Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Počasi se zima le poslavlja in ob prvih pomladnih žarkih vas v današnji številki Tednika opozarjamo na nekatere posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi davčnega obračuna in letnega poročila. Ne pozabite pogledati tudi nova Pojasnila DURS in spremembe predpisov, ki vam bodo pomagali slediti tekočim obveznostim.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/11, 17. marec 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

 

  
Finančno-računovodske novosti

V času izdelave letnega poročila velja opozoriti na članek Izjava o upravljanju je obvezni del poslovnega poročila javnih družb.

 
Davčne novosti

Dilemo glede izdelave davčnega obračuna podjetja, ki ni poslovalo celotno davčno obdobje, razrešuje Inštitut za računovodstvo v davčnem nasvetu DDPO pri spremembi obdobja poslovnega leta.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Obresti za zamudo pri vračilu DDV s strani davčnega organa davčnemu zavezancu s sedežem v drugi državi članici
Vračilo DMV za nakup motornega vozila za prevoz invalidne osebe

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive določa spremembe pri opredelitvah in vrednotenju dela na razvojno-raziskovalnih projektih.

• Z Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente se za 20 evrov znižujeta trošarina za obe vrsti neosvinčenega bencina ter trošarina za plinsko olje za pogonski namen.

Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2010–junij 2011 (DeUDIEU1011) opredeljuje stališča Slovenije do svojega in EU proračuna, vloge na Balkanu, strategije podnebnih sprememb, politike zaposlovanja, varnosti ter drugih makro in mikro področjih delovanja Slovenije v EU.

• Na osnovi dopolnitev Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Službi Državnega sveta Republike Slovenije in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, ki se bo uporabljala od 27. marca, so natančneje določena pravila napredovanja.

Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve določa upravičenca - nosilca kmetijskega gospodarstva, ki začne na novo opravljati kmetijsko dejavnost in ki zahtevek za dodelitev plačilnih pravic predloži Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja najpozneje do 31. marca tekočega leta.

Odločba Sveta za avtorsko pravo določa letošnjo tarifo za uporabo glasbe oziroma višino avtorskega nadomestila v gostinskih lokalih članov Obrtno podjetniške zbornice Slovenije v deležu 0,56 ali 0,80% od izkazanega prihodka uporabnika oz. v minimalnem znesku 10 evrov neto mesečno.

• Po dopolnitvah Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 se obseg olajšav razširja s posebno osebno olajšavo za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta, ki znaša 7112,00 evrov za leto 2010.

Pravilnik o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju ureja postopek ugotavljanja, preverjanja, vrednotenja in priznavanja predhodno pridobljenega znanja ter merila za priznavanje znanja in spretnosti, ki so jih študenti višjih strokovnih šol pridobili s formalnim ali z neformalnim izobraževanjem oziroma z delom. Pri tem je izvedba postopka priznavanja predhodno pridobljenega znanja za študenta brezplačna.

• S spremembo Zakona o ekonomskih conah (ZEC) so na novo definirane ugodnosti uporabnikov ekonomskih con, pomoč pri zaposlovanju, posebni pogoji za velike naložbene projekte ter kazenske določbe. Vse ugodnosti, ki izhajajo iz ZEC, lahko uporabniki koristijo že od 1. januarja 2010.

• S spremembo Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki se uporablja od 27. marca do 31. decembra 2010, se zdravstvene storitve zdraviliškega zdravljenja in nemedicinska oskrba, očesni pripomočki za odrasle ter zdravila in živila za posebne zdravstvene namene, predpisana na recepte iz vmesne liste, krijejo iz osnovnega zavarovanja v višini 10% njihove vrednosti.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Pri izdelavi davčnega obračuna je potrebno upoštevati vrsto posebnosti v poslovanju podjetja. Ena od takih posebnosti je tudi Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti.

 
Izbor iz arhiva

Upravno sodišče je s sodbo U 1730/2008 sklenilo, da je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije pravilno štela vloženi predlog za rešitev spora za prepozen in ga zato zavrnila. Tako namreč določa 4. odstavek 92. člena ZEKom, ki pravi, da mora biti predlog vložen v 15 dneh od prejema neugodne rešitve ugovora.

 
Aktualni koristni podatki

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen je za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 znašal 431,10 evrov za 1000 litrov.

Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2010 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,4%.

 
Napovednik dogodkov

Če še vedno nimate vseh odgovorov na vprašanja o obračunu DDV, vam priporočamo udeležbo na seminarju Davek na dodano vrednost v letu 2010 - hitra šola DDV.

 
Aktualno

Pri izdelavi letošnjega davčnega obračuna si pomagajte s priročnikom Vse o DDPO 2009.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.