštitut za računovodstvo.

 
Davčne novosti

Z objavo obrazca za obračun davka na motorna vozila so izpolnjeni vsi pogoji za začetek obračuna tega davka v skladu z zadnjimi spremembami ZDMV. Več o tem v članku Obračun davka na motorna vozila odslej po novem.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev pri postavitvi sončnih elektrarn in prodaji električne energije, proizvedene iz njih
Odbitek DDV od nabave osebnega avtomobila za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in za druge službene namene

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Po Pojasnilu 2 k SRS 2 – opredelitev in pripoznavanje neopredmetenih sredstev morajo odslej srednje in male družbe izkazati tudi stavbne pravice v postavki A.I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, velike družbe pa morajo stavbne pravice izkazati med drugimi pravicami v postavki A.I.1. Dolgoročne premoženjske pravice.

• Po Pojasnilu 1 k SRS 35 – Računovodsko spremljanje namenskih sredstev med namenska sredstva, ki jih organizacija pridobi na osnovi predpisa in imajo naravo dajatev ne sodijo sredstva, ki se v obračunskem obdobju pripoznajo kot prihodki, ki jih tudi ni mogoče razmejevati.

• Po Pravilniku o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev sestavijo pooblaščeni ocenjevalci letno poročilo do 30. maja, prvo poročilo za obdobje 16. maj 2009 - 15. maj 2010 pa posredujejo na obrazcu, ki ga najdejo na spletni strani Inštituta za revizijo.

• Od 23. aprila velja nova Začasna tarifa združenja SAZAS za mešani repertoar javnega izvajanja v višini 8% vrednosti avtorskega honorarja za I. skupino, 0,23 evra za II. skupino in 92,98 evra za III. skupino.

• Po Razlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji se pojem drugo delo razume kot delo, ki ga opravljajo strokovni delavci in drugi tehnični delavci v skladu s predpisi s področja vzgoje in izobraževanja, katerih narava dela se nanaša na delo z otroki oziroma učenci s posebnimi potrebami, in zdravstveno osebje

• S spremembo Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-A) od 1. maja veljajo nova pravila dostopnosti do podatkov iz registra transakcijskih računov, ki bo od 1. julija 2010 povezan s Poslovnim registrom Slovenije, s centralnim registrom prebivalstva ali z davčnim registrom. Prav tako je na novo določeno ravnanje s temi podatki, poti poravnavanja obveznosti v normalnih razmerah in razmerah insolventnosti, pa tudi prekrški in kazni za nespoštovanje zakona ter neustrezno poročanje po določbah ZPPDFT.

• Z dopolnitvijo Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2010 (OdRNPD10-A) je objavljen dopolnjen seznam nepremičnin v lasti in razpolaganju s strani države.

Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo ureja dokumentacijo in način izdaje dovoljenj, potrdil in prepovedi tranzita ter določa naloge in način delovanja omenjene komisije.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Eno zadnjih poročanj za leto 2009 je Letno poročilo o bruto investicijah v osnovna sredstva - več o tem v članku Vprašalnik INV-1 je potrebno oddati, četudi v letu 2009 niste investirali.

 
Izbor iz arhiva

Sodba U 123/2008 upravnega sodišča potrjuje, da je za olajšavo, ki jo uveljavlja tožeča stranka, bistveno, da gre za investiranje v opredmeteno osnovno sredstvo. Opredmeteno osnovno sredstvo se mora uporabljati oziroma biti vknjiženo v poslovnih knjigah zavezanca kot osnovno sredstvo (razred 0), hkrati pa mora biti v skladu s SRS 1.1. v lasti (ali finančnem najemu) podjetja.

 
Pomembno iz Rokovnika

Vsi poročevalci – pravne osebe morajo do 15. maja Statističnemu uradu RS posredovati obrazec INV-1.

 
Aktualni koristni podatki

Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2010 v primerjavi s februarjem 2010 je bil 0,011.

Pri obračunu plač za mesec april potrebujete naslednje podatke:
• 20 delovnih dni
• 2 praznična dneva
• 30 koledarskih dni
• povprečna bruto plača za mesec december znaša 1.431,45 evra in povprečna bruto plača za tromesečje 1.456,01 evra
• minimalna plača znaša 734,15 evra bruto
6,12 evra znaša nadomestilo za prehrano med delom
0,37 evra znaša kilometrina za službeno pot
0,18 evra znaša kilometrina za prevoz na delo in iz dela
21,37 evra znaša dnevnica za 12 – 24 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
10,68 evra znaša dnevnica za 8 – 12 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji
7,45 evra znaša dnevnica za 6 – 8 ur odsotnosti zaradi službene poti v Sloveniji

 
Napovednik dogodkov

Opozarjamo vas na zanimiv seminar o postopkih in posledicah Prenosa lastništva samostojnega podjetnika.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.