Find-INFO-NEWS
Naroči Find-INFO Brezplačna uporaba FinD-INFO Pošlji prijatelju


Spoštovani obiskovalci davčno računovodskega portala FinD-INFO!

Izdelava letošnjega davčnega obračuna je v polnem razmahu in letos si pri izpolnjevanju posameznih postavk pomagajte z našim priročnikom Vse o DDPO 2009, pri izdelavi letnega poročila pa tudi s strokovnimi članki iz arhiva revije RDP. Oboje najdete med vsebinami našega portala, v današnjem Tedniku pa vas opozarjamo tudi na nekatere vsebinske in zakonodajne novosti.

Uredništvo portala FinD-INFO   

Tednik FinD-INFO           Številka II/10, 10. marec 2010

• Nasveti in članki
• Mnenja in obrazci
• Standardi in predpisi
• Sodna praksa

• FinD-INFO
• IUS-INFO
• IUS-INFO Prekrški

Brezplačni pripomočki:
• Izračun plač
• Izračun avtorskega honorarja
• Izračun otroškega dodatka
• Izračun obresti
• Rokovnik
• Javne objave

• Prijava
• Odjava
• Arhiv

 

  
Finančno-računovodske novosti

Ob zaključevanju poslovnih knjig naj opozorimo na članek iz arhiva revije RDP: Računovodski dobiček in obdavčljivi dobiček v povezavi z odloženimi davki.

 
Davčne novosti

Poseben primer je davčni obračun po sistemu davka na tonažo – več o tem v davčnem nasvetu Obrazec za obračun DDPO - izpolnitev splošnih podatkov - ugotavljanje davčne osnove po sistemu davka na tonažo.

Izmed zadnjih pojasnil DURS naj vas opozorimo na pojasnili:
Vračilo DDV v potniškem prometu
Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve

 
Zakonodajne novosti

Na portalu FinD-INFO že najdete čistopise predpisov, katerih spremembe so bile objavljene v zadnjih številkah Uradnega lista RS:

• začel je veljati Pravilnik o vsebini vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin, s katerim Geodetska uprava Republike Slovenije pridobiva podatke za parcele, dele parcele, stavbe ali dele stavbe, ki so kot sestavni deli nepremičnin evidentirane v registru nepremičnin za generalno vrednotenje nepremičnin, ki se ne vodijo v uradnih evidencah. Ti podatki se smejo uporabiti samo za izvajanje nalog generalnega vrednotenja nepremičnin in se ne smejo javno objaviti oziroma posredovati drugim uporabnikom.

• določeni so povprečni zneski subvencije na hektar kmetijskega zemljišča kot ga izkazuje zemljiški kataster na dan 30. junija 2009, in sicer znaša za katastrsko kulturo njiva 184,04 EUR, za travnik, barjanski travnik ali pašnik 185,03 EUR, za gozd 1,29 EUR in za hmeljišče 124,78 EUR. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskega zemljišča, ki je evidentiran pri davčnem organu kot oljčnik znaša 0,37 EUR, za vinograd, katerega pridelek se porabi za pridelavo vina, pa znaša subvencija 12,64 EUR na hektar zemljišča.

• objavljena je bila Odločba o ugotovitvi, da 1. točka drugega odstavka 507. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ni v neskladju z Ustavo. To pomeni, da velja določba, po kateri ni posebnega postopka sodnega varstva proti odločbi, s katero agencija odloči o ugovoru proti odredbi in ga zavrže, zavrne ali spremeni odredbo.

• začele so veljati spremembe Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010, ki določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvajanje skupne kmetijske politike.

 
Aktualno iz rubrike v središču

Poleg razkritij o poslovanju med povezanimi osebami v letnem poročilu je potrebno z davčnega vidika izdelati tudi davčni Obračun DDPO za povezane osebe po 17. členu ZDDPO-2 in za povezane osebe po 16. členu ZDDPO-2.

 
Izbor iz arhiva

Vrhovno sodišče je s sklepom VIII Ips 212/2008 sklenilo, da koriščenje letnega dopusta pooblaščenca - odvetnika samo po sebi ni upravičen razlog za izostanek stranke z naroka, saj bi ta lahko poiskal substituta po 4. točki prvega odstavka 95. člena ZPP ali na kak drug način zagotovil navzočnost na naroku.

 
Napovednik dogodkov

Poleg številnih seminarjev o izdelavi letnega poročila in davčnega obračuna velja opozoriti tudi na seminar Učinkovita prijava projekta za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev.

 
Aktualno

Pri izdelavi letošnjega davčnega obračuna si pomagajte s priročnikom Vse o DDPO 2009.

 
 
 

©Vse pravice pridržane 2008-2010 IUS SOFTWARE d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.