Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V tokratni dvojni številki vas seznanjamo s pristojnostmi nadzornih organov ob potrjevanju letnega poročila ter odgovarjamo na nekatera aktualna davčna in računovodska vprašanja. V naslednjem prazničnem tednu Tednik ne bo izšel, zato pa naj bo praznik dela vaš praznik zasluženega počitka.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/16, 21. april 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

  
Finančno-računovodske novosti

Tokrat posredujemo odgovor na vprašanje Kako izkazujemo stanje posojil ob koncu poslovnega leta v primeru dolgoročnega okvirnega kredita med povezanimi osebami, ki ga je pripravila Cedara d.o.o.

 
Davčne novosti

Pri obračunu DDV posredujemo nasvet Inštituta za računovodstvo: Obveznost potrditve dobropisa.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Obdavčitev dobav v skladu s 76.a členom ZDDV-1
Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev prevoza blaga, namenjenega za izvoz iz Skupnosti

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z Zakonom o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD), ki velja od 23. aprila, se določa namen, delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor nad Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

• Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije s Splošnim aktom o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja določa način vodenja ločenih računovodskih evidenc izvajalcev zamenljivih poštnih storitev od računovodskih evidenc univerzalnih poštnih storitev. Splošni akt velja od 24. aprila, izvajalca teh vrst storitev pa morata do 31. 12. 2010 uskladiti svoje računovodske sisteme.

• S Pravilnikom o obrazcu za obračun davka na motorna vozila se določa novi obrazec z navodili za obračun davka v skladu s spremembami ZDMV.

• S spremembami Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra se odslej poleg vodenja evidence o zastopnikih in naložbah tudi vodenje evidence o njihovih številkah računov. Prav tako so novi obrazci 1, 3 in 4.

• V skladu z zadnjo razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) pripada učiteljem, vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja, ki delajo v bolnišničnih oddelkih, dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih.

• Objavljena je Hierarhija pravil notranjega revidiranja, ki se uporablja od 23. aprila in sledi zahtevam Zakona o revidiranju (ZRev-2).

• S spremembo Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 so na novo določene pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja v postopkih načrtovanja in porabe sredstev, posredniškega telesa ter upravičenca. Po novem se izdatki, ki so nastali v breme sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, upoštevajo kot sredstva za določitev osnove za izračun prispevka Skupnosti, ne glede na to iz katerega tipa proračunskih postavk so bili izplačani, vse dosedanje pogodbe pa ostanejo v veljavi do roka določenega v pogodbi.

 
Aktualno iz rubrike v središču

V času potrjevanja letnega poročila za leto 2009 naj opozorimo na Pristojnosti revizijskih komisij, revizorja in nadzornega sveta ob koncu poslovnega leta.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je s sodbo U 1526/2008 potrdilo, da gre pri vprašanju turistične takse za izvirno pristojnost občine, saj je namenjena izvajanju dejavnosti in storitev v javnem interesu. Gre za občinsko dajatev, ki jo občina v skladu s 147. členom Ustave RS uvede ob pogojih, ki jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT).

 
Pomembno iz Rokovnika

Do 30. aprila je potrebno izključno po elektronski poti posredovati obrazec M-4.

 
Aktualni koristni podatki

Cene življenjskih potrebščin so bile marca 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 1,1%.

 
Napovednik dogodkov

V času gospodarske krize opozarjamo na seminar Kako izkoristiti davčne in poslovne ugodnosti zakona o Pomurju.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.