Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Obračun z mrzlo zimo in letom 2009 se počasi bliža koncu in čas je, da pogledamo v sončno prihodnost. Za to je nedvomno poskrbel tudi zakonodajalec, ki je sprejel vrsto predpisov in novosti, s katerimi vas seznanjamo v tej številki Tednika.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/12, 24. marec 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

 

  
Finančno-računovodske novosti

Do 31. marca morajo Letno poročilo oddati tudi družbe, društva in podjetniki nad katerimi se je začel stečajni postopek.

 
Davčne novosti

V sklopu številnih sprememb bodo odslej Uporabniki ekonomskih con deležni večjih davčnih ugodnosti z velikimi naložbenimi projekti.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Trenutek odbitka DDV pri prejemniku blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Stopnja DDV od dobav stanovanj po 1. januarju 2011

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• Z dopolnitvijo Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, ki se uporablja že od 1. marca 2010 se za kolateralizirane vrednostne papirje, izdane od vključno tega datuma dalje, zahteva najmanj dve bonitetni oceni kateregakoli primernega ECAI za izdajo, izpolnjeno pa mora biti tudi pravilo druge najboljše bonitetne ocene. Za kolateralizirane vrednostne papirje, izdane pred 1. 3. 2010, ki imajo samo eno bonitetno oceno, se dodatno zahteva pridobitev druge bonitetne ocene do 1. 3. 2011.

Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa ureja način obračunavanja obrestnih mer za prosta denarna sredstva ter za posle, vloge in likvidnostna posojila, ki se iz naslova upravljanja z denarnimi sredstvi države oziroma občine izvršujejo preko zakladniškega podračuna.

• Spremembe Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa se nanašajo na oblikovanje in ravnanje s prostimi denarnimi sredstvi imetnikov podračunov v sistemu enotnega zakladniškega računa, s spremembo Pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa pa je opredeljen način določanja obrestnih mer in obrestovanje prostih denarnih sredstev.

• S spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se spreminja opis osnove v Prilogi I za postavko 102 - Dohodek, izplačan zavezancem z upoštevanjem posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi, novinarstvu in športu in za postavkov106 - Normirani odhodki.

• Inštitut za revizijo je objavil Stališče 11 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah, ki pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi Sklepa o upravljanju s tveganji v BPD. To stališče se uporablja že pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil BPD za leto 2009 ter razveljavlja Stališče 11 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah borznoposredniške družbe.

Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem pojasnjuje revizijske postopke v zvezi s pregledom izjave po 236. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

• S spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), ki bo začel veljati 27. marca, se nacionalna zakonodaja usklajuje z evropsko, prilagaja opredelitev zavezancev Direktivi 2007/64/ES oziroma Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlasSS) ter Agenciji za javni nadzor podeljuje nadzor nad revidiranjem.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Čas zaključevanja izdelave davčnega obračuna je tudi čas za obračun predhodne akontacije davka od dohodka pravnih oseb na novi osnovi. Več v davčnem nasvetu Inštituta za računovodstvo: Znižanje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sodbo VIII Ips 242/2008 potrdilo, da obvezno pokojninsko zavarovanje ne temelji le na zavarovalniških načelih in ne zagotavlja pravic le v sorazmerju s plačanimi prispevki, ampak upošteva tudi načeli vzajemnosti in solidarnosti. Peti odstavek 7. člena ZPIZ-1 ne zagotavlja pravic iz obveznega zavarovanja na podlagi plačanih prispevkov, ampak na podlagi plačila prispevkov, torej le, če so prispevki plačani.

 
Pomembno iz rokovnika

Vse potrebne obrazce za izpolnitev obveznosti predložitve letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2009 najdete v Rokovniku.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša 35,37% za leto 2009.

 
Napovednik dogodkov

Pri poslovanju ni pomemben le produkt, temveč tudi urejeno spremljanje poslovanja. Več o tem boste izvedeli na delavnici Kontroling v proizvodnih podjetjih.

 
Aktualno

Pri izdelavi letošnjega davčnega obračuna si pomagajte s priročnikom Vse o DDPO 2009.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.