Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

V muhastem aprilu vas seznanjamo s pravili nagrajevanja poslovodstev državnih podjetij, spremembami Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, kot tudi z višjimi kaznimi po ZPCP-2B in drugimi aktualnimi temami, obveznostmi in dogodki, ki jih s seboj prinašata zakonodaja in trenutne gospodarske razmere.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/15, 14. april 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv 

  
Finančno-računovodske novosti

Pravilom nagrajevanja managementa delniških družb Odslej sledijo tudi enotna pravila plačil poslovodstvom državnih podjetij.

 
Davčne novosti

V nasvetu Delovna obleka in obutev – dohodek iz zaposlitve, ki ga je pripravil Inštitut za računovodstvo, opozarjamo, da je pri priznavanju teh odhodkov potrebno upoštevati tudi predpise o varnosti pri delu.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na:
Oprostitev plačila DDV v carinskem postopku 42 za blago, ki se uvozi, da se na njem opravi storitev in šele nato odpelje v drugo državo članico
Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega ZDMV

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• 17. aprila začne veljati novela Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B), ki na novo določa pravila izdajanja dovolilnic, pridobivanje vozniške kvalifikacije in razpolaganje s potrebno dokumentacijo v času izvajanja vožnje po novem ter predpisuje višje kazni za prekrške pravnih oseb, ki so odslej lahko kaznovane s plačilom globe od 4000 do 8000 evrov, odgovorne osebe pa od 2000 do 4000 evrov. Na osnovi sprememb ZPCP-2 bo v šestih mesecih izdan predpis za izdajo novih izkaznic, elektronski register pa vzpostavljen najkasneje v dvanajstih mesecih. Izkaznice, izdane pred uveljavitvijo novele, veljajo do izteka njihove veljavnosti.

• Po objavi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI) se v proračunu Republike Slovenije iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in koncesijske dajatve Luke Koper zagotovijo sredstva za izvedbo investicij in vzdrževanja javne železniške infrastrukture v obdobju od leta 2010 do leta 2023.

• S spremembo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) se za delo na črno ne šteje ravnanje podjetja s sedežem v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu.

• S spremembo Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS) je odslej urejen tudi način izvajanja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz omenjenega članstva.

• Po Razlagi posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ) izpostavljenost zdravnika oziroma zobozdravnika brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto z oznako PPD posebnemu delovnemu pogoju še ni razlog za razvrstitev na delovno mesto z oznako PPD.

• S spremembo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) se določa plačilni rok 30 dni od prejema računa za vse neposredne in posredne uporabnike v breme proračuna. Prav tako se v proračun prenaša spremembe investicij in vzdrževanja javne železniške infrastrukture ter kupnine od prodaje kapitalskih deležev v podjetjih s solastniškim deležem države.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Zadnje spremembe ZDDV-1 so prinesle mnogo sprememb v izvajanju dosedanje davčne prakse - več o tem v članku Spremembe Pravilnika dodatno pojasnjujejo izvajanje davčne prakse po novem ZDDV-1.

 
Izbor iz arhiva

S sodbo U 254/2008 je upravno sodišče odločilo, da lahko delodajalec, ki en mesec presega kvoto zaposlenih invalidov, do 20. dne v naslednjem mesecu vloži na sklad vlogo za nagrado za preseganje kvote, ki se prizna največ za 6 zaporednih mesecev. V to obdobje se lahko od preteklih mesecev všteva največ en mesec pred vložitvijo vloge, kot to določa drugi odstavek 17. člena Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov.

 
Pomembno iz Rokovnika

Do 30. aprila je potrebno izključno po elektronski poti posredovati obrazec M-4.

 
Napovednik dogodkov

V zadnjem hipu se lahko še prijavite na 42. simpozij o sodobnih metodah v računovodstvu, financah in reviziji.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.